7 วิ ธีคิดรับมือ กับช่วงเวลาที่ย ากลำบาก

ทุกคนล้วนต้องเคยเจอ กับความเ สี ยใจ ท้อแท้ หรือหมดหวัง ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ช่วงชีวิต เพราะคงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าคงไม่มีใครที่จะมีความสุข สนุกสนานไป กับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตลอ ดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดความเ ศ ร้ าโศก เ สี ยใจ หรือหมดหวังแล้ว จะทำอย่ างไร ให้ชีวิตสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

อย่ างมั่นคง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจขาลงที่ทุกๆ คน ต้องเผชิญ ยิ่งเป็นตัวสร้างแ ร งกดดันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การทำงาน และการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 7 วิ ธีคิดรับมือ กับช่วงเวลาที่ย ากลำบาก

การรับมือ กับความเ ศ ร้ าโ ศ ก เ สี ยใจ หรือความหมดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิต สามารถทำได้ง่ายๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการเบี่ยงอารมณ์ ของตัวเองออ กจากความทุ ก ข์ เพื่อคล า ย ความกังวลที่เกิดขึ้น โดยมีวิ ธีดังนี้

อย่ าอยู่เฉย ต้องลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้

ความกังวลเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ หล า ยคนอาจมี ความกังวลเรื่องงานเมื่อ กังวลแล้ว ก็ต้องไม่อยู่เฉย แต่ให้ลงมือทำในสิ่งที่ ทำได้ก่อน เช่น แสดงความสามารถที่มี กับการทำงานอย่ างเต็มที่ทุ่มเทไปกับงาน ให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ ในบริษัท ทำงานออ กมาให้ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งบริษัท หรือเจ้านายก็จะเห็นถึงความพย าย ามที่เรามี

หยุดคิดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้

การใช้ชีวิตในแต่ละวันย่อมมีปัจจัยที่หลากหล า ย ทั้งปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมมันได้ตัวเอง และ ปัจจั ย ภายนอ กที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เลย การมัวแต่ไปคิดถึง เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องแ ย่ๆ จะยิ่งทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุ ก ข์ การเอาชีวิตของเราไปเทียบกับคนอื่น นอ กจากจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ยังจะทำให้จิตใจของเรามัวหม อ ง กว่าเดิมได้

สร้างแ ร งบันดาลใจให้ตัวเอง

บางครั้งการใช้ชีวิตก็ต้องการแ ร งบันดาลใจที่ดีเช่นเดียวกัน เพราะแ ร งบันดาลใจจะเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้ น ให้เรา รู้สึกอย ากลงมือทำอะไรใหม่ๆ หรือเอาชนะความกลัวของตัวเอง เช่นเรากำลังจะทำอะไรบางอย่ างเพื่อครอบครัวของตัวเอง เราจะพัฒนาตัวเองทุกๆ ทาง เพื่อเป็นช่องทางในการหางานใหม่ หรือแม้แต่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองว่าเรา ก็มีความสามารถมากพอที่จะทำได้ เช่น เรามีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานในตำแหน่งนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการ สร้างแ ร งบันดาลใจให้ตัวเองได้เป็นอย่ างดี

รั ก ษ าสุขภ าพกาย สุ ขภ า พใจให้ดี

แม้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใครหล า ยๆ คนกำลังเจอ กับความย ากลำบากในชีวิต แต่อย่ าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องสุขภ าพ หากสุขภ าพไม่ดี คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหลังเพื่อ ต่อสู้กับปัญหา ดังนั้นการรักษ าสุขภ าพ ทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่ าปล่อยให้เรื่องแ ย่ๆ ทำให้อารมณ์ขุ่น มัว ต้องรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดี เพราะบางครั้ง หากเผลอแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีออ กไป อาจยิ่งทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้

ทำงานอ ดิเรกบ้ าง

การทำงานอ ดิเรกนอ กจากจะช่วยลดความเครี ย ด คล า ยความกังวลให้กับเรื่องที่เราต้องไปเจอมาในชีวิตประจำวันแล้ว งานอ ดิเรกยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้เป็นอย่ างดี โดยเฉพาะหากเรามีงานอ ดิเรกที่เรามีความชำนาญ เช่น การวาดภาพ การร้องเพลงการออ กกำลังกาย เมื่อเรามั่นใจที่จะทำงานอ ดิเรกของเราแล้ว เราก็จะมั่นใจในการใช้ชีวิต เพื่อเผชิญกับโลกภายนอ กได้ดีขึ้นด้วย

หัดมองเรื่องดีๆ ในชีวิต

การมองเรื่องดีๆ ในชีวิต เป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่สามารถสร้างพลั งบวกให้กับตัวเราได้ ท่ามกลางวันที่แ ย่ สถานการณ์ที่ไม่ดี ลองนึกย้อนถึงเรื่องราวดีๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตดูบ้ าง เช่น ความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอ ดีต ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็น ความสำเร็จเล็กๆ หรือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ให้ลองจินตนาการ ว่าในเมื่อเคยทำมัน มาได้แล้วครั้งหนึ่ง ทำไมจะเอาชนะ ความกลัวสร้างความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งไม่ได้

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

พย าย ามใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่พลั งในเชิงบวก เช่น อยู่ในที่ๆ รายล้อมไปด้วยคนดีๆ เป็น มิตร ร่าเริงและหลีกเลี่ ย ง การอยู่ใกล้คนที่จะดึงเราลงไปสู่อารมณ์ในเชิงลบ แต่ถ้าใครอยู่คนเดียว ไม่มีคนรอบข้าง ให้ลอง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มาเอง เช่น การฟัง Podcast หรือ ดูคลิปวิดีโอในอินเตอร์เน็ต ที่มีเนื้ อหาสร้างสรรค์ ให้กำลังใจ เข้าร่วมกลุ่มใน S o c i a l M e d i a ต่างๆ ที่จะช่วยสร้างบรรย ากาศที่ทำให้เราอย ากเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นกัน

ที่มา F o r b e s  fahhsai