5 ข้ อวางแผนใช้ชีวิตตอนแก่ให้สุขสบาย ไม่มีลูกหลานก็อยู่ได้

ส่วนใหญ่แล้วหล า ยๆคนที่มีลูกก็คิดว่ากลัวแก่ไปไม่มีใครเลี้ยง แน่นอนว่าเมื่อแก่ตัวไปหล า ยๆอ ย่ างก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะการงาน สุ ข ภ า พดังนั้นการมีลูกคอยเลี้ยงดูตอนที่

แก่ไปจึงเป็นสิ่งที่หล า ยคนต้องการ แต่ถ้าหากแก่ไปแล้วไม่มีลูกหลานเลี้ยงล่ะจะทำอ ย่ างไร วันนี้เราจะพามาดูการวางแผนชีวิตเมื่อแก่ไปกัน แบบพึ่งพาตัวเอง ไม่ต้องมีลูกหลานคอยดูแลก็อยู่ได้สบาย

ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี คำถามนี้คิดว่าหล า ยๆ คนอาจต้องการคำตอบ ยิ่งยุคสมัยนี้คนไทยหล า ย ๆ คนนิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อย ๆ หล า ยคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด ทั้งภาคบังคับ

และสมัครใจ หล า ยคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หล า ยคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆจึงเกิดตำถามคำถามว่าถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ

แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเราสิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท คือ แผนการเ งิ นที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างร า ยได้ทดแทนเรา

ตอนเกษียณการวางแผนเรื่องร า ยได้อย่ างสม่ำเสมอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงสำคัญมาก ๆเราควรเริ่มต้นวางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเ งิ นก้อนขนาดเท่าไหร่ และจะหาเ งิ นก้อนนั้น

มาได้อ ย่ างไรบ้ างความรู้ด้านการเ งิ น และการล งทุ น คือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเ งิ นของเราชัดเจน มาก คือ การวางแผนอย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไรสำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว โสดหรือคู่รักเ สี ย ชี วิ ต หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่

แต่ไม่มีทาย าทการเลือ กอาศัยอยู่ในอสังหาริมท รั พ ย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือ กที่ดีมาก ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชน มากมายที่หัน มาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หล า ยบริษัทมีบ้ าน หรือ คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือ กอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเ งิ นไว้ได้

1.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด ยกตัวอย่ างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอ ย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเ สี ย ชี วิ ต ก่อนเราจะทำอ ย่ างไร วางแผนถ้าลูกเ สี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอ ย่ างไรวางแผน

ว่าถ้าเรา พิ ก า รหรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเ ค รี ย ดไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ ยงไว้ล่วงหน้าได้โดยเฉพาะเรื่อง ปร ะกั น ชีวิต ปร ะกั น สุ ข ภ า พ ปร ะกั น โ ร ค ร้ า ยแร ง ต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ ยงได้

2.การมีแผนการเ งิ นของตนเอง คือ สิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ต าม เราจำเป็นต้องมีแผนการเ งิ นเสมอ เ พ ร า ะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปตลอ ดชีวิตอย่ างแน่นอน ก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร

3.ผูกมิตรใหม่ๆ และอย่ าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เ พ ร า ะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่หาค่ามิได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่อายุน้อยกว่าคุณจะทำให้คุณต ามโลกต ามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้ างและยังตื่นเต้น กระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้ านที่แสนสบายทำให้คุณสบายใจเวลาได้อยู่ด้วย ได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ด้วยกัน มีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป

ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเนื่องจากเพื่อนใหม่ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆทยอยต า ย ไปทีละนิด จะเสี ย ชี วิ ต เร็วกว่าคนที่มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโ ร คซึมเศร้าในวัยชราซึ่งเป็นโ ร คที่อั น ต ร า ยมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่ ว ยเป็นโ ร คซึมเศร้ามากถึง 20เปอร์เซน ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าตัวเองป่ ว ย

4.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มากคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่ านที่เดินได้ มี Walkabilityอยู่ใกล้สถาน พ ย า บ า ล หรืออยู่ใกล้ชุมชนที่สามารถหาซื้ อข้าวของ และบริการต่างๆได้โดยสะดวก ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่าตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่ก็อาจเริ่มผ่ อ นบ้ านหรือคอนโดฯ ที่เชียงใหม่ ไว้ก่อนเลยก็ได้

5.สำคัญที่สุดคือ การ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอ กกัน ดูแลเรื่องการกินและการออ กกำลังกายให้ดี และ รั ก ษ า ส ม อ ง ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วยอย่ าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ เ พ ร า ะถ้าอายุมากขึ้นคุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้ แต่ก็ดูให้พอ ดีกับงบประมาณและการออมของตัวเองด้วยการ สู บ บุ ห รี่ หรือ ดื่ ม เ ห ล้ า มากเกินไปไม่เป็นผลดี

ต่อ ร่ า ง ก า ย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเ สี ยเถอะเอาเ งิ นและเวลามาเตรียมตัวอยู่อย่ างไร้คู่ไร้ลูกแต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่าอย่ างไรก็ต าม ก็ต้องไม่ตึงเ ค รี ย ดกับการเก็บเ งิ นจนเกินไปด้วยนะคะ อย่ ามัวแต่เก็บเ งิ นกลัวแก่อยู่นั่นจนไม่ได้หาความสุขความสบายเ สี ยแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้ างแก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วย หรือไม่มี ก็ต้องเตรียม มีคู่อยู่ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้น ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเ พ ร า ะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว ห า ยห่วงค่ะ

ที่มา k u m k o o m    fahhsai