3 วิ ธีดูคนรักของเราเป็นคู่แท้ คู่ บุญ หรือคู่ก ร ร ม

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการสังเกตคู่รักของเราว่าเป็นคู่รักแบบไหน กับบทความ 3 วิ ธีดูคนรักของเราเป็นคู่แท้ คู่ บุญ หรือคู่ก ร ร ม ไปดูกันว่าคนรักของเราเป็นคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ก ร ร ม

1 คู่บุญ

เป็นคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ช าติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติมิตรกัน มาก่อนแล้วมีโอกาสได้ ไปทำ บุญร่วมกัน เป็นระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานถึงขนาดคู่แท้คู่บุญ คือคนที่เคย ได้ร่วมบุญหรือเคยเป็นแฟน คบหากันในระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกนั่นเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรา เราได้เคยเกิดมาแล้ว หล า ยช าติเคยคบหาดูใจ เคยได้ร่วมบุญ กับคนอื่นๆจึงมีโอกาสได้เจอ กัน เมื่อหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้องเลิกจาก

กันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเองหรือห่างด้วย เรื่องการเรียน งาน หรือความไม่ลงตัว กัน จึงทำให้ค่อยๆ เปลี่ยนความสัมพันธ์ จนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกันไป เหลือไว้เพียงความ ทรงจำดีๆ คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศ าสตร์ ดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเก ณฑ์คู่เล็กเป็นช่วง มีโอกาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่ม กระชวยหัวใจในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญ อยู่หล า ยครั้ง

บางทีเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดี หรือได้คุยกันเพีงไม่นาน รู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญ ต่ อ ย อ ดให้กล า ย เป็นคู่แท้ได้ ด้วยการต่อบุญในช าตินี้อีกเมื่อคบกันแล้ว ถ้าไม่อย ากข าด จากกันให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือ จะมากกว่านั้นก็ได้อ ย่ า ให้เกินสามเดือน ควรหาเวลาทำบุญร่วมกัน ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ คู่กันไปตลอ ดไม่ขา ด จากกันได้

2 เป็นคู่แท้

เมื่อคบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่เลยว่า คือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกสักอ ย่ างที่ส่ งออ กมาในตอนที่ได้คบกัน บางครั้งเจอก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคยเจอที่ไหน มาก่อน ในฝันหรือในนิมิต พอมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่ง ยอมอ่อน เงียบลงไปเองเมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าว หน้าขึ้น แบบต่อเนื่องเหมือน มีแร งผลั กดัน หล า ยคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือ เป็นหลังมือได้ เมื่อได้เจอ กับคู่แท้ ปรับปรุงตัวเองได้

หรือยอมเปลี่ยนตัวเองคู่แท้จะคอยเสริม ให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถ ผ่ า น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้ว จะไม่มีความรู้สึกลังเล ในการวางแผนชีวิตคู่ และแม้ฝ่าย ช ายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ จากกันได้คู่แท้เกิด อันเกิดจาก คู่ที่เคยร่วมบุญ ใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ ที่รักกัน มาก มาแต่ช าติปางก่อน แล้วเคยสาบาน ว่าจะรักกันไปตลอ ดข้ามภพข้ามช าติ ก็จะไม่ขอจากกันไป โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อจากกันไป ก็จะได้เจอได้ใช้ชีวิต ร่วมกันอีก

3 คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม

ก็คือ เกิดมาเจอ กัน เพื่อทำล ายกัน เพื่อใช้ก รรมให้แก่กัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก รรมที่เคยได้ก่อไว้ บางคน จะเจอคู่เว ร คู่ก รรม เป็นระยะเวลาหนึ่งบางคนหล า ยเดือน หรือเป็นปี หรือไม่ก็จน ต ๅ ย จากกันและเมื่อเจอ กัน จะรู้สึกรักและหลงมาก อย่ า ง ถอนตัว ไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง จนไม่ยอมรับรู้ความ จริ ง ที่จะทำให้เจ็ บใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกส วมเขา ยอมถูกเหยี ย ดหย าม ยอมถูกกระทำ ให้

เจ็ บป วดใจอ ย่ างหนักพอเจอคู่เว ร คู่ก รรม ไม่ว่าจะเจอหนักขนาด เสี ยน้ำต าร้อ งไห้ขนาดไหน จะยังคงยอมรับ ทนได้เสมอพร้อมให้อ ภั ย ทุกอ ย่ า งขอเพียงอย่ า ได้ทิ้งกันไป เพราะไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิต จ ากที่เคยรุ่งเรือง มีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมาจบทุกอ ย่ า ง หมดตัวนั่นก็เป็นเพราะคู่เว ร คู่ก รรม เกิดจากที่เราได้เคย ทำก รรมสร้างก รรมไว้ ทำให้คนรักต้องเสี ยใจต้องร้องไ ห้ ยุยงส่ งเสริมให้คนเลิ กกัน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่

สมควรทำให้ช าตินี้ ต้องมาเป็นฝ่ายรับก รรม บางคนก็หนัก มากบางคนก็แค่ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเว รหมด ก รรมจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลง หัวปักหัวปำ จะค่อยๆ จางไปเริ่มเห็นความจริง กระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอ คู่เว ร คู่ก รรม คือให้ยอมรับว่าเ ราได้เคยสร้างก รรมไว้ จึงต้องมาเจออ ย่ า งนี้พย าย ามอุทิศส่วนกุศลใ ห้เจ้าก รรม นายเว ร เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก รรมฐา นทำสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก รรมนายเว ร แล้วจะข าดจากกันไป เอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป วด และไม่ต้องเสี ยใจมากนัก

ที่มา postsod,tamnanna, sabuyjaijung