ไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ทำถูก ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ให้ถูกวิธีเพื่อช่วยให้ชีวิตของเรานั้นราบลื่นและเจริญรุ่งเรือง ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความสบายในชีวิต กับบทความ ไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ทำถูก ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

พระบรมราช านุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช าวบ้านทั่วไปเรียกว่า ‘พระบรมรูปทรงม้า’ คนไทยส่วนใหญ่เรียกขานพระนามของรัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ด้วยความระลึกถึงพระมหา ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แก่พสกนิกร คนที่มาไหว้นั้น มีความเชื่อในการพระราชทาน ให้มีโชคลาภในกาประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้ หรือถูกรังแก ค้าข า ยเมตต ามหานิยม

เครื่องสักการะ

– สุราไวน์ บรั่นดี บุหรี่ หมากพลู และบายศรี

– น้ำมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ทองหยิบ ทองหยอ ด ข้าวคลุกกะปิ

– ดอ กกุหลาบสีชมพู หรือ ดอ กไม้สีชมพู

1 สำหรับผู้ที่ทำการบูช าครั้งแรก จุดธูป 16 ดอ ก และครั้งต่อไปจุดธูป 9 ดอ ก

2 ตั้งนะโม 3 จบ ต ามด้วยคำบูช านี้

พระสะย ามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อ ะ ระหัง สะหัส
สะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุ ท ธ ายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ ( สามครั้ง )

3 พระคๅถๅบูช าพระพุทธเจ้าหลวง

อิติปิโส วิเสเสอิ อิ เ สเส พุทธะ นาเม อิอิ เมนา พุท ธ ะตัง โส อิอิโสตัง พุทธะ ปิติอิ

พระสะย ามะ มินโท วะโร อิติ พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง ส ะ หัส สะกายัง วะรัง พุ ทโธ นะโม พุ ท ธ ายะ มาสี สะมา นัง

4 พระคๅถๅอธิษฐานขอพร ( ห้ามบนบาน )

พระสย ามะ มินโท วะโร อัตตัง พุ ทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุ ทธายะ ปิโย

เทวา มนุสสานัง จงเป็นที่รักของ ม นุ ษย์ และเทวดาทั้งหล า ย ปิโย นาคะ สัมปัน นานัง

– จงบังเกิดความรัก ที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะ มุตตะโม

– จงบังเกิดความรัก กับผู้มีอำนาจท่าน ท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุ ฑ และคนธร ร พ์ ปินัน ทิยัง นะมา มินัง

– ความรัก ความยินดี คว ามเมตต าจงบั ง เกิ ดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปล ายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเ ด ชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น

วันที่เหมาะสม คืนวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประช าชนช าวไทยเป็นอย่ างมาก หล า ยคน มีควา มเชื่อ กัน มาว่า ถ้าหากบูช าท่านอย่ างถูกวิธีเป็นประจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่ างดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปรารถนา มีเงินทองใช้ไม่ข า ด ขออะไรก็สมหวัง สำหรับใครมีรูปของพ่อ ร.5 ไว้บูช าก็ทำที่บ้านกันได้เลย ตั้งจิตนึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพ สาธุ ขอให้ชีวิตมีความสุข

ที่มา panyacheewit