14 ข้อดีของการมีเงินออม แม้อายุเยอะก็ออมได้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อดีของการมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต กับ 14 ข้อดีของการมีเงินออม แม้อายุเยอะก็ออมได้ ไปดูกันว่าการที่คุณมีเงินออมจะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นดีอย่ างไร

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิน แต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลอง อ่ า น บทความนี้ดู ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงินว่าการออมเงินนั้นมันดีกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษษประโยชน์ของการออมเงินกันเลย

ประโยชน์ของการออมเงิน

1) ใน ย า ม ที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือ มูลนิธิต่างๆ ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวใน ย า ม ที่เราไม่มีลมห า ยใจแล้ว

2) การออมเงินนั้นสามารถทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

3) การออมเงินเป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้าคุณประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

4) เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

5) เงินออมช่วยคุณใน ย า ม แก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

6) ย า ม คุณแก่ชราลง สั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้มา รุ ม เ ร้ า คุณก็จะได้มีเงิน รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

7) เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

8) เงินออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

9) เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้เวลาที่เรา อ ย า ก ไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อ ย า ก ไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

10) เงินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้ อบ้าน ซื้ อรถ หล า ยคนเลือ กที่จะจ่ายเงินสด แทนการ ผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ด อ ก เ บี้ ย ต ามติดมาเป็นหางว่าว และเลือ กที่จะจ่ายเงินก้อนเมื่อพร้อม เพื่อ ย า ม หลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงินช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

11) การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย

เช่น คุณต้องการมีรถยนต์เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงินซื้ อรถยนต์ได้

12) การออมเงินทำให้คุณมีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

13) เงินออมสามารถส่ งต่อเป็น มรดกต่อลูกหลานได้

14) และสุดท้ายการออมเงินทำให้เราไม่มีห นี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นห นี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อนไปใช้ และ เงินที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้ห นี้อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียนในการใช้ต ามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีห นี้ นอนหลับสบายกว่าคนมีห นี้เยอะเลยนะ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าห นี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะ ซึ่งเงินที่ได้จากการออมยังมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่ า งรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุนในการพัฒนาประเทศ

และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่ งเสริมศักยภาพการ ล ง ทุ น ของประเทศ ไม่ต้องไปติดห นี้ติดสิน ขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอ กชน หรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และท รั พ ย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัว

ซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุ ก ข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่ า งเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคน จำพวกนี้ว่า ‘ขี้งก’ การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุ ก ข์ การออมเงินที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดีไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุ ก ข์ เพราะการออมคือ การที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกล า ยมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สูญห า ยไปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นดีแค่ไหน จากคำที่มีคนกล่าวว่า ‘ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน’ ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น ‘ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม’ ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ที่มา : profession-j55