ไม้มงคล 15 ชนิด หามาปลูกติดบ้านไว้ เสริมบารมี เรียกโชค

มะม่วง

เป็นต้นไม้ที่ให้ทั้งผลและยังเป็น ม ง ค ลด้วยเช่นกัน เชื่อ กันว่ามะม่วงมีความสำคัญมานานตั้งแต่สมัยพุ ท ธ ก าล การปลูกมะม่วงในบ้านจะทำให้ร่ำ รว ยและยังปกป้องไม่ให้สิ่งชั่ ว ร้ า ยเข้ามารบกวนได้ ช่วยป้องกันคนคิด าย ควรปลูกในทิศใต้ของบ้าน

ก ว น อิ ม

เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมาก เชื่อ กันว่าต้น กว น อิ มเงิน ก ว น อิ มทอง เป็นต้นไม้แห่งความเป็นสิริมงคล มักนำมาใช้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เชื่อ กันว่าจะช่วยให้คนปลูกมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ร ว ยขึ้น มีคนนับหน้าถือต าและครอบครัวอยู่กันอ ย่ า งมีความสุข

โกสน

ชื่อต้นโกสน พ้องกับคำว่า กุศล เชื่อว่าเป็นการสร้างบุญและการสร้างความดี ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุข โกสน เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมปลูกกัน มาก มีใบที่สวยสด นิยมปลูกกันในพ ร ะร า ช วัง หรือวัด เพื่อช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข หากปลูกในบ้านจะทำให้บ้าน มีความสุข คนในบ้านไม่ขัดแ ย้ งกัน การปลูกต้นโกศลควรปลูกในวันอังคาร และปลูกทางทิศตะวันออ กของตัวบ้านเพื่อให้ได้รับแสงช่วงเช้า

มะยม

ชื่อของต้น มะยมเป็นชื่อที่มีความเป็นสิริมงคล ช่วยให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รักที่ชอบของผู้คนรอบตัว มีเสน่ห์เปนที่รัก มีคนเมตต าเอ็นดู และยังเชื่อ กันว่าสามารถป้องกันคนคิดร้ า ยแก่ตัวเราได้ ช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีที่มองไม่เห็นได้ด้วย นิยมปลูกกันทางทิศตะวันตก

กระดังงา

เป็นต้นไม้ที่เป็น มงคล มีความเชื่อว่าหากปลูกกระดังงาในบ้านจะทำให้ผู้ปลูกมีชื่อเ สี ยงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือต า มีเกียรติ ได้รับการสรรเสริญ การปลูกลงดินควรปลูกในวันพุธ ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้ได้รับแสงแดดอ ย่ า งเต็มที่

ขนุน

เชื่อ กันว่าการปลูกขนุนจะช่วยให้ได้รับการช่วยเหลือ เกื้อหนุนจากคนรอบข้าง มีคนคอยอุปการะค้ำจุนเสมอ ป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ า ยหรือใส่ความใส่ ร้ า ย ป้ า ยสี การปลูกให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนะนำว่าคนที่ลงมือปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและให้ปลูกในวันจันทร์ หรือ วันพฤหัสบดี จะดีที่สุด

กล้วย

ต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่นิยมกันอ ย่ า งมากเพราะมีประโยชน์ทุกส่วน และเกี่ยวข้ องกับค นไ ท ยตั้งแต่เกิดจน ต า ย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด นอ กจากนี้ยังมีความเชื่อ กันว่า ช่วยทำให้การงานราบรื่นคิดทำสิ่งใดก็ต ามก็จะง่ายดาย ราบรื่น เหมือนปอ กกล้วยเข้าปากนั่นเอง แนะนำว่าควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้าน

ต้นราชพฤกษ์

หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในชื่อ ต้นคูณ เป็นต้นไม้ประจำชาติ ลักษณะด อ กเหลือทอง อร่ามเป็นพวงสวยงาม เชื่อ กันว่า หากปลูกในบ้านจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแบบทวี คู ณ ใบของต้นร า ช พฤกษ์มักนิยมนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ คนส่วน มากเชื่อ กันว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ศั ก ดิ์สิทธิ์ แ นะนำให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

มะขาม

ต้น มะขามมีความเชื่อ กันในเรื่องของการช่วยให้มีคนเกรงขาม เกรงใจ ให้เกียรติ ทำให้คนยำแกรง และยังป้องกันไม่ให้เกิดคดีความหรือ การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ ควรปลูกในทิศตะวันตก

