10 คำสอนอันทรงคุณค่าจาก หลวงพ่อจรัญ เปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี คงเป็นที่รู้จักดีของผู้ที่มักปฏิบัติธรรมอ ย่ างแน่นอน เนื่องจากมีความศรัทธาในคำสอนและหลักการปฏิบัติธรรมที่ท่านได้เผยแพร่คำสอน มาอ ย่ างย าวนาน

เนื่องจากหลวงพ่อจรัญเป็นแบบอ ย่ างพระผู้ปฏิบัติดี มีชื่อเ สี ยงในด้านเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ รวมทั้งเป็นผู้ที่หยิบยกกฎแห่งก ร ร มที่ท่านเคยทำไว้เมื่อวัยเด็กมาสอนประชาชน มากมาย ทำให้ชื่อเ สี ยงของหลวงพ่อจรัญเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีคนสนใจชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญอ ย่ างมาก

1. ใครตั้งใจ ทำดี อย่ าไปกังวลเรื่อง ปากคน เพราะต่อให้เรา ดี ขนาดไหน หากไม่ถูก กิเลส เขา เขาก็ไม่ชอบ ไม่เข้าใจ เขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดี-ชั่ ว ไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเรา แต่อยู่ที่เราเองทั้งหมด เรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว

2. จงอย่ าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุ ก ข์ คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรร มฐาน จิตมั่นคง ต้องช่วยตัวเองได้ ทำใจได้ จะไม่เ สี ยใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอ ดไป

3. ชาวพุทธแท้ๆ ควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธ โดยแก้ปัญหาที่เกิดด้วยอริยสัจ 4 ทุ ก ข์เกิดแล้วหาสาเหตุของทุ ก ข์ด้วย การกำหนดทุ ก ข์หนอ มันทุ ก ข์ตรงไหนหนอ บำเพ็ญจิตภาวนา สมาธิ ปัญญาจะบอ กทุ ก ข์เกิดขึ้นตรงนั้น ต้องแก้ตรงนั้น อย่ าไปแก้ผิ ดจุด อย่ าไปให้ผีให้เจ้ามาแก้ หรือเอาหมอ ดูมาแก้ มันไม่ถูกเรื่อง

4. ความดีเป็นศัตรูของชีวิต ความดีต้องมีอุปสรรค เขามาร้ า ย อย่ าร้ า ยตอบ เขาไม่ดีมา จงใช้ความดีเข้าไปแก้ไข คนตระหนี่ ให้ของที่ต้องใจ คนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจ ไปสนทนา

5. คนโบราณท่าน มีคติดี เวลาไปไหน มาไหนต้อง 1.นิ่งได้ 2.ทนได้ 3.รอได้ 4.ช้าได้ 5.ดีได้ คนสมัยนี้นิ่งไม่ได้ ปากไม่ดี ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้อีก รอก็ไม่ได้ ช้าก็ไม่ได้ จึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ ในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้มีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด

6. ความอ ดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นของนักประกอบกิจ ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี

7. คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อต า ยแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่ วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่ จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระ จะต้องต่อสู้กับความไม่ดีงามทั้งหล า ยที่มีอยู่รอบตัวเรา

8. สร้างบุญใช้สติ ไม่ต้องใช้สต างค์ พวกเราหาแต่สต างค์ ไม่หาสติกันเลย

9. วันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็น มงคล วันไหนโดยถูกป้อยอเขาจะ ล้ ว ง ไ ส้ เราโดยไม่รู้ตัว หลงเชื่อเราจะประมาท จะเ สี ยท่าเ สี ยทีต่อมารร้ า ย และที่เขามาป้อยอ กับเรา ระวังให้ดี เขาไม่ได้รักเราจริง

10. จงพอใจในชีวิตของตัวเอง โดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น

ที่มา  verrysmilejung