6 วิ ธีใช้ห นี้ โดยไม่เสียเพื่อน ยืมได้ก็คืนได้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการใช้ห นี้ แบบที่ไม่เสียความสัมพันธ์เพื่อน และญาติที่ยืมเงิน มา กับ 6 วิ ธีใช้ห นี้ โดยไม่เสียเพื่อน ยืมได้ก็คืนได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้นได้คืนเงินที่ยืมมา แบบที่สบายใจทั้งสองฝ่ายที่สุด

การมีห นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืม เงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมห า ยใจออ กไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่ า สร้างความเดื อ ด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1 ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับ การสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอ กคุณเลยว่า ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและ คุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

2 ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจ ความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอ ดีตแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยน พ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณ ต้องอาศัยความอ ดทนและความตั้งใจอย่ างมาก

3 บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่ างเดียว คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

4 พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือ คุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือ จึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณ โดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต าไปอย่ างเด็ ด ข าด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อ กับเพื่อน เพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลาหากคุณยังติดขั ดอะไร อยู่จงบอ กเหตุผลกับเพื่อนหรือญ าติเสมอ การห า ยเข้ากลี บเมฆ คุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่ างน่าอ ดสูที่สุด

5 สำรวจข้อผิ ด พล าดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามัน เกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข อย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอ ดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

6 ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า ‘หาให้มากกว่าใช้’ ถ้าคุณบริหารทุกอย่ างแล้ว ยังไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้ เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไร หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธี หารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ย เอาเวลาที่มานั่งเครี ยดนั่งกุม ขมั บมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

‘แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติ และพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้ห นี้ที่ทำแล้ว จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น ภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคง ให้ตัวเองและครอบครัวได้..’

ที่มา boktorth