12 อนิสงส์ผลบุญใหญ่ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพระอรหันต์ในบ้าน

วันนี้เราจะพาลูกๆ กตัญญูทุกๆ คนไปดูผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้รับในช าตินี้ ให้ลูกได้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำมาค้าข า ย ร่ำร ว ยเงินทอง กับ 12 อนิสงส์ผลบุญใหญ่ที่ลูกกตัญญูจะได้รับจากการดูแลพระอรหันต์ในบ้าน ไปดูกันว่าลูกจะได้รับผลบุญอะไรบ้าง

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญู

และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

2 ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภั ยได้

3 ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

4 ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

5 ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

6 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

7 ทำให้แคล้ ว ค ล า ด ภั ยในย ามคับขัน

8 ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

9 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

10 ทำให้เป็นคน รอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

11 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

12 เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา : tamnanna