6 บุญใหญ่จากการร่วมทำบุญทอ ดกฐิน

ในช่วงที่หลังออ กพรรษา อีกหนึ่งบุญใหญ่คือ การทำบุญทอ ดกฐิน ซึ่งเพื่อนๆหล า ยคนอาจจะไปทอ ดถวายกันแล้ว ส่วนใครที่ยังไม่เคยทำเลย ก็หาโอกาสไปร่วมทำกันได้ ยังพอมีเวลา เพราะการได้ทำบุญทอ ดกฐินถือว่าเป็นบุญใหญ่ ใครที่ได้ทำถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากนัก

หล า ยๆ คนคงทราบว่า การทอ ดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ อย่ างต่ำห้ารูป ให้พระสงฆ์ ที่ได้รับมอบห ม า ยจากคณะสงฆ์ เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่

ที่สมควรทำเป็นอย่ างยิ่ง ถ้าเกิดเป็นคนในชาตินี้หากอย ากให้มีวาสนาดี ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วม เป็นเจ้ าภาพในการทอ ดกฐินผ้าป่า ต่อเนื่องกันอย่ างน้อยสามปีติดกัน แล้วการร่วมเป็นเจ้าภาพ

มิได้ห ม า ยความว่า ต้องเป็นถึงประธาน สมัยนี้มีการกำหนดกันว่า ต้องบริจ า ค เ งิ นเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้ าภาพนั้นห ม า ย แม้เป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพ

ใส่ซอ ง หนึ่งบ า ทหรือพันบ า ทก็นับว่า ร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งนั้นและคำว่าการทอ ดกฐิน ก็นับว่าเป็นสังฆก ร ร ม ประเภทหนึ่งเลยล่ะ คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก ร รมนี้ได้ นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11

จนถึงวันขึ้น 15ค่ำเดือน 12 และมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์ เพราะงั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆก ร ร มของพระสงฆ์ โดยจำเพาะ แต่หากใครจะได้บุญมาก น้อย นั้น

มันก็คงต้องดูที่ปัจจัยหล า ยๆ อย่ างในเรื่องของเ งิ นบริสุทธิ์เจตนา ความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญ ก ร ร มของแต่ละคนไป เมื่อก่อนนั้น ในพุทธกาลมีตัวอย่ างมากมาย ที่คนทำบุญด้วยเ งิ นน้อย แต่ได้ผลบุญที่

ออ กด อ ก ออ กผลมากมาย พระพุทธองค์ได้ทรงตรัส ไว้ว่าคนที่ทอ ดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือร่วมการทอ ดกฐินหนึ่งครั้ง ก็ดี จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ ก็คือต ามลำดับ อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอ ดกฐินเลย และยังมีอีกมากมาย ดังต่อไปนี้

1 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีท รั พ ย์ มากและประสบความสำเร็จในทุกเรื่องได้โดยง่าย

2 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเ สี ยง น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ที่น่าเคารพนับถือตลอ ดไป

3 ทำให้เป็นผู้มีจิ ต ใ จแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใสอยู่เสมอ

4 ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของใครต่อใคร

5 ทำให้เป็นผู้มีจิ ตใ จตั้งมั่น เป็นสมาธิ เข้าถึงธรรมโดยง่าย

6 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถ ใช้ท รั พ ย์สมบัติ ให้เป็นบุญกุศลติดตัวไป ในภพเบื้องหน้า

ท่านจงคิดดูเอาเองนะ ว่าหากร่วมทอ ดกฐินสามปี ต่อเนื่องกัน บุญนั้นจะมากแค่ไหน ครูบาอาจารย์ท่านจึง ได้เน้นในเรื่องนี้มาก สนใจเรื่องเ งิ นทอง มีแต่ปัญหาเรื่องเ งิ น ชีวิตนี้ก็ควรทำอ ย่ างยิ่ง

ที่มา sanook  san-sabai