5 วิ ธีวางแผนบั้นปล า ยชีวิต หากเราไม่มีลูก

เมื่อสังคมทุกวันนี้ทำให้ผู้หญิงหล า ยๆ และครอบครัวหล า ยๆ ครอบครัวเลือ กที่จะไม่มีลูกไว้เพื่อให้ดูแลพวกเขาในย ามแก่เฒ่า และเมื่อคุณแก่เฒ่าไปแล้วจะให้ใครดูแลและจะมีการใช้ชีวิตอย่ างไร เมื่อชีวิตนี้ไม่มีลูกดูแล

วันนี้เราจะพาคุณไปวางแผนบั้นปล า ยชีวิตเพื่อให้คุณนั้นได้ใช้บั้นปล า ยชีวิตให้มีความสุขที่สุดในวันที่ไม่มีลูกดูแล กับบทความ 5 วิ ธีวางแผนบั้นปล า ยชีวิต หากเราไม่มีลูก ไปดูกันว่าคนที่วางแผนชีวิตไม่ให้มีลูก จะต้องวางแผนบั้นปล า ยชีวิตไว้อย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสุขทีสุด

ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหล า ยๆ คนอาจต้องการคำตอบ ยิ่งยุคสมัยนี้คนไทยหล า ย ๆ คนนิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อย ๆ หล า ยคนก็ตัดสินใจ จะอยู่เป็นโสด

( ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ ) หล า ยคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หล า ยคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆจึงเกิดตำถามคำถามว่า ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเราสิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือ

ทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต จึงสำคัญมาก ๆเราควร

เริ่มต้นวางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่ และจะหาเงินก้อนนั้น มาได้อย่ างไรบ้ างความรู้ด้านการเงิน และการล งทุ น คือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้

และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้คิดเอาไว้ ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไรสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจน มาก คือ การวางแผนอย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไรสำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเ สี ย ชี วิ ต ) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าทการเลือ กอาศัยอยู่

ในอสังหาริมท รั พ ย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือ กที่ดีมาก ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชน มากมายที่หัน มาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หล า ยบริษัทมีบ้ าน หรือ

คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือ กอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้

1 การมีแผนการเงินของตนเอง คือ สิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ต าม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไป ตลอ ดชีวิตอย่ างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร

2 เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มากคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่ านที่เดินได้ มี Walkabilityอยู่ใกล้สถาน พ ย า บ า ล หรืออยู่ใกล้ชุมชน ที่สามารถหาซื้ อข้าวของและบริการต่างๆได้โดยสะดวก

ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่าตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่ก็อาจเริ่ม ผ่ อ นบ้ านหรือคอนโดฯ ที่เชียงใหม่ ไว้ก่อนเลยก็ได้

3 เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะเป็นเรื่องไม่คาดคิดยกตัวอย่ างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเ สี ย ชี วิ ต ก่อนเราจะทำอย่ างไร วางแผน

ถ้าลูกเ สี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไรวางแผนว่าถ้าเราพิ ก า รหรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเ ค รี ย ดไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ ย ง ไว้ล่วงหน้าได้โดยเฉพาะเรื่อง ปร ะ กั น ชีวิต ปร ะ กั น สุขภา พ ปร ะ กั น โร ค ร้า ย แร ง ต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ ยงได้

4 ผูกมิตรใหม่ๆ และอย่ าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่หาค่ามิได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่อายุน้อยกว่าคุณจะทำให้คุณต ามโลกต ามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้ าง และยังตื่นเต้น

กระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้ านที่แสนสบายทำให้คุณสบายใจเวลาได้อยู่ด้วย ได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ด้วยกัน มีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป

ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเนื่องจากเพื่อนใหม่ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆทยอยต า ย ไปทีละนิด จะเ สี ย ชี วิ ต เร็วกว่าคนที่ มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแล รัก ษ า สุข ภ า พ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโ ร คซึมเศร้าในวัยชราซึ่งเป็นโ ร ค ที่อั น ตรา ยมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่ ว ยเป็นโ ร คซึมเศร้ามากถึง 20% ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ ก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าตัวเองป่ ว ย

5 สำคัญที่สุดคือ การ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอ กกัน ดูแลเรื่องการกินและการออ กกำลังกายให้ดี และ รั ก ษ า ส ม อ ง ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วยอย่ าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ

เพราะถ้าอายุมากขึ้นคุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้ แต่ก็ดูให้พอ ดีกับงบประมาณและการออมของตัวเองด้วยการ สู บ บุ ห รี่ หรือ ดื่ม เ ห ล้ า มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อ ร่ า ง ก า ย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเสียเถอะเอาเงินและเวลามาเตรียมตัวอยู่อย่ างไร้คู่ไร้ลูก แต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่า

อย่ างไรก็ต าม ก็ต้องไม่ตึงเ ค รี ย ดกับการเก็บเงินจนเกินไปด้วยนะคะ อย่ ามัวแต่เก็บเงินกลัวแก่อยู่นั่นจนไม่ได้หาความสุขความสบายเสียแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัว

เอาไว้บ้ างแก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วย หรือไม่มี ก็ต้องเตรียม มีคู่อยู่ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว ห า ยห่วงค่ะ

ที่มา นิตยส า ร U S N e w s, f a h h s a i