12 อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ที่ลูกจะได้พบ

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้น มา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้น มาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือ การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา

หล า ยๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกัน มามากตั้งแต่เล็กๆ ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา นั้นคือพระอรหันต์ อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุก ศ า ส น า จะมีการสั่งสอน ให้เป็นคนดีให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอ ย่ างดี ส่วนในศ า ส น า พุ ท ธ นั้น

การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเองทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไปซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญู

รู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดาม าร ดาเป็นอ ย่ างดี มาให้ทุกๆ ท่านได้ทร าบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป ในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง

1. ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยง ดูคอยช่วยเหลือ กิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชร า ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอ ย่ างดี ให้ความสะดวก สบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. ขณะที่ท่านล่ ว งลั บ จากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้กับท่านอ ย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้พ้นทุ ก ข์พ้ น ภั ย ได้

2. ทำให้เป็นคน มีสติรอบ คอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3. ทำให้ได้ล าภ โดยง่าย

4. ทำให้มี ความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

5. ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ในทุกๆ เรื่อง

6. ทำให้แคล้วคล าด ภั ยในย ามคับขัน

7. ทำให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต

8. ทำให้ได้รับการ ยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

10. ทำให้เป็นตัวอ ย่ าง อันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

11. ทำให้มีความสุข ในการใช้ชีวิต

12. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไปต าม พระอรหันต์ที่ไหนหรอ ก

ที่มา  verrysmilejung