3 บุญ ที่ยิ่งทำ ชีวิตยิ่งเจริญ สิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิต

การ ทำบุญ ในทางพุทธ ศ า ส น า ไม่ได้มีเพียงการให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้น บุญ หมายถึง การกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำ จัดสิ่งเศร้ าหมองที่เราเรียกกันว่า กิ เ ล ส ให้ออ กไปจากใจ

บุญจะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโ ล ภ ความเห็นแก่ตั ว ความมีจิตใจคับแค บ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุก ข์ และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆ ไป

การดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่าน มันไปทั้งนั้น แต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอ กับเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต มักจะหาทางออ ก

ไม่เจอ จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอ กับทางออ กได้ในที่สุด

1 บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้น มาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอ ด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน ก็อภั ยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์

แม้จะอ ด จะลำบากแค่ไหนอย่ าผิ ดศีล ต้องอ ดทน อ ดกลั้น อย่ าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง เราต้อง ซ่อมและ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แก้ไข

ในสิ่งผิ ด ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก ฝึกสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้อะไรที่เสี ยไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

2 บุญแรกคือ บุญจากการกตัญญู

เราคงจะได้ยินกัน มาตั้งแต่เด็กว่า พ่อ แม่ คือพระอรหันต์ของบ้าน ซึ่งต ามความเชื่อของทุก ศ า ส น า สอนให้คนเป็นคนดี และโดยการปฏิบัติต่อคนที่รักในครอบครัว ส่วนใน ศ า ส น า พุทธนั้นการดูแลพ่อแม่ถือเป็นความกตัญญู เป็นการสร้างสิริ ม ง ค ล สร้างบุญและทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตตนเองมาก ๆ

พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตแม้ท่านไม่ได้เลี้ยงดูเราพระคุณท่านเราก็ยังตอบแทนไม่หมด ใยจะกล่าวถึงที่ท่านเลี้ยงดูเราจนโต พระสัมมสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่า แม้เราจะเลี้ยงดูพ่อแม่บนบ่าทั้งสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำให้อุจจาระปัสสาวะบนบ่าให้ทำเช่นนี้ตลอ ด 100 ปี ก็ไม่อาจทดแทนพระคุณท่านได้หมด

นอ กจากพระคุณของพ่อแม่แล้ว พระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเรา ที่คอยช่วยเหลือเรา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต าม หากมีโอกาสก็ควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดต ามหลักพระพุทธ ศ า ส น า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือ การที่ให้พ่อแม่ท่านเข้าวัดทำทาน รั ก ษ าศีลและเจริญภาวนา การตอบแทนเช่นนี้จึงถือได้ว่าได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้สูงสุด

3 บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิก ร ร มและขออโหสิก ร ร ม

การที่เราสามารถสร้างอภั ยทานให้เกิดมีขึ้นในตัวได้นั้น ถือเป็นการชำระจิตใจของเราได้เป็นอ ย่ างดี ทานที่เป็น ท รั พ ย์ภายใน ที่ทรงคุณค่าและสูงค่าที่สุดก็คือ อภั ยทาน เพราะแม้เราจะได้ชื่อว่ากระทำธรรมทานสอนและแนะนำให้ผู้อื่นได้กลับตัวได้รู้ธรรมได้มากเพียงใดแม้จะให้มากโดยชักชวนคนไป ฟังธรรมสัก 100 ครั้ง หรือสั่งสอนคนให้กลับตัวเป็นคนดีได้มากถึง 100 คน ก็ได้บุญและอานิสงส์น้อยกว่าการให้ อภั ยทาน

แม้จะให้เพียงครั้งเดียวได้ การรู้จักให้อภั ยทานนั้น หมายถึง การไม่ผูกโ ก ร ธ ไม่อาฆาตจองเวร ไม่พย าบ า ทร้ า ยต่อคนอื่น แม้แต่ผู้ที่เป็นศั ต รูซึ่งจะได้บุญกุศลและอานิสงส์แรงที่สุดในการทำทานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทานประเภทที่เป็นท รั พ ย์ภายนอ กหรือท รั พ ย์ภายในก็ต าม

เพราะการให้อภั ยทานนั้นเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อลดละสิ่งที่เรียกว่า โทสะกิเลสและเป็นการเจริญ พรหมวิหารธรรม พรหมวิหารธรรมนั้นจะเป็นคุณธรรมที่เรียกได้ว่า ทำได้ย ากในบุคคลธรรมดาด้วยการมีความเมตต าคือปรารถนาให้คนอื่น มีความสุข มีความกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้น ทุ ก ข์ มีความมุทิต า คือยินดีเมื่อผู้อื่น มีความสุขไม่อิจฉา ริ ษ ย า และ ความมีอุเบกขารู้จักวางเฉยอ ย่ างมีปัญญา

ดังนั้นควรปลอ ดปล่อยซึ่งกันและกัน อย่ าได้มีอะไรติดค้างต่อ กันเลย เริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเอง เริ่มจากการให้อภั ย อโหสิก ร ร มก่อน ป ล ดเชือ กฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิก ร ร ม เจ้า ก ร ร ม น า ยเ ว ร ทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน และที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ต าม

ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วยก ร ร มดีของเรา ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญรั ก ษ า

ที่มา  poobpub