40 เรื่องเงินที่พ่อร ว ยสอนลูก สร้างชีวิตมั่นคง มีกินมีใช้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานใช้ชีวิต ให้รู้จักวางแผนเรื่องการเงิน ให้มีกินมีใช้ ไปจนถึงวัยเกษียน กับ 40 เรื่องเงินที่พ่อร ว ยสอนลูก สร้างชีวิตมั่นคง มีกินมีใช้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย ่ างไรบ้าง

1 จงสร้างธุรกิจ ด้วยการลงทุ น ในท รั พ ย์สิ นที่สร้างร ายได้จงใช้เงินนั้น ทำงานหนักให้คุณ และอย่ าให้เงินไห ลออ ก

2 คนจน เห็นแก่ตัว เรียกร้องเงินเดือน ตำแหน่ง สูง จากบริษัทจนลืมคิดไปว่า พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อผู้อื่นหรือยัง ทุ่มเทมากพอหรือยัง

3 คนจน ส่วน มากมักคิดว่า ฉันทำไม่ได้ แต่คนร ว ยกลับคิดว่า ฉันต้องทำอย่ างไรดี

4 คนจนส่วนใหญ่ บอ ก คนร ว ยเห็นแก่ตัว ความจริงนั้น คนร ว ยเขามีน้ำใจก็เยอะนะ ขณะที่คนจนส่วนใหญ่ ก็เห็นแก่ตัว ก็มีมาก

5 คนจน เมื่อเจอของที่อย ากได้ จะพูดว่า เราไม่มีเงินซื้ อหรอ กแต่คนร ว ยจะ ตั้งคำถาม เราจะซื้ อมันได้อย่ างไรนะ

6 ชีวิตมี สองทางเลือ ก อย่ างแรก เดินต ามฝันสู่ เจ้าของธุรกิจ อย่ างที่สองดับฝัน กลับไปทำงานประจำ

7 พ่อจนสอนว่า ลูกจงตั้งใจเรียนนะจะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคงแต่ว่า พ่อร ว ย สอนว่า ลูกจงตั้งใจเรียนนะ จะได้ซื้ อบริษัทที่มั่นคงได้ในอนาคต

8 การจัจ่ายการใช้เงินของตัวเอง จะสะท้อนให้เห็นตัวตน ว่าเราเป็นคนร ว ย คนชั้นกลาง หรือคนจน กันแน่

9 พ่อจนสอนว่า การรักเงินนั้น เป็นบ่อเกิด ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ยแต่พ่อร ว ยนั้น สอนว่า การข า ดเงิน เป็นบ่อเกิด แห่ง ค ว า ม ชั่ ว ร้ า ย

10 พ่อจน จะไม่พูดเรื่องเงินตอนกินข้าวส่วนพ่อร ว ย ชอบคุยเรื่องเงิน เมื่อย ามกินข้าว

11 พ่อจนสอนว่า คนร ว ย ควรเสี ยภ าษีมาก ๆ เพื่อช่วยคนที่เขาไม่มีแต่พ่อร ว ยสอนว่า ภ าษีนั้นให้ร างวั ลคนขิ้เกี ย จ ทำโท ษคนขยัน

12 พ่อจนบอ ก พ่อไม่ร ว ยเพราะพ่อมีลูกไงล่ะในทางกลับกันพ่อร ว ยบอ ก พ่อต้องร ว ย ก็เพราะว่าพ่อมีลูก

13 พ่อจนบอ ก เรื่องเงินทอง ต้องปล อ ดภั ยไว้เสมอแต่พ่อร ว ยบอ ก ต้องรู้จัก วิธีจั ดการกับความเสี่ ยง ที่กำลังจะเกิดขึ้น

14 พ่อจน ประหยัดทุกบาทเพื่อสะสมเงินแต่ว่าพ่อร ว ย ใช้ทุกบาททุกสต างค์ เพื่อ การลงทุ น ให้เงินงอ กเงย

15 พ่อจนบอ กว่า บ้ านเป็นการลงทุ น เป็นท รั พ ย์สินที่ใหญ่ที่สุดแต่พ่อร ว ยกลับบอ กว่า บ้ านไม่ใช่การลงทุ น แต่มันคือห นี้สินที่ใหญ่ที่สุดไงล่ะ

16 พ่อจน ชำร ะห นี้เป็นสิ่งแรก พ่อร ว ย ชำระห นี้ เป็นสิ่งสุดท้าย

17 พ่อจนบอ ก เรียนๆ เพื่อให้ได้เงินเดือนสูง ๆ นะลูกแต่พ่อร ว ยบอ ก เรียนเพื่อรู้วิธี ใช้เงินทำงานแทนเรานะลูก

