5 ข้ อมีความสุขในวัยเกษียณ มีกิน มีใช้ไม่ลำบาก

ยิ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่องตลก เพราะห ม า ยความว่าชีวิตของเราเข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปทุกที และเวลาของการทำงานประจำ ก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้น เราต้องเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ และคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะใช้จ่าย อะไรสักอ ย่ างแล้วทำไมเราต้องวางแผนการเ งิ นหลังเกษียณอายุ ทั้งที่อายุก็เพิ่งจะขึ้นเลข 3 หรือเลข 4

คำตอบที่เข้าใจง่าย ก็คือ เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถต่างๆ ของเราจะลดทอนลง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของสภาพร่ า ง ก า ย หรือความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจก็ต ามทุกอ ย่ าง ไม่พร้อมที่จะสู้ไปกับเราเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวอีกต่อไปแล้วเพราะเหตุนี้จึงเป็นที่มา ของการออมเ งิ น เพื่อชีวิตที่มีความสุขหลังเกษียณอายุนั่นเองแล้วชีวิตหลังเกษียณที่ดีนั้น ต้องทำอ ย่ างไร ต ามไปดูทริค 5 ข้ อ ทำอ ย่ างไรเพื่อให้มีเ งิ นเตรียมไว้ สุขใจย ามเกษียณ

1. จัดสรรปันส่วนเ งิ นสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ขั้นแรกต้องคิดก่อนว่าอย ากมีเ งิ นไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า ร ข้าวของเครื่องใช้ หรือ การท่องเที่ยว ที่สำคัญอ ย่ าลืมนึกถึงเรื่องสุขภ าพด้วยซึ่งวิ ธีคิดเพื่อออมเ งิ น คร่าวๆเช่น นายเอ ตั้งใจจะเกษียณ อายุเมื่อครบ 55 ปี และคาดการณ์ว่าจะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี ซึ่งมีเ งิ นใช้หลังเกษียณ ในแต่ละเดือนจำนวน 20,000 บ า ทคิดเป็นร า ยปี

จำนวน 240,000 บ า ท ดังนั้น นายเอจะต้องมีเ งิ นทั้งหมดหลังเกษียณเท่ากับ 240,000 x 20 คิดเป็นเ งิ นทั้งหมด 4,800,000 บ า ทนั่นเอง แต่อ ย่ าลืมว่าในอนาคตจะมีเรื่องของเ งิ นเฟ้อ เข้ามาเกี่ยวข้ อง เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมเ งิ น มากขึ้นไปอีก

2. กำจัดห นี้สิน ลดห นี้สินที่ไม่จำเป็น เพื่อความสบาย ในตอนแก่

เริ่มจากลดการรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ต เลิกซื้ อของที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงการเที่ยวต่างประเทศ จากที่เคยเที่ยวทุกปี ก็ลดเหลือปีเว้นปี และนำเ งิ นในส่วนนี้มาเก็บไว้เป็นเ งิ นเกษียณค่อยๆ เก็บทีละเล็กละน้อย ก็รวมเป็นเ งิ นก้อน ให้เราได้ใช้จ่ายในย ามเกษียณได้

3. เริ่มออมเ งิ นโดยทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายอ ย่ างสม่ำเสมอ

ออมเ งิ นให้ได้ทุกๆ เดือน และต้องทำอ ย่ างต่อเนื่อง เพราะหากไม่ทำในส่วนนี้ ก็จะไม่รู้เลยว่าเ งิ นส่วนไหน ที่เราควรจะเก็บเพิ่มหรือเ งิ นส่วนไหน ที่เราควรลดการใช้จ่ายลง เพราะฉะนั้น ต้องมีวินัยในการออมเ งิ น

4. ทบทวนเป้าห ม า ยเป็นประจำ

เพื่อให้เรารู้ตัวว่า เราต้องเก็บเ งิ นให้ได้ ต ามเป้าห ม า ยที่กำหนดไว้ และเหลือเ งิ นที่ต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่ หรือถ้าคำนวณแล้วไม่พอจะต้องวางแผนใหม่อ ย่ างไรถึงจะทำให้เ งิ นออม ถึงเป้าที่ตั้งไว้เพราะหากมีเ งิ น ไม่พอไว้ใช้จ่าย อาจจะทำให้ ชีวิตวัยเกษียณของเรานั้นไม่มีความสุข

5. จัดการพอร์ตการล งทุ นที่เหมาะสม

และกระจ าย ความเ สี่ ย ง ไปล งทุ นกับสินท รั พ ย์ต่างๆ เพราะจะทำให้ได้มูลค่าของเ งิ นเพิ่มขึ้น และถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการล งทุ นต่างๆ ก็ต้องหาข้ อมูลมาอ่ านและศึกษาเอาไว้บ้ าง ทางออ กที่ดีอีกทางหนึ่ง ก็คือ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการเ งิ นโดยตรง จะทำให้เราสามารถวางแผนการเ งิ น และจัดการชีวิตหลังเกษียณได้อ ย่ างสำเร็จต ามเป้าห ม า ยนั่นเอง

ที่มา k r u n g t h a i  fahhsai