7 ตำแหน่งปิดทององค์พระ อนิสงส์แรง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาคุณไปทำบุญ และทำการติดทององค์พระ ให้ได้รับผลบุญอย่ างแท้จริง กับ 7 ตำแหน่งปิดทององค์พระ อนิสงส์แรง ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าอย ากเจริญรุ่งเรืองในด้านใดต้องติดทองพระตรงส่วนใดบ้าง

การเข้าวัดทําบุญเป็นสิ่งที่ทำกัน มาจนถึงในยุคของปัจจุบัน และเชื่อกันว่าคงไม่มีใครที่จะไม่เคยปิดทองพระพุทธรูป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าต ามความเชื่อของคนโบราณนั้นการปิดทองพระเป็นการสร้างอานิสงส์ที่ดีให้กับตัวเราเอง ซึ่งการปิดทองในแต่ละตำแหน่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันออ กไป ปิดทองตำแหน่งไหนจะได้ผลที่ดีที่สุด จะส่ งผลอย่ างไรต่อตัวเราในช าติภพนี้และในภพหน้า

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะเป็นการช่วยส่ งเสริมในเรื่องของอาชีพ หรือหน้าที่การงานของท่าน ให้มีความมั่นคงและมีตำแหน่งงานที่ดี มีไหวพริบการทำงานที่ดี

ปิดทองบริเวณพระเศียร ( ศีรษะ )

คำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ตัวเรานั้นมีสติปัญญาที่ดี ความจำดี การเรียนดี การงานเด่นปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะสามารถผ่ านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ หยิบจับอะไรนึกคิดอะไรก็จะส่ งผลดีต่อตัวคุณ จะมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตได้สำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ ( ใบหน้า )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะทำให้คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน การเงิน จะมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของคนจำนวน มาก

ปิดทองบริเวณพระอุระ ( หน้า อ ก )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะมีสง่ารา ศี เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของใครหล า ยๆคน จะโดดเด่นไปด้วยความดีสติปัญญา เสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณพระอุทร ( ท้อง )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะให้มีกินมีใช้ มีความพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง มีความสมดุลในเรื่องของโชคล า ภท รั พ ย์สิน มีเงินทองใช้เป็นอย่ างดี

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ ( มือ )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าจะเป็นการส่ งเสริมในเรื่องของบารมี เป็นที่น่ายกย่องผู้คนรอบข้าง มีความเคารพและยำเกรง ไปไหน มาไหนก็มีแต่คนรักและมีคนเอ็นดู

ปิดทองบริเวณพระบาท ( เท้า )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่าส่ งผลให้ชีวิตของคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีสมบูรณ์ไปด้วยครอบครัว ที่พักอาศัย ย านพาหนะในการเดินทาง ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตและมีความสุขกับครอบครัว

การปิดทองบริเวณพระนาภี ( สะ ดื อ )

ตำราโบราณมีความเชื่อกันว่า ตัวคุณจะไม่พบเจอกับความลำบาก จะมีเงินทองใช้ตลอ ดชีวิตมีความสุขกับสิ่งที่ได้เลือ กทำ

ที่มา : postsod