6 เอกสารห า ย ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความติดต่อทำใหม่ได้เลย

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเอกสารสำคัญสูญห า ย ไม่ต้องเสีบยเวลาไปแจ้งความ แต่สามารถติดต่อส่วนงานราชการทำใหม่ได้ทันที กับบทความ 6 เอกสารห า ย ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความติดต่อทำใหม่ได้เลย ไปดูกันว่ามีเอกสารสำคัญอะไรบ้างที่สามารถทำใหม่ได้ทันที

บัตรประช าชน = ให้ผู้ที่บัตรประช าชนห า ยนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

แผ่นป้ายทะเบียนรถ = แผ่นป้ายทะเบียนรถห า ย ให้นำสมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

ใบอนุญาตขับขี่ = ใบอนุญาตขับขี่ห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่ งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอ ดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอ ดชีพเช่นเดิม

บัตรประกันสังคม = บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรั ก ษ าพย าบาลห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี = บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชน / ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

ทะเบียนบ้าน = ทะเบียนบ้านห า ย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

อย่ างไรก็ต าม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอกสารไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอกสารได้ห า ยไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับที่ต้องหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อออ กบัตรใหม่คนกำหนดจะเป็นหน่วยงานที่ออ กบัตรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่มา parinyacheewit