2 เหตุเ งิ นข า ดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง หาได้ก็ไม่พอใช้

สำหรับปัญหาในเรื่องของเ งิ นทองที่ไม่มีพอใช้ ข า ด มือ กันอยู่บ่อยๆ เคยตั้งข้ อสงสัยกันไหมว่า ทำไมเราถึงไม่มีเ งิ นเก็บ ไม่มีเ งิ นใช้ ทั้งที่ขยันทำงานในทุกๆวัน หาช่องทางในการหาเ งิ น แต่ในสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเ งิ นเก็บ มีเ งิ นไม่พอ จะต้องไปยืมคนอื่นเขาอยู่ตลอ ดในทุกเดือน

การกระทำที่จะทำให้เกิดเป็นผลก ร ร มนี้ล้วน มีอยู่ 2 เหตุเหตุ จากก ร ร มเก่าที่เรามองย้อนหลังในอ ดีตชาติ คนที่จะมีปัญหาอยู่บ่อยๆมาจากในอ ดีตชาติทำทาน มาไม่ครบ ซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาที่ทำทานนั้นจิตของเรายังตกอยู่กับคำว่าเ สี ยดายที่ทำไป อ ย่ างเช่นหากตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อ ย่ าง ผลไม้ 5 อ ย่ าง แต่พอถึงเวลาเข้าจริงกลับรู้สึกเ สี ยดายทำทานน้อยลงจากที่ได้ตั้งใจเอาไว้

ในอืกสาเหตุมาจากวัตถุทานที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือทานนั้นอาจจะมาด้วยเ งิ นที่ไม่ บริสุทธิ์ เ งิ นจากการ เ บี ย ด เบียนผู้อื่น หรือที่มาของเ งิ น มาในทางที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้เองทำบุญกุศลที่เคยได้ทำมานั้น จึงได้มีลักษณะแบบครึ่งๆกลางๆ เดี๋ยวมีเ งิ นเดี๋ยวก็ไม่มีไม่มีเ งิ นสำรองใช้ ไม่มีเ งิ นพอที่จะนำไปใช้ไปหยิบยืมใคร ก็เกิดความลำ บ า ก บางครั้งก็โดนว่า

ส่วนเหตุจากก ร ร ม ใหม่ ในภพชาติปัจจุบัน

การที่เรามีเ งิ นไม่พอใช้ หาเ งิ นไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเกิดมาจากก ร ร มเก่าเพียงอ ย่ างเดียวเท่านั้น เราจะต้องดูพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นสมบูรณ์และเพียงพอ ทำให้ตัวเรามีเ งิ นทองใช้อ ย่ างไม่ข า ดมือหรือไม่ หากรู้แล้วว่ายังไม่พอยังไม่ถึงเหตุต้องเปลี่ยนก ร ร มของตนเอง ก็ทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คนบางคนอาจจะยังเป็นคนที่ใช้เ งิ นด้วยอารมณ์มากกว่าการมีเหตุผล ก็ให้ดูว่าของที่เราซื้ อใช้นั้น มีความสมควรหรือไม่ที่จะซื้ อ เมื่อซื้ อมาแล้วทำให้เราเ งิ น ข า ดมือ หรือไม่ไม่มีเ งิ นใช้ หรือไม่ส่วนห นึ่ งเ งิ นที่ข า ดมือนั้น มาจากการที่เราได้ซื้ อของแบบมุ่งประโยชน์เ ที ย ม มากกว่าประโยชน์แท้ อ ย่ างเช่น มีเ งิ นเดือนที่น้อยอยู่แล้วแต่มักจะชอบเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเป็นประจำ มือถือรุ่นไหนใหม่ออ กมาก็มักจะเปลี่ยนในทันที

โดยแท้ที่จริงแล้วโทรศัพท์ก็เป็นเพียงอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับการติดต่อพูดคุยสื่อส า รรับส่งข้ อ มู ลเท่านั้น แต่บางคนก็กลับซื้ อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมา เพื่อให้คนอื่น มองว่าเรามีโทรศัพท์ใหม่ล่าสุดใช้งาน การแก้ไขนั้นควรเป็นไปทั้ง 2 ทาง ทั้งทางโลกและทางธ ร ร มเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นการเสริมแรงบุญซึ่งกันและกัน และการทำบุญนั้นควรหมั่นทำทานประกอบไปด้วย 3 ทาน วัตถุทาน อ ย่ างการถวายข้าว การถวายสิ่งของการช่วย เหลือผู้อื่นที่เขาต้องการ การทำบุญด้วยสิ่งนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวเราได้รับผลบุญที่ดีต ามมาด้วย

ธรรมทาน คือ การที่เราได้เอาความรู้ไปช่วยกับผู้อื่นให้เขาได้ พ้ นทุ ก ข์ อ ย่ างเช่นให้คำปรึกษาที่ดี บอ กเส้นทางเดินของชีวิตที่ถูกต้อง ให้กำลังใจเขาให้เขาได้สู้ชีวิตและก้าวข้ามปัญหาที่เจออยู่ไปให้ได้ การร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ การบอ กบุญให้กับผู้อื่นให้คนรอบข้าง เชิญชวนร่วมทำบุญร่วมทำหนังสือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นธ ร ร ม ทานทั้งสิ้น

อภั ยทาน เรื่องนี้นั้นเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถจะทำได้ แต่ก็ค่อนข้างทำได้ย ากเช่นกัน ความ ขั ด เคืองที่มีอยู่ในใจ ความ โ ก ร ธความไม่ชอบ หากเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจนั้นตัวเราเองจะเกิดเป็นความทุ ก ข์ หากปล่อยวางได้ ก็ควรที่จะปล่อยวาง ใครปล่อย วางได้ ก่อนก็ย่อมมีความสุขได้ก่อน อ ย่ าไปถือโ ท ษโ ก ร ธให้ใช้ชีวิตบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปสนใจผู้อื่น ใครที่เขาไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไป ทำตัวเราให้มีจิตใจที่สงบ พร้อมที่จะให้อภั ยและพร้อมที่จะปล่อยวางกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็จะค้นพบความสุขได้ง่ายๆ

ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นส่งผลบุญให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง เจ้าก ร ร มน า ยเ ว ร เท ว ดาทั้งหล า ย ให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ บุญกุศลที่เราจะได้รับก็จะช่วยทำให้ตัวเรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้น เจริญยิ่งขึ้น ปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะเบาลงไป การเ งิ นที่ติดขัด ก็จะดีขึ้นได้ ควรทำในทุกๆ วันอ ย่ างสม่ำเสมอ ทุกท่านจะเห็นผลที่ดีต ามมาในชีวิต

ที่มา sabiangbunpublishing  postsod