9 สัญญาณบอ กเราว่าอ ย่ าชะล่าใจกับเรื่องเ งิ นทอง

หล า ยคนบอ กว่า เ งิ น ถ้ายังไม่ต า ย ก็หาใหม่ได้เสมอ ก็จริงแต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เพราะแต่ถ้าบังเอิญ ไม่มีแรง ไม่มีใครจ้าง และยังไม่ต าย ถ้าไม่มี เ งิ น ใช้ สุดท้ายลำบากแน่นอนค่ะ หล า ยคนยังผ่อนสินค้ าอยู่ รู้มั้ยว่าในบางครั้ง การเลือ กซื้ อด้วย เ งิ น สด เราขอส่วนลดได้ทุกการให้ผ่อน มักมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมอ อย่ าวางใจในกลไกการตลาดที่เขาบอ กเราไม่หมดค่ะ มีวาระซ่อนเร้นเสมอค่ะ

บางคนยังสนุกกับการรูดบัตร credit มีบัตร credit เยอะ คือมี credit ดี ไม่จริง อันนี้ไม่ใช่ละ credit ดี ห ม า ยถึงประวัติความประwฤติเราดี มีห นี้แล้วจ่ายตรงและมีห นี้ไม่ท่วมหัวค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบัตร credit ซื้ อทุกอย่ างด้วยงินสดต่างหากที่ credit ดี ไม่ต้องไปยืม เ งิ น ใครมาใช้ล่วงหน้า

ทุกอ ย่ างมีสองด้านเสมอ อ ย่ าชะล่าใจกับเรื่อง เ งิ น ๆ ทองๆ ถ้าไม่อย ากลำบากเมื่อปัจฉิมวัย ที่คิดว่าวางแผนไว้ดีแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปต ามแผนที่วางไว้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าเฉยชาทำตัวเรื่อยเปื่อยชีวิตบั้นปล า ยจะไม่สวยงาม ขนาดบางคนวางแผนไว้อย่ างดีชีวิตยังพลิกโผไม่เป็นดังคาดคิด เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่าย เ งิ น กันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอ กับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

เมื่อก่อน มีเพียงผู้ชายออ กไปหา เ งิ น และผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูก แต่เดี๋ยวนี้ต่างคนก็ต้องต่างออ กไปทำงานหา เ งิ น ทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเจอ กับโลกภายนอ กมากขึ้นหากจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ก็มีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาทันที

2 คอรั ปชั่ น และการโ ก งจะมากขึ้น

เนื่องจาก เ งิ น มันห า ย ากมากขึ้นทำให้การโ ก งทุกรูปแบบเริ่มเห็นได้ชัด

3 ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ของจะแพงกว่าเดิมเป็นเท่าตัว หากใช้ เ งิ น ไม่ระวัง สักวันก็จะไม่มี เ งิ น ใช้

4 ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

เพราะไม่วางแผนการเ งิ นให้ดี เมื่อมีลูก ก็เลี้ยงไม่ไหว สุดท้ายไม่มีต้นทุนให้ลูก ลูกก็ไม่พอใช้ หาเ งิ นไม่ทัน คนแก่ก็ต้องออ กมาทำงานหาเ งิ นเอง

5 เ งิ น จะห า ย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น จนส่ งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ย เ งิ น ฝาก 0เปอร์เซน เท่ากับคนที่ฝาก เ งิ น ใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

6 คำว่า ‘อิสรภาพทางการ เ งิ น’ จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

คำว่าอิสภาพทางการเข้าถึงได้ย ากมาก อ ย่ าว่าแต่หาเช้ากินค่ำเลย หาให้พอ กินไปวันๆ ยังย ากเลย

7 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หาก เ งิ น ฝากไม่มีดอ กเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้น คนร ว ยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ในขณะที่คนจนไม่มีเ งิ นเก็บก็จะยิ่งจนลง

8 หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0เปอร์เซน ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่า เ งิ น จะล้นระบบ แต่ไม่ใช่ เ งิ น มีมากสำหรับทุกคนหรอ กนะ เมื่อ เ งิ น ล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะส่ งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร ร wสิ นค้ าไม่มีคนเดิน

9 เ งิ น จะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อ เ งิ น ห า ย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อ ดร้ อน

ที่มา e-yhangwa  parinyacheewit