แคล้วคลาดปลอ ดภั ย การงานราบรื่น ทำเเค่ 5 นาทีตอนเช้าๆ สุขกายสบายใจ

เคยได้ยินไหมไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยมนต์ หล า ยๆคนก่อนเดินทางหรือจะออ กไปหางาน ไปทำงาน ก็มักจะภาวนาขอให้ได้งานที่ดี มีแต่คนรัก ก็คือก่อนออ กจากบ้านต้องสวดมนต์ขอพรกันก่อนนั่นแหล่ะ เพราะเชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ

หากใครตั้งมั่น ส ว ดมนต์ภาวนาก่อนออ กจากบ้าน หรือก่อนที่จะออ กไป พบเจอ

กับผู้คน มากมาย วันนี้เราขออนุโมทนาบุญ นำบุญมาบอ กให้เพื่อนๆ ได้รับรู้รับทราบกัน เกี่ยวกับการส ว ดมนต์ ท่องค า ถ า ใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับ

การทำงานไม่ราบรื่น การติ ดต่อเจรจา การทวงห นี้ยืมสิน ต้องการให้ตัวเองนั้น เป็นคนที่มีเ ส น่ ห์ มีแต่คนเมตต าเ อ็ นดู ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต าม หรือคนที่ต้องพบเจอ กับใครเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย คนรัก

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวให้เป็น มิตรและไม่คิดร้ า ยกับผู้อื่น วันนี้ มีอีก 10 ค า ถ า เมตต ามหานิยม ที่นำมาฝากให้เพื่อนๆ

ได้ท่องก่อนออ กจากบ้านกัน เชื่อ กันว่า จะทำให้ผู้ที่ท่องนั้น มีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่คนรัก คนนิยม แคล้วคลาดจากภั ยทั้งปวง

10 ค า ถ า เมตต ามหานิยม แคล้วคลาดจากภั ย

1 ค า ถ า สมัครงาน

พุทธัสสาหัง นิย ย า เทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตต ามนุสสาจะ นะเมตต า โมกรุณา โดยค า ถ า นี้ ควรท่องก่อนออ กจากบ้าน ก่อนที่จะไปสมัครงานหรือว่าไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้ตนเองนั้น มีเ ส น่ ห์เป็นที่ประทับใจของคนทั่วไป ควรตั้งใจท่อง มีสมาธิในการท่อง

2 ค า ถ า เจ้านายเมตต า

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาห า ย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ ก่อนออ กจากบ้านให้สวดมนต์ภาวนาท่องนะโมตัสสะ 3 จบ หลังจากนั้นให้ท่องบทค า ถ า เจ้านายเมตต า เมื่อท่องแล้วจะทำให้เจ้านายนั้น มีความเ อ็ นดูเมตต าเรา ไม่ว่าจะทำอะไร มีแต่ความราบรื่นเสมอ

3 ค า ถ า ส า ริ กาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิ ย า สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิ ย า สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต บทสวดค า ถ า ส า ริ กาลิ้นทอง

เป็นบทสวดที่ใครหล า ยคนนิยมพก ติ ด ตัวไว้ เมื่อสวดแล้วจะช่วยให้คนรักใคร่ ทำให้คนทั่วไปมองว่าเราเป็นคน มีเ ส น่ ห์ ทุกครั้งตอนที่ท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้เราแตะที่ลิ้นทุกครั้ง

4 ค า ถ า เมตต ามหานิยม ใช้ท่องก่อนออ กจากบ้าน

นะเมตต า โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเ อ็ นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ โดยค า ถ า เมตต ามหานิยมนี้ แ น ะนำว่าให้ท่องก่อนออ กจากบ้าน ก่อนที่จะไป ติ ด ต่อเจรจา กับผู้ใดจะทำให้ราบรื่นไม่ ติ ด ขัด เจอแต่คนดี คนพูดดีคิดดี ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ก่อนที่จะท่อง แ น ะนำว่าให้นั่งนิ่งๆหลับต าทำสมาธิสัก 30 วินาทีก็พอ

5 ค า ถ า คนนิยม

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ต าวังคาวา เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ ค า ถ า นี้ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องการ ติ ด ต่อเจรจา ในเรื่องที่สำคัญจริงๆ ทั้งในเรื่องของการค้าการขาย การพบปะเจอผู้คน ต้องการเป็นที่นิยม

6 ค า ถ า อุปถัมภ์

อิติปาระมิต าติงสา อิติสัพพัญมาคะต า อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน นะเมตต า โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเ อ็ นดู ยะหันตวา ธามัว เ ม า พุทพาเอา นะโมพุทธายะ ค า ถ า ทำให้คนอุปถัมภ์ค้ำจุน คอยเชิดชู ค า ถ า นี้ใช้ท่องก่อนออ กจากบ้าน จะทำให้เจ้านาย ส ง ส า ร คอยช่วยใน ย า ม ที่เราขับขัน

7 ค า ถ า ผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ หากคุณต้องการที่จะผูกมัดใจใครให้ได้มากที่สุด คุณจะต้องใช้ความดีเข้าแลก และจะต้องใช้ความจริงใจแสดงออ กไป และให้ท่องค า ถ า ผูกใจคนนี้ เมื่อตรวจแล้วจะทำให้คนทั่วไปนั้น มีความรักใคร่ยินดีปรีดากับสิ่งที่ เราทำลงไป ค า ถ า นี้ใช้เสกแป้งหรือน้ำหอมก็ได้

8 ค า ถ า ใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง ซึ่งค า ถ า นี้จะทำให้ผู้คนที่เราพบเจอหรือเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าห นี้ เจ้านาย ลูกค้า จะทำให้เขานั้น มีความใจอ่อนขึ้น มา จะทำให้เราได้รับการผ่อนปรน

9 ค า ถ า รักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ สำหรับใครที่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรัก แ น ะนำว่าให้บริก ร ร มค า ถ า นี้กับลูกอม ขณะที่เราพูดคุยกับคนรักจะทำให้เขานั้นเกิดความรักจริงจังขึ้น มา มีแต่ความจริงใจแสดงออ กมาให้

10 ค า ถ า มหาเ ส น่ ห์

จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ ค า ถ า นี้ให้เราภาวนาค า ถ า 3 จบก่อนที่จะออ กไปพบกับผู้คน จะทำให้บุคคลทั่วไป ต้องพบกับความรักใคร่มีความเ อ็ นดูเกื้อ กุล ซึ่งกันและกัน

ที่มา  horoscopedaily99