6 วิ ธีทำแล้วชีวิตไม่ติดขัด มีกิน มีใช้ตลอ ด

หากวันนี้ชีวิตของเพื่อนๆกำลังติดขัดไม่มีเงินทองใช้ แม้จะทำงานหนักก็ยังทำให้ไม่มีเงินใช้อยู่ดี วันนี้เราก็มีวิธีที่จะทำให้เพื่อน มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ 6 วิ ธีทำแล้วชีวิตไม่ติดขัด มีกิน มีใช้ตลอ ด ไปดูกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆ ดีขึ้นตลอ ดกาล

1 เหรียญโบราณ จี น

ลักษณะกลมที่มีรูตรงกลาง เป็นรูปสี่เหลี่ยม พร้อมกับผูกด้ายแดงเอาไว้ ให้นำเหรียญโบ ราณ 3 เหรียญพ อ ไม่ให้แข ว นเหรียญ จี น เยอะกว่านั้นเข้าด้วยกัน หากมีจำนวนเหรียญที่เ ย อะจนเกิ นไป จะส่ งผลในด้านลบในด้านตร งกันข้าม แขวนเอาไว้ที่ประตูลูก บิด หรือ ประตูอา คารสำนักง า น

2 ไ ข่ไก่

เปรียบเสมือนกับทองคำ ให้เรานำไข่ไก่ 8 ฟอง ใส่ลงในตะกร้าวางไว้ ในห้องครัว อ ย่ า ให้ข า ด จะเป็นการเปรียบเสมือนกับ การวางทองคำมีค่าไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมโชคทางการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านผู้ที่อยู่ ในบ้าน มีความร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ไม่ข า ด ไม่ขัดสน

3 ข้าว ส า ร

โดยต ามหลักของฮวงจุ้ย มีความเชื่อว่าการมีข้าว ส า ร อยู่เต็มถัง อ ย่ า ให้ข า ด อ ย่ า ให้หมด เพราะเชื่อว่าจะ ทำให้เจ้าของบ้าน และผู้ที่อาศัย ได้มีกิน มีใช้เงินทองไม่ข า ด ไม่ร่อยหรอ ให้เหมือน กับข้าวที่เต็มถัง อยู่เสมอ

4 เตาไฟ

เป็นตัวแทนของ ความโชคดี โชคล า ภของคนในครอบครัว จึงต้องตั้งเตาไฟไว้ ติ ด กับกำ แพงที่เป็ นผนังทึบ หากเราตั้งเตาไฟ หรือเตาแก๊สไว้ลอย กลา งห้อง ครัว ก็จะทำให้ข า ดพลัง ข า ดโชค ทำให้มีปัญหา ในเรื่องของ ด้านก ารเงิ น

5 เลี้ยงปลาทอง

หรือให้หา รูปภาพที่เ ป็นรูป ด อ ก ไม้ รูปละลอ กน้ำ หรือรูปกว าง ไว้ที่ผนั งบ้านจะ เป็นตัวช่ว ยที่จะสามารถเรียก โชคลา ภให้เข้า มา ห าได้

6 จานเสริมโชค

เรามักจะสังเกตเห็นว่าต า มร้านภัตตร า ค ารอา ห ารใหญ่ๆ ร้านอาหาร หรูๆ มักจะใช้จานทรงก ล มสีขาวนั้ น เพราะจานทรงกลมสีขาว นั้ นเป็นตัวแทนของความ อุดมสมบูรณ์ นั่นเอง จะช่วยทำให้ฐานะทางการเงิน มีความมั่นคงม า กขึ้น

ที่มา poobpub, horoscopedaily99