8 สิ่งของที่ไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้าน เจอแต่เรื่องไม่ดี

ความเ ชื่ อมีมากมาย บางคนก็เ ชื่ อบางคนก็ไม่เ ชื่ อ แต่อ ย่ างไรทุกความเ ชื่ อก็ควรจะใช้วิจารณญาณด้วย แต่ถึงอ ย่ างไรความเ ชื่ อก็อยู่คู่กับชีวิตคนเรามาตั้งแต่โบร่ำโบราณ และวันนี้เราก็ขอนำอีกหนึ่งความเ ชื่ อที่ว่า สอ่งของต่อไปนี้ไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน เ พ ร า ะอาจจะทำให้เรานั้นเจอแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิต

ข้าวของสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้ า นของเรานั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบกัน มาว่าบางสิ่งบางอ ย่ างก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีเอาไว้อยู่ในบ้ า น เ พ ร า ะนั่นจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต ามมาได้ จะผิ ดในหลักของฮ ว ง จุ้ ยในหลักของความเ ชื่ อ ไม่ควรเก็บเอาไว้แม้แต่ชิ้นเดียว สำหรับท่านใดที่มีความเ ชื่ อเกี่ยวกับในเรื่องของคุณจุ้ย เราได้มีสิ่งของทั้ง 8 อ ย่ างเป็นสิ่งที่ไม่ควรเก็บเอาไว้ เ พ ร า ะจะทำให้พบเจอ กับเรื่องราวที่ไม่ดีต ามมาปัญหาต่างๆต ามมายังไม่รู้จบ

1 จาน ชามอาหารที่แ ต กแล้ว

ข้าวของต่างๆ รวมถึงการชาม แจกันที่มีรอยร้าวรอยแ ต ก เราจะต้องตัดใจทิ้งไป ต ามหลักของความเ ชื่ อเหล่านั้น หากเราเก็บเอาไว้ จานชามที่แ ต กอยู่ในบ้ า นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี เหมือนเป็นการสะกดในเรื่องที่แย่ๆให้พบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดี

2 ประตูสีดำ

ประตูสีดำนั้นเป็นสีที่ได้รับความนิยมกันจำนวน มาก มีความทันสมัยตกแต่งได้อ ย่ างสวยงาม แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเ ชื่ อและต ามหลักของฮ ว ง จุ้ ยแล้วนั้น นั่นหมายความว่าเป็นสีโชคไม่ดี ใช้ประตูสีดำเหมือนกับจะนำพาสิ่งที่ไม่ดี เข้ามาจะ ยกเว้นประตูที่อยู่ทางทิศเหนือถึงจะไม่มีผลใดๆ

3 ต้นไม้ที่มีหนามแหลม

ต้นไม้กระบองเพชรต ามหลักของความเ ชื่ อไม่ควรนำมาปลูกเอาไว้ในบ้ า นของเรา ต้นไม้เหล่านี้จะมีน้ำมีพลังงานในด้านลบ ซึ่งจะนำพาแต่สิ่งที่ไม่ดีเป็นปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ตลอ ดเวลา

4 นาฬิกาเ สี ย นาฬิกาเดิน

ในด้านของความเ ชื่ อต ามหลักของฮ ว ง จุ้ ย ได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า ของที่เ สี ยห า ย ของที่พังนั้นไม่ควรเก็บสะสมเอาไว้ในบ้ า นของเรา แล้วยิ่งเป็นนาฬิกาเหมือนกับเป็นการหยุดเวลาเอาไว้ หมายถึงว่าจะทำให้คนในบ้ า นนั้นเกิดล้มขึ้น มา หรือจากไปได้ นาฬิกาเ สี ย หากไม่ต้องการที่จะนำไปทิ้งให้เรานำไปซ่อมให้มีการใช้งานได้เหมือนเดิมจะดีที่สุด

5 ต้นไม้ที่แห้ง

การปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น ความสดชื่นและความเย็นสบาย ต้นไม้ไม่ควรปล่อยเอาไว้ให้แห้งให้ข า ดน้ำ หากเราปล่อยต้นไม้ให้ข า ดน้ำ ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เป็นการนำพาโชคที่ไม่ดีเข้ามาสู่คนในบ้ า นสมาชิกในบ้ า นนั่นเอง

6 ปฏิทินวันเวลาเก่าๆ

วันเวลา วันเดือนปีที่เพี้ยนไปจากปัจจุบันนั้น จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆล้วนส่ง ผลกับชีวิตของเรา หากมีปฏิทินเก่าๆเก็บเอาไว้ในบ้ า น ให้เรานำไปทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไปได้ ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้

7 กระจกแ ต ก กระจกร้าว

กระจกที่มีรอยร้าวหรือรอยแ ต ก ไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้ า นเลย ต ามหลักของความเ ชื่ อว่ากันว่า จะสื่อความหมายถึงการเ จ็ บ ป่ ว ยอ ย่ างไม่จบสิ้น หากเรามีให้นำไปทิ้ง ไม่ควรเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นบานเล็กหรือบานใหญ่

8 เก้าอิ้โยกที่ไม่ได้ใช้งาน

เก้าอิ้ ที่นั่งที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ซื้อมาใหม่หรือเป็นของบรรพบุรุษรุ่นเก่าแก่ เราไม่ควรปล่อยว่างเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานเลย เ พ ร า ะนั่นจะเป็นพลังงานในด้าน มืด ซึ่งเ ชื่ อ กันว่าจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาการสูญ เ สี ยเข้ามาได้

ที่มา homekapook  hostingrc