12 ข้ อช่วยให้การเ งิ นดี ทำแล้วชีวิตอยู่สุขสบายมีกิน มีใช้มากขึ้น

การที่เรามีการเ งิ นที่ดี เป็นสัญญาณที่บ่งบอ กถึงคุณภาพชีวิตเราว่าจะต้องดีขึ้นด้วยอ ย่ างแน่นอน และไม่ว่าใครก็ต้องอย ากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันทั้งนั้น แล้วจะทำอ ย่ างไรดีถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางการเ งิ นได้

หากพูดถึง เรื่องการเ งิ นที่ดี วันนี้เรามั่นใจหรือไม่ว่าเรามีการเ งิ นที่ดี ไม่ว่าในวันนี้หรือในอนาคต เราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว แต่หากวันนี้ยังไม่มั่นใจ เรามี 12 วิ ธี ที่จะทำให้ท่าน มีการเ งิ นที่ดีมาแนะนำค่ะ

1. เก็บออมสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีร า ยได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อนที่เหลือ ค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

2. จดบันทึกร า ยรับ ร า ยจ่าย

การบันทึก จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และร า ยการใดที่สามารถ ลดค่าใช้จ่ายลงได้เพื่อจะได้ มีเ งิ นเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3. มีเป้าหมายทางการเ งิ น

การตั้งเป้าหมาย ทางการเ งิ นจะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเ งิ นเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเ งิ นได้ต ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าวไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุ นการศึกษา วางแผนเกษียณ

4. รู้จักจัดสรร ร า ยได้

ร า ยได้เมื่อ รับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุ น 10เปอร์เซน – 30เปอร์เซน

5. มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย ามฉุกเฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

6. ไม่สร้างห นี้ ที่ไม่จำเป็น

ห นี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสมพิจารณา ถึงความสามารถในการชำระและ การป ล ดห นี้ทุกอ ย่ างก่อนเกษียณ

7. รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อ ย่ าใช้ชีวิตบนความประม าท เรื่องการป้องกันความเสี่ ย ง ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้านประกั นชีวิต ประกั นสุขภ าพ ประกั นภั ย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเ สี ยห า ยลงได้

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเ งิ น

การที่เรามีความรู้ ทางการเ งิ นจะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเ งิ นที่ดี มีการวางแผนการเ งิ นที่ดี รวมถึงการติดต ามข่ า วส ารเกี่ยวกับ การเ งิ น ธุรกิจ เศ ร ษ ฐกิ จ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเ งิ น ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถ เตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9. หมั่นดูแลสุขภ าพ ร่างก าย

การดูแลสุขภ าพ ร่างก าย หมั่นออ กกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจเรื่องอาห าร การกินที่มีประโยชน์ เพื่อสุ ขภ า พ ที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้านสุขภ าพ ก็จะมีผลกระทบต่อ การทำงานค่าใช้จ่าย ค่ารักษ า พย าบาล การดูแลสุขภ าพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้ อหนึ่ง

10 . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อน ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประหยัดเ งิ นที่จ่ายภาษี สามารถนำเ งิ นที่ประหยัดภาษีมาเป็นเ งิ นออมเพิ่มได้

11. มีช่องทางร า ยได้มากกว่า 1 ทาง

เมื่อร า ยจ่ายยังมีหล า ยทาง การมีร า ยได้ ทางเดียวถือว่ามีความเสี่ ย ง อีกอ ย่ างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากร า ยได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด หยุดลง โดยที่ไม่มีร า ยได้อีกทางรองรับ การหาช่องทาง ร า ยได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

12. รู้จักการลงทุ น เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุ น เพื่อนำเ งิ น ที่มีไปต่อยอ ดแล้ว ถือว่าเ สี ยโอกาสด้านผลตอบแทน มากเลยทีเดียว เพราะการฝากเ งิ นธนาคาร ไม่ได้ให้ผลตอบแทน มาก เท่าในอ ดีตที่ผ่าน มา ซึ่งผลตอบแทนเ งิ นฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเ งิ นเฟ้อได้เลย อย ากมีสุ ข ภ า พ การเ งิ นที่ดี 12 วิ ธีนี้ ช่วยได้นะคะ

ที่มา Thidarat Keereeta,Finance Coach  sabailey