7 สิ่งที่ไม่ควรทำ เวลาช าร์จมือถือ

ปัจจุบันนี้ความนิยมในการใช้มือถือ ถือว่าเป็นที่นิยมอย่ างสูง และเมื่อมีการใช้มือถือเป็นจำนวน มาก ก็ต้องต ามมาด้วยวิธีการช าร์จมือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อ การใช้ชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังมีหล า ยๆ คนที่ยังทำการช าร์จมือถือที่ผิดวิธีอยู่ อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ในอนาคตข้างหน้า วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาช าร์จมือถือ กับบทความ 7 สิ่งที่ไม่ควรทำ เวลาช าร์จมือถือ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ

1 เลือ กแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง

เช่นเดียวกับการเลือ กซื้ อที่ช าร์จแบต การใช้งานเบอร์โทรนั้นแบตเตอรี่จะเป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพต ามอายุการใช้งานหากเราจะต้องเปลี่ยนเราควรเลือ กซื้ อแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้ ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้อ ย่ าไปคิดเพียงว่ามีร า ค า ที่ ถูกโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ ในทุกวัน เราจำเป็นที่จะต้องเลือ กของที่ดีและมีความปลอ ด ภั ย กับตัวเรา

2 ไม่เล่น มือถือในขณะช าร์จแบต

หล า ยๆครั้งเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามือถือเกิดเป็นความร้อนและเกิดเป็นไฟขึ้น มาในขณะที่เราทำการช าร์จแบตอยู่ การเล่น มือถือในขณะที่กำลังช าร์จแบตไปด้วยการกระทำเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ของเราเกิดเป็นความร้อนสะสม แล้วเกิดเป็นไฟขึ้น มาได้เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะช าร์จแบตเตอรี่ให้เสร็จก่อน แล้วทำการถอ ด ปลั๊กนำมาใช้งานได้ต ามปกติไม่ควรที่จะช าร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกับการเล่น ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นกาแสไฟได้

3 ช าร์จแบตเตอรี่ได้ ไม่ต้องปิดมือถือ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทำให้การช าร์จแบตเตอรี่มือถือเป็นเรื่องที่ง่าย และ ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่จะต้องมีการปิดเครื่องในตอนช าร์จแต่ในปัจจุบันนี้การช าร์จมือถือเราไม่ต้องปิดเครื่องมือถือ ก็สามารถที่จะช าร์จแบตเตอรี่ได้ต ามปกติ

4 ไม่ปล่อยให้มือถือแบตหมด

หล า ยๆคน มักจะเผลอลืมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนแบตเตอรี่หมดเหลือ 0 ทำให้เครื่องดับซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่และต่อมือถือของคุณเลย จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเราควรที่จะมีการช าร์จแบตเตอรี่มือถือ เมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำการช าร์จแบตให้เต็มค่อยทำการถอ ดปลั๊กแล้วนำมาใช้งาน

5 เสียบช าร์จให้ถูกต้อง

วิธีการเสียบสายช าร์จมือถือที่ถูกต้องต ามหลักนั่นคือ ให้เสียบปลั๊กกับตัวเต้าเสียบก่อนแล้วค่อยทำการเสียบสายช าร์จเข้ากับมือถือเพราะนอ กจากที่จะช่วยก ร ะ ตุ้ น ก ร ะ แ ส ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นวิธีที่ถูกต้องช่วยถนอมสายช าร์จได้ดี กว่าด้วย ให้มีการใช้งานได้อ ย่ า งย าวนานขึ้น

6 ไม่ใช้ที่ช าร์จของไม่ดี

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับสายช าร์จมือถือที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆต ามท้องตลาดในปัจจุบันต่างก็ได้มีการผลิตออ กมาเป็นจำนวน มากและมีร า ค าที่ถูก เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าได้เข้าไปเลือ กซื้ อแต่สำหรับสายช าร์จที่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมี ประสิทธิภาพที่ต่ำ เมื่อเรานำไปใช้งานกับโทรศัพท์ของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราพังเอาได้ง่ายๆ

ที่มา 108archeepparuay