แ น ะทำก่อนย้ายเข้าอยู่ ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า อยู่เย็นเป็นสุข

วันนี้เรามีสาระเกี่ยวกับการเข้าอยู่บ้าน ที่เราควรต้องทำ ใครที่กำลังจะซื้ อบ้าน คอนโดก็สามารถทำได้เลย เพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ร่มเย็น จะเป็นอ ย่ างไร เราไปดูกันเลย

ความเ ชื่ อ ของค น ไ ท ยที่กล่าวต่อ กัน มาอ ย่ า ง ย า วนาน ว่าในทุกสถานที่นั้นจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่ และ สามารถให้ทั้งคุณและโ ท ษกับเราได้ การซื้ อบ้านหรือ การย้ ายบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ห รื อบ้าน มือสองก็ต าม สิ่งที่ควรทำก่อนการย้ า ย ของเข้าหรือเข้าอยู่อาศัย ต ามความเชื่อโบราณแล้วท่านแ น ะนำให้ทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนเข้าอยู่อาศัย เพื่อช่วยให้สามารถอยู่อาศัยได้อ ย่ า งสงบสุขไม่เกิดปัญหาติดขั ดหรือเกิดเรื่องทุ ก ข์ร้อนใจ สิ่งที่ต้องทำคือ

ก่อนการย้ ายเข้าบ้านใหม่ ให้เตรียมข้าวส า ร 1 ถ้วยเล็ก โรยด้วยน้ำต าลทรายแดง นำไปวางไว้หน้าบ้านแล้วจุดธูป 21 ด อ ก เชื่อว่า เป็นการบอ กกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเป็นการบอ กว่าตั้งแต่นี้ตัวเราและครอบครัวจะย้ ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านนี้ และเป็นการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรั ก ษ าให้อยู่อาศัยได้อย่ างสงบสุข

โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งบ้าน มือสองมักจะมีพลังงานเดิมของเจ้าของบ้านเก่าตกค้ า ง อยู่ พลังงานเหล่านี้จำเป็นต้องจัดการเ ค ลี ยร์ออ กไปให้หมดก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยจริง เรียกว่าเป็นการล้างอา ถร ร พ์บ้านเก่า เป็นสิ่งที่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 เริ่มจากนำมะนาว 2 ลูก มา ผ่ า ค รึ่ งแล้วนำไปวางทั้ง 4 มุมของบ้าน ทิ้งเอาไว้ 1 คืน ในตอนเช้าให้เก็บออ กไปทิ้ง เ ค ล็ ดนี้เชื่อว่ามะนาวจะดูดซั บ พ ลั ง ง านไม่ดีออ กไปจากบ้านได้

2 ใช้เกลือ 2-3 กำมือ โปรยไปต ามมุมของบ้านให้ทั่ว หรือ อาจนำเกลือใส่ถ้วย แล้ววางไว้ต ามมุมบ้าน ทิ้งเอาไว้ 3 วัน จากนั้นให้เก็บไปทิ้ง ต ามความเชื่อโบราณเกลือ จะสามารถขั บไ ล่ สิ่ ง ชั่ ว ร้ า ย ให้ออ กไปได้

3 ทำการจุดประทัด 100 นัด โดยเชื่อ กันว่าเป็นการขั บไ ล่ สิ่งไม่ดีออ กไปจากบ้าน ทั้งนี้การจุดประทัดนั้นจะทำให้เกิดเ สี ยงดังและควันค่อนข้างมาก จึงควรบอ กกล่าวเพื่อนบ้านเ สี ยก่อนว่าเราจะทำการจุดประทัดในวันและเวลานั้นๆ เพื่อไม่เป็นการรบกวนหรือสร้างความตกใจให้กับเพื่อนบ้าน

4 เตรียมธูปจำนวน 5 ด อ ก จุดแล้วนำไปไหว้โดยให้เรายืนหันหน้าเข้าบ้านเบี่ยงไปทางทิศตะวันออ ก แล้วบอ กกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อให้รับรู้ว่าเรากำลังจะย้ า ยเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ขอให้สิ่งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ต่างๆช่วยให้เราอยู่อาศัยได้อ ย่ า งสงบสุข ไม่เกิดเรื่องทุ ก ข์ ร้ อ น ใ จ และหากเราหมั่นทำความดีถือศีลด้วยแล้ว จะช่วยทำให้บ้า นร่มเย็น สม าชิกในบ้านก็จะไม่ขั ดแย้งกันด้วย

ทั้งหมดนี้คือวิ ธีการที่ควรทำก่อนย้ ายเข้าบ้านใหม่หรือบ้าน มือสอง ซึ่งเป็นความเชื่อโบราณของคนไทยที่จะช่วยให้สามารถเข้าพักอาศัยในบ้านหลังใหม่ได้อ ย่ า งสบายใจและสงบสุขไม่เกิดเรื่องเดือ ดเนื้อร้อนใจบ่อยๆ ถือเป็นการกำจัดพลังงานจากเจ้าของบ้านเดิมและช่วยทำให้เกิดพลังงานดีๆขึ้นในบ้านของเรา

ที่มา  krustory