การดูคู่ชีวิต ที่จริงแล้วเป็น คู่ก ร ร ม คู่แท้ หรือ คู่บุญ

เคยสงสัยไหมคบอยู่กับฟน มาก็นานแล้ว สรุปว่าว่าเราเป็นคู่ก ร ร มหรือคู่แท้ หรือว่าคู่บุญกันแน่ หากสงสัยวันนี้เราจะพามาดูว่า คู่ก ร ร ม คู่แท้ คู่บุญนั้น มีลักษณะอ ย่ างไร แล้วลองกลับมองย้อนดูคู่ตัวเองดูว่า ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือคู่แบบไหน

เปิดตำรา เ นื้ อคู่ ดูว่าจะแฟนของเราจะเป็น คู่แท้ คู่เ ว รคู่ก ร ร ม หรือ คู่บุญ กันแน่โดยต ามหลักโหราศาสตร์บอ กไว้ว่า การที่คนเราจะมาพบรัก เลิก ทอ ดทิ้ง ทำร้ า ยกันและกันนั้น มีสาเหตุมาจากการสร้างบุญ-ก ร ร ม ต่อ

กันและกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนทำให้ชาตินี้ได้มาชดใช้ก ร ร มต่อ กัน ทั้งนี้ คนรักของคุณจะเป็นคู่แบบไหนถ้าอย ากรู้ไปเช็คพร้อมกันเลยจ้า คู่ของคนเราในทางโหราศาสตร์จำแนกไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.คู่เ ว รคู่ก ร ร ม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อ ย่ างสิ้นเชิง เกิดมาเจอ กันเพื่อทำ ล า ยกัน เพื่อใช้ก ร ร มให้แก่กันและกันหรือได้เจอเพื่อต้องรับก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มชั่ วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือนหรือเป็นปี

หากเคยทำก ร ร มหนักไว้ก็จะเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไปชั่ วชีวิตหรือจนต า ยจากกันไปอ ย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่เ ว รคู่ก ร ร มเมื่อเจอ กันจะรู้สึกรักและหลงมากอ ย่ างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหูหนวกต า บ อ ดไม่ยอมรับรู้ความจริงที่จะทำให้เ จ็ บใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกตบตี

ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกเหยียดหย ามดูหมิ่น ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บป ว ดใจอ ย่ างหนักเมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เ สี ยน้ำต าร้องไห้ฟูมห า ยขนาดไหนจะยังคงยอมรับ

ทนได้และรับได้เสมอ พร้อมให้อภั ยทุกอ ย่ าง ขอเพียงอ ย่ าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเ จ็ บป ว ดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรืองมีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอ ย่ างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินจากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กล า ยเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร

ใช้ชีวิตแบบประชดคู่ประชดตัวเองกินเ ห ล้ า เ ส พย า ติดส า รเ ส พติด ใช้ชีวิตอ ย่ างไม่แยแสกฏหมายสังคมทำให้บุพการีเ สี ยใจก็เป็นเพราะคู่เ ว รคู่ก ร ร ม คู่เ ว รคู่ก ร ร มเกิดจากที่เรา

ได้เคยทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้ ผิ ดศีลข้ อสามผิ ดลูกผิ ด ผั ว เมียชาวบ้ าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเ สี ยใจต้องร้องไห้ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ า ยคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอ ย่ างหนัก

ทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หนักมากบางคนก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหมดเ ว รหมดก ร ร มจะข า ดจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไปเริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอคู่เ ว รคู่ก ร ร มคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก ร ร มไว้

จึงต้องมาเจออ ย่ างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ ได้รับรู้ถึงความเ จ็ บป ว ดนั้นแล้วหากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก ทำบุญทุกครั้งพย าย าม

อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รเรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร ร มฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รแล้วจะข า ดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเ จ็ บป ว ดหรือเ สี ยใจมากนัก

2.คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน สร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กันคู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกบางอ ย่ างที่ส่งออ กมาในขณะที่ได้คบกันบางคนเมื่อ

เจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่ง หรือบางคนเคยได้เห็นกัน มาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิต เมื่อมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้ อยอมเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอ กซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง

เหมือน มีแรงผลักดันชีวิต หล า ยคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเอง คู่แท้จะคอยเสริม คอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่าฟั นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเ ล วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องได้ในระยะย าว ถึงแม้ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้ องเกี่ยว

ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออ กจากกันได้ คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันย าวนาน มาแต่อ ดีตชาติหรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกัน มากมาแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบานว่าจะรักกันไปตลอ ดตราบชั่ วสิ้นชีวิตตลอ ดไปข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อต า ยจากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

3.คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกัน มาก่อนแล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่ วระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นาน มากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอ ด คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่ วระยะเวลาหนึ่งที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น ได้เคยเกิดมาแล้วหล า ยชาติเคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคน มากมาย

จึงมีโอกาสได้เจอ กันอีก คู่บุญจะไม่ทำร้ า ยกันรุน แ ร งเหมือนคู่เ ว รคู่ก ร ร ม เมื่อคบหากับคู่บุญแล้วเมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเองหรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัมพันธ์

ไปจนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกันไป ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่อีกเหลือเพียงความทรงจำดีๆคนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็กเป็นช่วงมีโอกาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ

ในปีหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอคู่บุญอยู่หล า ยสิบครั้ง บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอ ย่ างแปลกๆหรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มาก คู่บุญสามารถต่อยอ ดให้กล า ยเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้เมื่อคบกันหากไม่อย ากข า ดจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก อ ย่ าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีกทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอ ดไม่ข า ดจากกันได้

ที่มา k u m k o o m  khoddeeja