4 พระค า ถ า เก็บไว้ท่ อ ง ทุกวันก่อนเปิดร้าน เ งิ นทองไหลมาเทมา

ข า ยของเงียบ ค้ าข า ยไม่ดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อค้ าแม่ข า ยต้องกังวลเป็นอ ย่ างมาก เพราะการค้ าข า ยนั้นต้องใช้ทุน มาก

และกว่าจะหาทุน มาเปิดร้านได้ก็ย ากลำบากแล้ว ยังต้องมาเจอข า ยไม่ดีอีก ดังนั้นความเ ชื่ อที่ว่าต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ช่วยจึงเกิดขึ้น

อาชีพค้ าข า ยไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ไหนๆ ก็มักจะมีอาชีพนี้อยู่เต็มในทุกพื้นที่ การป ร ะ ก อ บ อ า ชี พใดๆก็แล้วแต่นั้น

ทำเพื่อมาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว สำหรับวันนี้เราได้ นำบทสวดเป็นค า ถ าสำหรับพ่อค้ าแ ม่ ค้ าเพื่อที่จะเอาไว้ข า ยของได้ดี

มีเ งิ นทองไหลมาเทมาพ่อค้ า แม่ค้ าโดยหลังจากที่ได้จัดเตรียมร้านข า ยของเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยหากเราได้สังเกตดูเราจะเห็นได้ว่า

พ่อค้ าแม่ค้ านั้นจะได้นำอาหาร ไหว้ เ จ้ า ที่เจ้า ทางของร้านตนเองในทุกๆวัน หรือจะเป็นการยกมือ

สวดมนต์สวดค า ถ าต่างๆ เพื่อที่จะมีความเป็น มง ค ล ใ ห้ กั บ ร้ า น ให้กับตัวเจ้าของ ช่วยในการเรียกลูกค้ าให้เข้ามาซื้ อเข้ามาสนใจใน

ร้านของเรา ได้มี 4 พ ร ะ ค า ถ า จากพ ร ะ อาจารย์ ชื่ อ ดั ง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้ าข า ย ซึ่งมีพระค า ถ าด้านล่างนี้

1 พระค า ถ าที่ช่วยในการเรียกเ งิ นทอง แนะนำให้พ่อค้ าแม่ค้ าทั้งหล า ยอาบ น้ำชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้าน จากนั้นนั่งสมาธิเตรียมน้ำสะอาดใส่ไว้ใน

ขัน แล้วให้ตั้งนะโม 3 จบจากนั้นให้ต่อด้วย พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

2 พระค า ถ าช่วยเสริมความร่ำร ว ย จะเป็นการช่วยเสริมโชค ลาภสิ่งที่ดีเข้ามา วิธีการคือ ให้ภาวนากับน้ำสะอาด ที่เราได้เตรียมเอาไ ว้

จากนั้นให้นำน้ำมาประพรมให้ทั่วทั้งบริเวณร้านค้ า ที่อยู่อาศัย ต ามความเ ชื่ อว่ากันว่าจะช่วย

ในเรื่องของเ งิ นทองให้ไหลเข้ามา อ ย่ า ง ไม่ข า ดสาย ทำได้อ ย่ า งเป็นประจำจะช่วยทำให้มั่งมี และเสริมความมั่นคงให้กับตนเอง ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

3 พระค า ถ าหล ว งพ่อปาน วัดบางน มโคพระค า ถ านี้พ่อค้ าแม่ข า ย ที่อยู่แถวจังหวัด พระนครศรีอยุธนิยมกัน มาก สำหรับพระค า ถ านี้

จะช่วยดลใจให้ลูกค้ าให้คนที่พบเห็นเข้ามาสนใจ และซื้ อของในร้าน ให้ท่ อ งอยู่เป็นประจำ ในทุกวันจะมีสิ่งที่ดี

เข้า ม า มี เ งิ น ท อ ง ไ ห ล ม า โดยจะท่ อ งก่อนนอน หลังจากตื่นนอน หรือตอนตั้งร้านข า ยของเสร็จ ตอนใส่บาตร ซึ่งจะท่ อ งในช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่

ความสะดวก นะโม 3 จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ท่ อ ง 1 จบ

4 พระค า ถ าเ งิ นล้าน เป็นค า ถ าของ หล ว ง พ่ อ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ค า ถ าที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน

และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่ง ห ล ว ง พ่ อ ท่านได้ค า ถ าบทนี้ โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ องค์ปฐม ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี

จึงจะได้ครบถ้วน เพื่อช่วยบรรเทา สภาวะเศรษฐกิจของในช่วงเวลาที่แย่ ทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง

จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทัน ฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ค า ถ านี้ช่วย ตั้งนะโม 3 จบ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

ค า ถ าปัุปสรรค พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

คา ถ าเ งิ นแสน มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

ค า ถ าลาภไม่ข า ดสาย มิเตภาหุหะติ

ค า ถ าเ งิ นล้าน พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คา ถ าพระปัจเจกพุทธเจ้า สัมปะติจฉามิ

ค า ถ าเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

โดยท่ อ งบทนี้ทั้งหมดจำนวน 9 จบเป่าใส่ลงไปในขันน้ำ จากนั้นให้นำน้ำในขัน มา ทำการประพรมให้ทั่วทั้งร้านค้ า ก่อนที่จะทำการเปิด ข า ยของในทุกๆวัน จะช่วยเรียกลูกค้ า ให้สนใจให้เข้ามาซื้ อของ ทำให้มีกำไรมีเ งิ น ทองไหลมาเทมา อ ย่ า ง ไม่ข า ดมือ

ที่มา todayline postsod  horoscopedaily99