5 สิ่งที่ลูกกตัญญูควรหมั่นดูลพ่อแม่ในาย ามที่ท่านอยู่กับเรา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ลูกที่ดีควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ กับ 5 สิ่งที่ลูกกตัญญูควรหมั่นดูลพ่อแม่ในาย ามที่ท่านอยู่กับเรา ไปดูกันว่าลูกที่ดี ควรดูแลพ่อแม่อย่ า ง ไร บ้าง

คำถาม = หน้าที่ของลูกที่มี ต่อบิดามารดา มีอะไรบ้างครับ

คำตอบ = พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆ ตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้ ชีวิต ที่เหมาะสมในการสร้างความดีทุกรูปแบบ ฉะนั้นแม้พ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูบุตร ก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณอยู่ และหากท่านเลี้ยงดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีที่สุดอย่ างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็

พระคุณของท่านก็จะยิ่งมากมายจนประมาณมิได้ พ่อแม่เป็นผู้ให้อภั ย ลูกได้เสมอ ไม่ผูกโก ร ธ แม้จะว่ากล่าวลูกบ้าง ก็เป็นเพราะความรัก ความห่วงใย ต้องการให้ลูกเป็นคนดี ทุกครั้งที่ไม้ เ รี ย ว ก ร ะ ท บ เ นื้ อ ลูก

เชื่อเลยว่ามันเหมือนมี มี ด ก รี ด ลงบน หัวใจ ของพ่อแม่ด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเป็นมิตรแท้ต่อลูกเหมือนพ่อแม่หรอ ก เพราะท่านคิดแต่จะให้อย่ างเดียว ลูกๆ ไม่ต้องระ แ ว ง เลยว่าพ่อแม่จะ ท ร ย ศ หั ก ห ลั ง เหมือนใครๆ

พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนหมด ลูกที่ดีจงสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี คือ

1) ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสี ยงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ท่านภาคภูมิใจ

2) คอยดูแลท่าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเจ็ บป่ วย ก็ช่วยพย าบ าลรักษ าให้ดีที่สุด ทำให้สม่ำเสมอ

3) ทำกิจการงานแทนท่านไม่ให้บก พ ร่ อ ง

4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้รับ ม ร ด ก

5) สนับสนุนให้ท่านได้มีโอ กาสทำทาน รั ก ษ าศีล เจริญภาวนา จะได้เป็นบุญติดตัวท่านไปในภพเบื้องหน้า เป็นหนทางไปสู่ พระนิพพาน ของท่านเอง หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่ลูกทุกคน ควรปฏิบัติต่อท่าน

แม้ที่สุดเมื่อท่านละโลกไปแล้ว จงทำบุญ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่ างสม่ำเสมอ อีกประการหนึ่งด้วย

ที่มา = san-sabai