4 เรื่องที่หล า ยคนไม่เคยรู้กับการฝากเ งิ นไว้ที่ธนาคาร

เชื่อว่าไม่ว่าใครมีเ งิ นก็ต้องนำไปฝากธร า ค ารไว้อยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าปลอ ดภั ยกว่าที่จะเป็บไว้ที่ตัวเอง และที่สำคัญยังได้ดอ กเบี้ยอีกด้วย แต่หล า ยคนคงจะยังไม่รู้ว่าการนำเ งิ น

ไปฝากไว้กับธนาคารไม่ได้ปลอ ดภั ยเสมอไป วันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่า หากเรานำเ งิ นไปฝากไว้ที่ธนาคารเราจะเ สี ยอะไร ซึ่งเรื่องเหล่านี้ธนาคารไม่เคยบอ กมาก่อน ถ้าอย ากรู้แล้วก็ไปดูกันเลย

1 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เ งิ นคืนหากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเ งิ นไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัวเ งิ นต้นห า ย แต่ในความเป็นจริง ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้น มา

อย่ างเช่นในปี 40 เราจะเอาเ งิ นคืนจากใคร หล า ยคนบอ กว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ นฝาก ยังไงก็ได้คืนทั้งหมด

มันใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ นฝาก ไม่ได้คุ้มครองเ งิ นเต็มจำนวนอีกต่อไป

โดยวงเ งิ นคุ้มครองจะค่อยๆ ล ดลง จากข้ อมูลข้างต้น มันแปลว่าเ งิ นต้นเราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100เปอร์เซน แบบที่เราคิดอีกต่อไป

จะเห็นว่าการฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น อาจจะก่อให้เกิดผลเ สี ยมากกว่าผล ดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ น

ให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ นสำรองในย ามฉุ ก เ ฉิ น และการล ง ทุ น เพื่อให้เ งิ นทำงานสร้างคว ามมั่งคั่งให้เราในอนาคต

2 ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคน มีความฝันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเกษียณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่ ส่งลูกเรียนเมืองนอ ก

ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก หล า ยคนคิดว่าพย าย ามเก็บเ งิ นให้ได้มากที่สุด

เพื่อที่จะเอาเ งิ นไปทำฝันใ ห้เป็นจริงในวันข้างหน้า แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ย ากมาก

หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเ งิ นเฟ้อในข้ อแรก เราจะเห็นว่าฝากเ งิ นในแบงค์

ยิ่งทำให้มูลค่าเ งิ นล ดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นควรแบ่งเ งิ นไปล ง ทุ น

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเรา และนำผลตอบแทนไปทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้า

3 เ สี ยโอกาสในการให้เ งิ นทำงานแทนเรา

ข้ อ ดีของเ งิ นฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดม าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และย ามฉุ ก

เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเ งิ นฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น

ทำให้เราเ สี ยโอกาสนำเ งิ นส่วนเกิน ไปล ง ทุ นสร้างผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต

หล า ยคนกลัวคำว่าล ง ทุ น เนื่องจากมีความไม่แน่นอน และอาจข า ดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่า การล ง ทุ นในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น

โอกาสข า ดทุนก็จะน้อยลงต ามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มล ง ทุ นเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาล ง ทุ นนานขึ้น โอกาสข า ดทุนน้อยลง และเ งิ นสามารถทำงานสร้างร ายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

4 ยิ่งฝากนานเ งิ นยิ่งห า ย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากแบงค์เ งิ นต้นไม่ห า ย แถมได้ด อ กเบี้ยสบาย เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียว

เพราะเ งิ นต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเ งิ นล ดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากเ งิ นเฟ้อแล้ว เ งิ นเฟ้อก็คือ ภาวะที่ร า ค าของสิ นค้ าต่างๆ สูงขึ้น ทำให้มีเ งิ นเท่าเดิม

แต่ซื้ อสินค้าได้น้อยลง หรือสรุปง่ายๆ คือ มีเ งิ นเท่าเดิม แต่มูลค่าของเ งิ นล ดลง เ งิ นเฟ้อเฉลี่ยของไ ทย

อยู่ที่ประมาณ 3เปอร์เซน แต่ด อ กเบี้ยเ งิ นฝากทั่วไปในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3เปอร์เซน เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเ งิ นก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

ที่มา  horoscopedaily99