ไผ่

เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิด ที่ช่วยให้คนในบ้านเกิดความรักใคร่สามัคคีกันอ ย่ างดี ไม่แตกแยก ใบไผ่เป็นต้นไม้ที่ปลิวไปต ามแรงลม เปรียบเหมือนความอ่อนน้อม โอนอ่อนผ่อนต าม หากปลูกไผ่สีสุกจะช่วยในเรื่องของความสำเร็จ ร่ำร ว ย มีความสุข ต ามตำราบอ กไว้ว่าหากปลูกในบ้านจะช่วยให้บ้านเกิดความเป็นสิริมงคล ให้คนในบ้านเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง สติปัญญาดี มีความเอื้ออาทรต่อ กัน แนะนำว่าควรปลูกไผ่ในช่วงริมรั้วของบ้านหรือที่ดินโล่ง แนะนำให้ผลูกทางทิศตะวันออ ก

ต้นเข็ม

เป็นด อ กไม้ที่ใช้นพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดเปรียบกับเข็มที่มีความเฉียบคม เชื่อ กันว่าการปลูกด อ กเข็มในบ้านจะช่วยให้คนในบ้าน มีความฉลาดหลักแหลม และมีไหวพริบในการเอาตัว ร อ ดได้อ ย่ า งดี แนะนำว่าควรปลูกในวันพุธ ทางทิศตะวันออ ก และให้ผู้ที่อยู่ในช่วงศึกษาเล่าเรียนเป็นคนลงมือปลูก

ต้นแก้ว

จุดเด่นของต้นแก้วคือ ด อ กสีขาว ที่มีกลิ่นหอมมักนิยมปลูกไว้ที่ริมรั้วบ้านหรือลงกระถางก็ได้เช่นกัน เหมาะในการปลูกประดับอาคาร ชื่อต้นแก้ว แปลว่า สิ่งของที่มีค่า เชื่อ กันว่าการปลูกต้นแก้วไว้ในบ้านจะช่วยให้สมาชิกในบ้าน มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีคนรักนับถือมากมาย แนะนำให้ปลูกในวันพุธ และปลูกในทิศตะวันออ ก

ต้นโป๊ยเซียน

เชื่อ กันว่าต้นโป๊ยเซียนจะทำให้เกิดความสงบสุขในครอบครัว เป็นต้นไม้เสี่ยงทายโดยกล่าวกันว่าหากบ้านไหน ออ กด อ ก 8 ด อ ก จะช่วยให้บ้านนั้น มีโชค ได้รับเงินทอง และได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะต้นโป๊ยเซียนเป็นเสมือนตัวแทนขอ งเ ท พ เ จ้ าทั้ง 8 อ ง ค์ ซึ่งจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้และยังช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านได้อีกด้วย แนะนำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมาปลูกด้วยตัวเอง ให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ นิยมปลูกในวันพุธ และควรเลือ กด อ กสีเหลืองหรือส้ม จะเป็น มงคลมาก

บานไม่รู้โรย

ต้นบานไม่รู้โรย หมายถึงความยั่งยืน อ ดทน เหมือนความรักที่ยั่งยืน เชื่อว่าการปลูกต้นบานไม่รู้โรยจะช่วยให้คนในบ้านรั กและผูกพันกันตลอ ดไป ไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำว่าควรปลูกในวันพุธจะดีที่สุด

ต้นวาสนา

วาสนาเป็นต้นไม้ที่ทำให้เกิดความสุขสมหวัง และความดีงามความสมหวังเป็นต้นไม่แห่งโชค เป็นด อ กไม้เสี่ยงทายซึ่งหากต้นวาสนาที่บ้านของใครออ กด อ ก แปลว่าบ้านนั้นจะมีโชคล าภ และสมหวังดังปรารถนา คำแนะนำควรปลูกในทิศตะวันออ กเฉียงเหนือและเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงเหมาะที่จะปลูกในวันอังคาร โดยควรให้ผู้ปลูกเป็นผู้หญิง เพราะเชื่อว่าชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เหมาะกับสุ ภา พ ส ตรี

การปลูกไม้มงคลเพื่อสร้างความร่มเย็นและประดับบ้านเรือนให้สวยงามและยังช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลในบ้าน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งต้นไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้ก็เป็นทางเลือ กที่น่าสนใจและน่าแลือ กไปปลูกมาก เพื่อช่วยให้บ้านของเราเพิ่มพลังงานดีๆให้รอบๆบ้าน ดึงพลังความสุขความสำเร็จให้กับทุกคนในบ้าน

ที่มา  krustory