5 วิ ธีแก้ก ร ร มของคนทำบุญไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

เคยสงสัยกันบ้างไหม ทำไมชีวิตของคนบางคนตั้งใจทำความดี ขยันทำมาหากิน แต่กลับไม่เคยได้รับสิ่งดีๆกับเขาบ้างเลย บางคนไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตั้งใจทำงาน แต่กลับได้ดี

ในบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของก ร ร มเก่าที่คอยจ้องเล่นงานคุณอยู่ก็ได้ วันนี้เราจึงจะพามาดู 5 วิ ธีแก้ก ร ร มของคนทำบุญไม่ขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 ทำบุญด้วยช่วยสั ต ว์ ให้พ้นบ่วง

ด้วยอานิสงส์ของการช่วยสั ต ว์ การใช้ชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือหรือว่าสั ต ว์อื่น นกปลา จะทำให้ผู้ที่มีบุญนั้น มีอายุยืนย าวปราศจากโ ร คภั ย ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแ ร ง เรื่องที่เจอปัญหาอยู่ก็จะค่อยๆห า ยไป และยังเป็นที่น่าเคารพเมตต าจากผู้อื่นอีกด้วย

2 เติมน้ำมันตะเกียง

สำหรับการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง มีความศักดิ์สิทธิ์และบอ กกล่าวกันต่อมาว่า จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีแสงนำทาง มีแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรืองชัชวาล นอ กจากนี้ปัญหาและอุปสรรคใดๆที่ชีวิตคุณจะอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักและการใช้ชีวิตต่างๆก็ต าม จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ข า ด การถวายน้ำมันตะเกียง ยังช่วยต่ออายุโชคชะต าให้นานขึ้นอีกด้วย

3 สร้างก ร ร มดี คิดดี พูดดี และทำความดี

ไม่ว่าชีวิตของคุณในภพชาติที่ผ่าน มา หรือในอ ดีตปัจจุบันที่คุณกำลังทำอยู่นั้น คุณสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการทำก ร ร มดี ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี แค่คุณไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อน แล้วคิดดีทำดีสร้างแต่สิ่งดีๆ สะสมบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้ว

4 ขอขมาพ่อแม่

การขอขมาผู้มีพระคุณ หากทำแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความติดขัดในใด หรืออาจจะมีการติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เสมอ ไม่มีอุปสรรคมาให้คุณจะต้องเดือ ดร้อน

เพราะคำพูดของผู้มีพระคุณ พระบารมีของท่านถือว่าเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ในบ้านของคุณ เพราะฉะนั้นแล้วหากรู้สึกว่าทำอะไรแล้วติดขัดไปหมด

ขอแนะนำให้ลองทำต ามดู ล้างเท้าพ่อแม่ ล้างเท้าผู้มีพระคุณ พาเขาไปกินข้าวอาหารอร่อย พาไปเที่ยว พาไปสร้างเ สี ยงหัวเราะ รับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะมีค่า และใช้ชีวิตง่ายมากขึ้น

5 แผ่เมตต าให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รและตัวเองเป็นประจำ

บทสวดแผ่เมต าให้ผู้อื่นและเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะเ ว รา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ ขอสั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับใจกัน จงมีความสุขการสุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อ ะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคภั ยทั้งปวง

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ ากายวาจาใจให้พันจากความทุ ก ข์ภั ยทั้งปวงเถิด

หากคุณได้ทำต ามข้ อปฏิบัติทั้ง 5 ข้ อนี้ ชีวิตจะต้องดีขึ้นแน่นอน และการบอ กบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอ ย่ างหนึ่งเลย

ที่มา  postsod