9 วิ ธี เพิ่มความน่ารัก มุมมองบวกให้ผู้ช ายตกหลุมรักได้

วันนี้เราจะพาคุณสาวๆ ทุกคนไปเรียนรู้การเพิ่มความน่ารัก เพื่อให้ผู้ช ายตกหลอุมรักได้ง่ายๆ กับบทความ 9 วิ ธี เพิ่มความน่ารัก มุมมองบวกให้ผู้ช ายตกหลุมรักได้ ไปดูกันว่าการเพิ่มความน่ารักในมุมมองบวกนั้นสามารถทำได้อย่ างไรบ้างเพื่อให้สาวๆ มีหวานใจก่อนที่จะตอนรับปีใหม่นี้

1 ใช้ภาษาสื่อ ส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงล บ

พ ย า ย า ม เน้นไปที่สิ่ง ที่กำลังมุ่งมั่น และสา มารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า มองสิ่งที่ดูแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

2 ยิ้มง่าย

รอยยิ้ม ของคนที่คิดบวก จะถูกส่ งให้กับคนรอบข้าง เสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่ า นสายต า หรือ บุคลิกท่าทางที่ สามารถส่ งยิ้ม ให้เรา ได้เช่นกัน

3 มองโลกในแง่ดี

คน ที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนา คต และเชื่อในสิ่ง ที่ลงมือทำซึ่งส่ งผลออ กมาดีที่สุด ในตอนสุดท้าย ทัศนคติ ที่ดีเหล่านี้ส่ งผลให้ระดับ ความเครี ยดลดลง ด้วยเช่นกัน

4 อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบ วก จะปล่อยให้อ ดีต ผ่ า นไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบัน ให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอแล้ว

5 ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเ อง บ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เ กิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นใน ตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเองเป็นการหัน มาให้กำลังใจ ตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือ ทำไปจะดี หรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วน มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเสมอ

6 มีพลังขับเคลื่อน และกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อม ที่จะเผชิญ ความท้าทาย กับปัญหา และหาวิธีแก้ไข มันได้ อย่ างกระตือรือล้น

7 ยอมรับความ ไม่แน่นอน ของชีวิต

คนที่คิดบวก พร้อมจะใช้ชีวิตไปต าม ความเป็นไป ของสังคม ผ่ า นการคิดและตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและ อ ย่ าวิ ตกกังวล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้ หมา ยความว่าให้ละเลยหรือไม่นึกถึง อนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมี แบบ แผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจ ริง ให้มากที่สุด และทำปัจจุบัน ให้ ดีที่สุด

8 ซื่อสัตย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอ ว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดง ตัวตนอย่ างต รงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดง อารมณ์ความ เชื่อ หรือทัศนคติ ที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

9 ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไร ที่เราสามารถครอบครองได้ ไปตลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึด ติ ด กับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะ ความ ทุ ก ข์ หรือปัญหาจะทำให้เรา เป็นคน มองโลก ในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยน ความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หัน มามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มารูปภาพ  freepik

ที่มา g o o d l i f e u p d a t e, w a n s u k t h, s i t – s m i l i n g