ไหว้แม่ย่านางรถ ทำแล้วดี ขับขี่ปลอ ดภั ย ชีวิตดีราบรื่น

การไหว้แม่ย่านางรถถือว่าเป็นความเชื่อโบราณที่ยึดถือและนำมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองและผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันภยันอันตรายที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา ช่วยให้เดินทางแคล้วคลาดปลอ ดภั ย ไปถึงที่หมายได้อย่ างไม่มีอุปสรรคอะไรด้วยการไหว้แม่ย่ านางรถ ซึ่งก็ต้องก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า นด้วยนะ แต่ทำต ามก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไร ไหว้อย่ างไรให้ถูกต้องมาติดต ามอ่ า นได้พร้อมกันด้านล่างนี้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ย าสูบ 3 มวน

2 หมาก/พลู/ย าเส้นสีฟั น 3 คำ

3 น้ำสะอาด 1 แก้ว

4 ข้าวสวย 1 ถ้วย

5 ผลไม้ 5 อย่ าง (กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่น ๆ 4 อย่ าง)

ในการไหว้แม่ย่ านางรถนั้นเหมาะที่จะทำให้ช่วงตอนเช้า ๆ เตรียมของไหว้ให้พร้อมแล้วสต าร์ทรถพร้อมบีบแตร 3 ครั้ง เป็นการเรียกเอาฤกษ์เอาชัยอย่ างหนึ่ง ต่อไปก็จุดธูป 9 ดอ ก พร้อมกับบอ กถวายให้เฉพาะแม่ย่ านางรถอย่ างเดียวเท่านั้น

คำถวายของไหว้แม้ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะ วะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุ ทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทิน นัง วัตถุ ทานัง อาสะ วะย า วะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุ ทานัง อาสะ วะขะย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ลูกทั้งหล า ยเทอญ สาธุ จากนั้นเราก็พูดในสิ่งที่ดี ให้มีโชค ร่ำร ว ย ทำมาค้ าข า ยดี เ งิ นทองไหลมา จงเกิดแก่เรา จากนั้นก็รอประมาณ 20 นาที ทำการจุดย าสูบ 3 มวน ให้เจ้าที่ด้วยแล้วรอ 3 นาที ก็กล่าวลา

คำกล่าวลาของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะ วะโต อะระ หะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารั ก ษ าโ ร ค อย่ าให้เกิดโ ท ษเลย

นะ เส สัง มัง คะลา ย า จา มะ

การเลือ กสีรถต ามวันเกิด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดู นั่นคือสีของรถ ต ามความเชื่อแล้วเราจะต้องดูฤกษ์ย ามให้ดี และสีรถจะต้องถูกโฉลกกับเจ้าของรถด้วย ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้เกิดความสบายใจมากขึ้น ในแต่ละวันเกิดเหมาะจะออ กรถสีอะไรมาดูได้ต ามภ า พด้านล่างนี้เลย

ในการไหว้แม่ย่ านางรถนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากใครที่ออ กรถมาแล้วอย ากจะเพิ่มความสบายใจในการใช้รถก็ลองนำไปทำต ามกันดู

ที่มา krustory