5 หลักคิดที่คนจีนสอนลูก ให้เติบโตเป็นผู้มั่งคั่งในอนาคต

การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่สมัยนี้ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ และยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก็คือวิธีการทำมาหากิน ที่จะทำให้ลูกเติบโตเป็นคน มีฐานะและมีความมั่งคั่งตลอ ดไป วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอหลักคิดการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ทุกๆ กับบทความ 5 หลักคิดที่คนจีนสอนลูก ให้เติบโตเป็นผู้มั่งคั่งในอนาคต ไปดูกันว่าคนจีน มีหลักคิดการเลี้ยงลูกอย่ างไรให้ลูกเติบโตเป็นคนที่เจริญรุ่งเรือง

1 คุณพ่อคุณแม่ช าว จี น มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ช าว จี น มักเตรียมอนาคต ให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง ติ ด อ า วุ ธ ทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูก ทำต ามความฝันซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือไม่ก็ได้ ทำให้ เ ด็ ก ๆ ช าว จี น มีโอกาสและประสบความสำเร็จ ในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถตั้งแต่ยัง เ ด็ ก

2 คน จี น สอนให้ลูกขยัน ประหยัด อ ดทน

คน จี น สอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อ ดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้ สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ช าว จี น สอนให้ลูก ได้รับรู้ถึงความ ย า ก ลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อ ดทน เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

3 คน จี น สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือ การสร้าง ความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ช าว จี น จะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอ ดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ช าว จี น จะว่ากล่าวกับ เ ด็ ก พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ช าว จี น ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

4 คน จี น สอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คน จี น สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศ จี น เป็นประเทศที่มีประช ากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย

5 คน จี น สอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ช าว จี น ถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิต พ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต ามแบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูก ที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน ไม่ว่าช าติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็น เ ด็ ก ใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิต ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอน เ ด็ ก ที่เกิดมาให้มีภูมิรับ กับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เ ด็ ก ก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้ อ ย่ า ง มีความสุข

ที่มา chayend, sit-smiling