เ ล ข ทะเบียน ร ถ ส่ งผลต่อคนขั บได้

อุ บั ติ เ ห ตุเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นเนื่องจาก ก ร ร ม เก่า ซึ่งมีความเ ชื่ อที่สอ ดคล้องกับตัวเลข วันเดือนปีเกิด สี หรือความเ ชื่ อบาง อ ย่ า ง ที่หากใครไม่เ ชื่ อก็ขอ

อ ย่ า ได้ลบหลู่ เ พ ร า ะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้น มาหล า ยครั้งต่อหล า ยครั้งแล้ว ไม่เช่นนั้นเจ้าของรถหล า ยคนจะ พ ย า ย า ม เสาะแสวงหา เ ล ข ทะเบียนรถเพื่อเป็นศิริมงคลทำไม

ปัจจุบัน มีข่ า ว อุ บั ติ เ ห ตุ ทางท้องถนนค่อนข้างถี่ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคงเป็นความประ ม า ท แต่หล า ยๆคนก็ยังปักใจเ ชื่ อในเรื่องของดวงชะ ต า และความสำคัญ

ของตัวเลขบางตัว ที่อาจมีผลดีหรือไม่ดีต่อชีวิตบนท้องถนนของพวกเขาได้ ซึ่งตัว เ ล ข เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนรถ สัญลักษณ์ประจำรถที่สัม พั น ธ์ กับผู้ขับขี่นั่นเอง

วันนี้เราได้รวบรวมเลขทะเบียนรถที่เ ชื่ อว่าไม่เป็น มงคล และอาจก่อให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้มาฝากกัน โปรดใช้วิจ า ร ณญ า ณ

ในการอ่ า น เนื่องจากเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล ตัวเลข 13 31 37 73 35 53 30 03 ห้ า มอยู่ติดกัน เ พ ร า ะเป็นเลขที่ทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ

ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดห้ า มได้เท่ากับ 13 31 35 ซึ่งการคิดคำนวณตัวเลขเพื่อหาคำทำน า ยไม่จำเป็นต้องสนใจตัวอักษร

ให้นำเฉพาะตัว เ ล ข ด้านหลังมาบวกกันเท่านั้น

ไม่เฉพาะกับเลขทะเบียนรถเท่านั้น แต่ฤกษ์ ย า ม การออ กรถ สีของรถ ก็ล้วนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้เ ชื่ อว่าเ สี่ ย งเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ โดยคนที่เกิดวันต่างๆจะมีสีที่ห้ า มใช้ต่างกัน ดังนี้

คนที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้รถสีแดง

คนที่เกิด วั น อังคาร ห้ า มใช้รถสีข า วและสีเหลือง

ค นที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ า มใช้รถสีชมพู

คนที่เกิดวัน พุ ธ กลางคืน ห้ า มใช้รถสีส้ม แสด

คนเกิดวันพฤหัสบดี อ ย่ า ใช้รถสีม่วง

ค นเกิดวันศุกร์ ไม่ควรใช้รถสีดำ สีเทา และสีเขียวอ่อน

คนที่เกิดวันเสาร์ ห้ า มใช้รถสีเขียวหัวเป็ด

ค นที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ า มใช้รถสีน้ำเงิน

แม้ว่าตัวเลขทุกตัวหรือสีรถทุกสีจะมีความหมายต่อ ชี วิ ต ของเรามากเพียงใด แต่ก็อ ย่ าให้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือสีรถมาบ่งการชีวิตเราไปเ สี ยทั้งหมด เ พ ร า ะ

การมีเลขทะเบียนสวยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ สิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ ถ น น ควรมีเป็นอันดับแรก ก็คือ สติและไม่ประมาท รวมถึงการปฏิบัติต ามกฏจราจร และมีน้ำใจให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหลักประกันความปลอ ดภั ยให้กับตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว

ที่มา  pooddee