8 ลักษณะของใบหน้าผู้หญิง ที่ร่ำร ว ยเงินทอง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะใบหน้าของผู้หญิงที่เกิดมา พร้อมกับเงินทอง มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ กับ 8 ลักษณะของใบหน้าผู้หญิง ที่ร่ำร ว ยเงินทอง ไปดูกันว่าคุณเองจะมีลักษณะใบหน้าเหล่านี้หรือเปล่า

คนสมัยก่อนรวมถึงคนสมัยนี้นั้น มักจะนิยมดูรูปร่างหน้าต าว่ามีโหงวเฮ้งที่ดีหรือไม่ มีความโชคดีต ามตำราสำหรับ วิธีการดูโหงวเฮ้งเป็นที่ยอ ดฮิตกันในหมู่มาก ต ามหลักหนังสือของคนโบราณว่ากันว่าจะต้องมีลักษณะที่ตรงกับตำราเท่านั้น ในส่วนของใบหน้า แก้ม คาง คิ้ว จมูกรวมถึงริมฝีปาก ซึ่งมีวิธีการดูอย่ างไรเราลองต ามมาดูกันเลย

8 ลักษณะบนใบหน้า

1 ใบหู

สื่อให้เห็นถึงบุค ลิ กภาพนิสัยของตัวบุคคลต่างๆ ทั้งความคิด สติปัญญา และการใช้ชีวิตประจำวัน บุคคลที่มีใบหูที่อ่อน มักเป็นคนที่คอยต ามคนอื่นได้ง่าย เป็นคนยอมคน และเป็นคนที่เอาอ กเอาใจคนอื่นเก่ง บางครั้งชอบแสดงความอ่อนแอให้คนเห็น คนที่มีใบหูแข็ง

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมใครง่ายๆ ใบหูใหญ่ เป็นคนที่มีบุญมาก เส้นทางในชีวิตมักจะไม่เจอกับปัญหากับความลำบาก ชีวิตจะเดินทางราบรื่นอยู่เสมอ ใบหูเล็กบ่งบอ กได้อย่ างแรกเลยถึงความลำบาก ต้องต่อสู้กับโลกภายนอ ก

2 หน้าผาก

พื้นที่แสดงออ กถึงความฉลาดนั่นก็คือหน้าผาก แสดงออ กถึงปัญญาอันเฉียบแหลม ลักษณะที่สังเกตได้ทั่วไป ความสูงต่ำหรือ กว้างแคบของหน้าผาก หน้าผากกว้างใหญ่ ก็จะมีความสุภาพอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี ถ้ามีหน้าผากที่เล็กแคบ แสดงถึงทางอารมณ์ และอาจมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ เมื่อมีปัญหา ความคิดอ่านเป็นแนวนักสู้ หน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้านแสดงถึง ความมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส หน้าผากนูนโค้งแสดงถึง ความมีน้ำใจ และมีสติปัญญาที่ช าญฉลาดมาก

3 ใบหน้า แก้ม

ใบหน้าและแก้ม เป็นจุดที่บ่งบอ กแสดงลักษณะอารมณ์และนิสัยของเรา รวมถึงแสดงถึงความสำเร็จในอนาคต ความร่ำร ว ย หากสังเกตบุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น มั่นใจในตัวเองในความคิดตัวเอง จิตใจเข้มแข็ง แต่ผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำ จะมีนิสัยคล้อยต ามผู้อื่น มากกว่าที่จะเป็นผู้นำเอง

ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีบุค ลิ กเงียบขรึม มีความคิดของตนเอง ใบหน้าทรงกลมเป็นคนชอบใช้ความแรง มีร่างกายที่แข็งแรง มีท รั พ ย์สินที่มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่สมองฉลาดมาก

4 คาง

จะบ่งบอ กลักษณะนิสัยทางด้านความรู้ ความสามารถ หากสังเกตบุคคลที่มีลักษณะที่มีคางย าว จะดูเป็นคนที่มีความระเบียบเรียบร้อย และมีความคิดความอ่านที่มั่นคง มีคาง 2 ชั้น อาจจะดูเป็นคนขิ้เกียจเรื่องงาน เน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก ถ้าคางกลมมนจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจตัวเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ

5 คิ้ว

คิ้วบนหน้าเป็นตัวบ่งบอ กของบุค ลิ กภาพ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลได้อย่ างชัดเจน บุคคลไหนที่มีคิ้วเชิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจ นิสัยแพ้ใครไม่เป็น คิ้วตก เป็นผู้ที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น แต่มีเรื่องโชคดีอยู่ว่าจะมีโชคดีในบั้นปล า ยชีวิตอยู่เสมอ บุคคลที่มีคิ้วตรงเรียวเล็ก แสดงถึงความมั่นใจในความคิดของตนเอง เป็นคนมีลักษณะนิสัยที่เด็ดข า ด คิ้วหน้าเข้ม เป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว และมาพบเจอกับปัญหาที่มาจากผู้อื่นเสมอ และคนรอบข้างพร้อมที่จะช่วย เหลือ

6 ต า

เป็นสัญลักษณ์บ่งบอ กถึงความรู้สึกได้ดี ที่สามารถบอ กได้ถึงนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สังเกตว่าบุคคลไหนที่มีต าสองข้างห่ างกัน จะเป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดที่ดีมองไปในทางที่ไกลกว่าคนปกติ ดว งต าเชิดขึ้นเหมือนนก ลักษณะนิสัยที่เด่นชัดจะเป็นคนเงียบขรึม มีอารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่ าง

และแสดงออ กมาอย่ างแข็งกระด้าง แพ้ไม่เป็นไม่ยอมใคร เป็นคนที่ขยัน การตัดสินใจ และมักเจอความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ ต าเรียวเล็ก แม้ดว งต าจะดูเล็กแต่มีความรู้อยู่นั่นมีข้อมูลอยู่เสมอ คนที่มี ดว งต าตก ลักษณะภายนอ กดูเหมือนคนเศร้า บ่งบอ กนิสัยได้ว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอาจ

7 จมูก

จมูกแสดงให้เห็นได้เป็นอย่ างดี บุคคลใดมีจมูกใหญ่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นผู้ที่สดใสสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอ ส่วนคนที่มีจมูกเล็ก มักเป็นคนมีความแปรปรวนทางอารมณ์อยู่เสมอ ชอบเป็นคนสังเกตจดจำ และทำอะไรหล า ยๆอย่ างพร้อมกันได้ดี

8 ริมฝีปาก

ริมฝีปากนั้นแสดงให้เห็นถึงคำพูดคำจา คนที่มีริมฝีปากบนหนา ปากล่างบางมักจะเป็นคนที่น้อยใจ จุกจิก ชอบบ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่างนั้น เป็นคนที่ดูปากร้ายแต่จิตใจดี คนที่มีริมฝีปากบางทั้งล่างและบนนั้น เป็นคนที่ดูย ากอาจจะดูเย็นช า และมีวาจาที่เย็นช า

ที่มา : topiczap