โบราณว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากชายผ้าถุงเเม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องเล่าของชายผ้าถุงแม่ ที่เป็นตำนานเล่าขานกัน มาเกี่ยวกับชายผ้าถุงแม่ด้านความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต้องปลุกเสก ซึ่งหล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน พ่อ กับแม่นี่แหละ คือสิ่งที่ศั กดิ์สิทธิ์มาก สำหรับลูกๆเพราะ ท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอ ดเยี่ยมทำทุ กอ ย่ า ง ด้วยด ว งใจที่มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้นเหมาะแก่การ ที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา

หรือก้มก ราบด้วยความ เต็มใจอันแท้จริงเมื่อ สมัยก่อนเวลาที่ไปออ ก ร บ ชายไ ท ย ในสมัย โบราณได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง เเม่ หรือขอชๅนหมๅกของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครองภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือ เป็นตัวแทนความรัก อันบริสุทธิ์ของพ่อ

กับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม

ความกตัญญู เมื่อคุธรรม ต่อคุณธรรมมาบรรจบ กันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องป ลุ กเ ส ก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้าง

ปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า เราพร่ำสอนลูกทุ ก

คนเสมอให้กระทำกตเวทิต า แก่พ ระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุ กคน ให้หยุดเเสวง หาพ ร ะดี อาจารย์ ข ลั งนอ กบ้านเพราะ พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็น มงคลที่ประสาทครั้งใดก็นำความสำเร็จอ ย่ าง มั่นคง ให้ลูกทุ กคน โดยมิได้หวังลาภสั กการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชๅคือลูกเลย

ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูก มีความสุขความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตของ ลูกเองซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอ ย่ า ง ของผู้ที่ บูชาพ่อแม่แล้ว

เจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกล แต่ก็มีคนคอยต้อนรับ อ ย่ า งอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วย เหลือตลอ ดโดย

เป็นเรื่องราวของหนุ่ม คนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเ ด็ ก ที่มีอั ธ ย า ศั ย ดีเป็นที่รัก

ของผู้ที่ได้ร่วมงานทั้งครอบครัว นั้นก็ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานจน สามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า ของป ลั ดก ระทร ว ง

ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิด ท้ายรถขายของ ทำงานไม่เคยหยุดหาร า ยได้เสมอๆ และด้วยความชอบค้ าขาย

และบวกกับมีคน มา ติ ดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการ ร้านอาหารไ ท ย ที่ต่างป ร ะ เ ทศ หนุ่มร า ยนี้จึงตั ดสินใจ ลาออ กจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออ กเดินทางเขา ได้เข้าไปหาแม่ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง

แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขาย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อ

และวางแผนจัดกา รร้านของตัวเองทุ กอ ย่ า งและอบรมกิ ริ ย า ม า ร ย า ท พนักงานต้อนรับ ในร้านด้วยตัวเขาเอง เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงิน มาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อม

ยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วยปัจจุบันภรรยๅที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ตด้วยโ ร ค ร้ า ย เขามีภ ร ร ย า ใหม่ที่ต่างแดน

อาชีพภ ร ร ย า มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกัน อ ย่ า งง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อย่ างห ล บ เ ลี่ ย งจะคิดทำอะไร

ก็ประสบความ สำเร็จแม่ที่อยู่เมืองไ ท ย ก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูเเลเป็นอ ย่ า ง ดี จากลูกและชายคนนี้

ทุ กครั้งที่ทำอะไร เขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุ กเดือนไม่ข าด แม่ผู้รับเงินแทนคุณ จากลูกทำบุญตักบาตร

สร้างกองการกุศลให้ลูกในทุ กๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ เป็นที่เมตต า ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรคภ ยั น ต ร า ย ใดๆ ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบู ช าพ ระที่ถูกองค์คนนี้

กันทั่วกรมศิลปากร อย่ างนี้แหละที่เรียกว่า ตั้งดีพลีถูกองค์ ถึงประสบความสำเร็จ ที่เรายกตัวอ ย่ า ง เรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุ กคน อยู่ในบ้านนั้น

เป็น มนุษย์เดินดิน กินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ดังนั้นลูกทั้งหล า ยที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอ ย่ า ง ง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

ที่มา bangpunsara    sabuyjaijung