5 ข้ อที่ครอบครัวที่ดีควรมีให้แก่กัน เป็นครอบครัวอ บอุ่น

คำว่า ครอบครัว ในความหมายของแต่ละคนอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกว่าตนเองเป็นครอบครัวแบบไหน แต่การจะนับถือให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ สิ่งที่สัมผัสได้มากที่สุดก็คือความรักที่มีให้กันระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ดี จะมีคุณสมบัติ 5 ข้ อไว้เสมอ

1.เป็นคนให้มากกว่ารับ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอ กนะ อ ย่ างเช่น การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน แค่สิ่งง่ายๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

2. ความรัก ความห่วงใยกัน

ความรัก ความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรก ครอบครัวหนึ่งๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า เพียงแค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใย คนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

3.สร้างกิจก ร ร มให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ กิจก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ แต่สาม า ร ถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่น ภายในครอบครัวได้ เช่น ทานข้าวนอ กบ้าน ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ สาม า ร ถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้ดี

4. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ ให้ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญ อย่ างน้อยๆ มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่ แ ย่ อะไร คนในครอบครัว ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่อง จึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

5. เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้กันได้

ธรรมช าติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วย ตราบใดก็ต ามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอ ย่ างไร

สิ่งที่สำคัญอีกอ ย่ าง คือ เมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหา ครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว อย่ างน้อย ยังมีคนที่พร้อมจะทุ ก ข์ และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

ที่มา  san-sabai