18 พ่อจน สอนวิธีเขียนประวัติ ส่วนตัว เขียนยังไง ให้ได้งานแต่พ่อร ว ย สอนวิธีเขียนแผนธุรกิจ แบบใด จึงสร้างงาน

19 พ่อจนบอ ก ช าตินี้ไม่มีวันร ว ยหรอ ก พ่อร ว ยบอ ก คนร ว ย เขาไม่คิดเช่นนี้นะ

20 พ่อจนบอ ก เงินไม่สำคัญหรอ กลูก พ่อร ว ยบอ กเงิน มันคืออำน าจ

21 พ่อจนบอ ก พ่อไม่ทำงานเพื่อเงินพ่อร ว ยบอ ก เงินนั้น มันต้องทำงานให้พ่อ

22 หากเธออย ากทำงานเพื่อเงิน ไปเรียนเอาที่โรงเรียนก็ได้แต่หากอย ากให้เงินทำงานแทน จะต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงของเราเอง

23 การเรียนรู้วิธีใช้เงิน ทำงานให้เรา ควรต้องเรียนรู้กันตลอ ด ไม่มีหมดสิ้น

24 กระแ สเงินสด เป็นเรื่องราวที่บอ กเล่า ถึงวิธีจัดการกับเงิน สำหรับแต่ละคน

25 คนร ว ย ให้ความสำคัญกับท รั พ ย์สิน แต่สำหรับคนทั่วไปสนใจแต่ร ายได้ในแต่ละเดือน

26 อย่ าให้อารมณ์ เป็นตัวกำหนด การกระทำของเรา ควรใช้สม อ งกำหนดการกระทำจะดีกว่า

27 การได้งานทำ คือ การ แก้ปัญหาระยะสั้น ทุกคนรอเพียงวันเงินเดือนออ กปล่อยให้เงินมีอำน าจเหนือชีวิต พวกเขาไม่เคยหยุดคิดเลยว่า มีวิธีใด ที่ได้เงิน มากกว่านี้

28 ธุรกิจใดๆ แก้ปัญหา ผู้คนได้มากแค่ไหน ธุรกิจนั้น ก็ยิ่งร่ำร ว ย

29 ถังแต ก เรื่องเช่นนี้ มันเป็นเรื่อง “ ชั่ ว ค ราว” แต่ความจนนั้น มัน “ถาวร”

30 ท รั พ ย์สิน เป็นอะไรก็ต าม ที่ทำให้เงินเข้ากระเป๋า แต่ห นี้สิน คือ สิ่งที่ทำให้เงิน ไปจากเรา

31 โรงเรียน มีไว้ผลิตลูกจ้ างชั้นดี มิได้มีไว้ผลิต นายจ้ างชั้นเยี่ยม

32 การมีเงินเยอะ คงไม่สำคัญเท่าการรู้จักวิธีรั ก ษ า ให้มันอยู่กับเราตลอ ดไปหรอ กนะ

33 พ่อจน เน้นให้อ่ า น พ่อร ว ย บอ กให้เรียน เรื่องเงิน มาก

34 คนร ว ย เพิ่มท รั พ ย์สิ น คนชั้นกลางเพิ่มห นี้ เพราะเข้าใจว่าเป็นท รั พ ย์สินไง

35 เครื่องวั ดฐานะทางการเงิน คือ หากเราหยุดทำงาน จะมีเงินใช้อีกนานขนาดไหนกัน

36 อุปสรรค ในเรื่องเงิน ส่วนใหญ่มาจาก เรายอมทำงานเพื่อคนอื่น

37 คนชั้นกลาง ไม่กล้าเสี่ ย ง มากนัก จึงทำให้ยึดติด งานกับเงินเดือนนั่นเพราะเขา รู้สึกว่าปลอ ด ภั ย และมั่นคงที่สุด

38 เมื่อคุณทำงานเพื่อเงิน อำน าจคุณจะอยู่ในมือของเขาแต่หากคุณใช้เงินทำงานนั้น อำน าจจะอยู่ในมือคุณ คุณเป็นคนกำหนดเอง

39 หล า ยคนไม่คิดถึงความต่าง ระหว่าง คุณทำธุรกิจอะไร กับ คุณทำอาชี พอะไร

40 คนร ว ยนั้น ซื้ อความสบายทีหลัง แต่ว่า คนชั้นกลาง จะซื้ อความสบายเป็นสิ่งแรก

ที่มา : khoddeeja