5 สิ่งที่ลูกที่ดี ควรมีต่อพ่อแม่

ลูกๆหล า ยคนอาจจะคิดว่า การดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่านั้นคือหน้าที่ หน้าที่ คือสิ่งที่เราต้องทำ เป็นสิ่งที่เรา อาจจะไม่สมัครใจทำก็เป็นได้ เพราะมันคือ หน้าที่ๆได้รับมอบหมายมา สังคมไทยนั้น มักจะเป็นตัวกำหนดว่า ลูกๆทุกคนนั้นต้องดูแลพ่อแม่ย ามแก่เฒ่า

เพราะมันคือหน้าที่ของลูก หากใครไม่ทำ ก็จะได้ชื่อว่าเป็น ลูกอ กตัญญู ที่ไม่คิดตอบแทน บุญคุณของพ่อและแม่ แต่ถ้าอย ากให้ลองคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำ ต้องการที่จะสร้างบุญกุศล ให้กับตัวของเราเองแทนล่ะ

อ ย่ าลืมว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระที่บ้าน ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายังเล็ก ดูแลตัวเองไม่ได้ เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่าน ในย ามที่ท่านแก่เฒ่า ดูแลตัวเองไม่ได้ ให้สมกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามา พ่อแม่มีแค่สองคนกลับเลี้ยงดูลูกหล า ยๆคนได้

แล้วทำไมลูกหล า ยๆคนจะดูแลพ่อแม่สองคนไม่ได้ อ ย่ ามองว่าเป็น หน้าที่ ที่ต้องทำหรือจำใจต้องทำ ให้คิดเ สี ยว่าได้เวลาตอบแทนบุญคุณท่านในวันที่เรา ยังมีโอกาสที่จะได้ตอบแทนจะดีเ สี ยกว่า

คำถาม หน้าที่ของลูกที่มี ต่อบิดามารดา มีอะไรบ้างครับ

คำตอบ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆ ตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้ ชีวิต ที่เหมาะสมในการสร้างความดีทุกรูปแบบ ฉะนั้นแม้พ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูบุตร ก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณอยู่ และหากท่านเลี้ยงดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีที่สุดอ ย่ างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็ พระคุณของท่านก็จะยิ่งมากมายจนประมาณมิได้

พ่อแม่เป็นผู้ให้อภั ย ลูกได้เสมอ ไม่ผูกโก ร ธ แม้จะว่ากล่าวลูกบ้าง ก็เป็นเพราะความรัก ความห่วงใย ต้องการให้ลูกเป็นคนดี ทุกครั้งที่ไม้ เ รี ย ว ก ร ะ ท บ เ นื้ อ ลูก เชื่อเลยว่ามันเหมือน มี มี ด ก รี ด ลงบน หัวใจ ของพ่อแม่ด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเป็น มิตรแท้ต่อลูกเหมือนพ่อแม่หรอ ก เพราะท่านคิดแต่จะให้อ ย่ างเดียว ลูกๆ ไม่ต้องระ แ ว ง เลยว่าพ่อแม่จะ ท ร ย ศ หั ก ห ลั ง เหมือนใครๆ

พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนหมด ลูกที่ดีจงสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี คือ

1. คอยดูแลท่าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเ จ็ บป่ ว ย ก็ช่วยพย าบ าลรักษ าให้ดีที่สุด ทำให้สม่ำเสมอ

2. ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสี ยงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ท่านภาคภูมิใจ

3. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้รับ ม ร ด ก

4. ทำกิจการงานแทนท่านไม่ให้บก พ ร่ อ ง

5. สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสทำทาน รั ก ษ าศีล เจริญภาวนา จะได้เป็นบุญติดตัวท่านไปในภพเบื้องหน้า เป็นหนทางไปสู่ พระนิพพาน ของท่านเอง หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่ลูกทุกคน ควรปฏิบัติต่อท่าน แม้ที่สุดเมื่อท่านละโลกไปแล้ว จงทำบุญ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอ ย่ างสม่ำเสมอ อีกประการหนึ่งด้วย

ที่มา  san-sabai