7 ลักษณะของคน มีก ร ร ม ชาติก่อน ส่งผลในชาตินี้

คนที่ประพฤติดีในชาติก่อนกลั บมาในชาตินี้จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าต าลักษณะ ท่าทางที่ดี มีผิ วพรรณ เ ชื้ อชาติ บุญวาสนาที่สูง มีชีวิตอยู่บนความสุขสบาย แต่ก็มีความแตกต่างกันคนที่ทำก ร ร มไม่ดีตั้งแต่ในชาติก่อนเ กิดมาชาตินี้ก็จะมีแต่ความทุ ก ข์ ย าก ความลำบากใจ มีรูปร่างหน้าต าที่ไม่ดี มีชีวิตที่ล้วนเจอแต่ปัญหาต่างๆนานา

คนโบราณได้ว่ากันไว้ว่าในเรื่องของความเชื่อนั้น ล้วน มีมาตั้งแต่ในสมัยอ ดีตก่อนหน้านี้หล า ยปี เป็นความเชื่อที่มีความเชื่อ กัน มานานในหล า ยๆเรื่อง ซึ่งวันนี้ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของผู้หญิงทั้ง 7 ลักษณะ ที่ว่ากันไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีก ร ร มทำอะไรก็ไม่ขึ้น ทำมาค้ า ข า ยก็ไม่ขึ้น

1 ชาตินี้เกิดมาทำอ ย่ างไรได้อ ย่ างนั้น ปากเ บี้ ย ว มีใฝที่ปาก จมูกแ ห ว่ ง ปากโต คางยื่นคางใหญ่ มาเป็นพรวน แล้วแต่ว่าตอนทำ ไปเบ้ปากข ยิ บต าท่าไหน

ชาติก่อน เวลาใครทำความดี ชอบทำหน้าหมั่น ไ ส้ใส่ ประมาณว่า ยักคิ้วหลิ่วต า ทำปากแบบ ชิส์ ก็ไม่รู้สินะ ทำหน้าต าปาเผยอ มองตวัด

2 ชาตินี้คางจะผิ ดรูป ในทางโลก พูดจาคนจะไม่เชื่อ แม้ว่าจะจริง จะถูก

ชาติก่อนพูดพร่ำเพรื่อไม่น่าฟัง น่ารำคาญไว้เยอะ

3 ชาตินี้เวลาจะพูดต้องเผยอปาก ไม่อ ย่ างนั้นจะออ กเ สี ยงไม่ชัด ชาตินี้พูดจาคนจะไม่เชื่อถือ และจะถูก ใส่ ความ ให้ร้ า ย ทั้งที่ไม่มีมูล บางคนอาจต้องขึ้นศาลหรือติดคุกฟรี ทั้งที่ไม่มีความผิ ด

ชาติก่อนเป็นคนพูด ป ล ด โ ก ห ก เป็นในเรื่องของความเชื่อที่มีกัน มานานตั้งแต่ในสมัยอ ดีต

4 ชาตินี้ ผิ วตกกระ ผิ วพรรณไม่ผุดผ่อง รูปร่างหน้าต ามองแล้วไม่

ชาติก่อนเป็นคนโ ก ร ธง่าย แ ค้ นเคือง พย า บ า ท เวลาโ ก ร ธแล้วแสดงอาการโ ก ร ธออ กมาให้เห็น ข า ดความอ ดกลั้น ไม่มีขันติ ไม่ถวายจีวร หรือให้เสื้อผ้าสวยๆ เป็นทานแ่ก่คนอื่น

5 ชาตินี้หน้าต าจึงไม่งดงามหน้ามองดูเเปลก คิ้วบาง กามใหญ่

ชาติก่อนเอ๊ะอะอะไรก็ชอบ โ มโ หเป็นไฟ การที่คนไหน มีวาสนาบารมีเหนือนางสน มทั้งหล า ยก็เพราะบุญจากที่นางไม่เป็นคนขี้อิ จ ฉ านั้นเอง

6 ชาตินี้ฟั นจะไม่เป็นระเบียบ ฟั นเหยิน ฟั นไม่สวย

ชาติก่อนเป็นคนพูดจา นินท า ใส่ ความ ว่าร้ า ยคนอื่น

7 ชาตินี้ด ว งต าจะไม่สวย ต าเหลือ ก ต าโปน ต าเหล่หน้าเบี้ยว

ชาติก่อนเป็นคน มองต าขวางใส่คนอื่นเวลาโ ก ร ธ หรือชอบมองค้อน

ที่มา  topiczap