คู่ชีวิต ของคุณ เป็นคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ก ร ร มของกันและกัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าคู่ชีวิตของคุณในทุกวันนี้ เขาเป็นคู่รักแบบไหนกัน กับบทความ คู่ชีวิต ของคุณ เป็นคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ก ร ร มของกันและกัน

1 คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม

ก็คือ เกิดมาเจอกัน เพื่อทำล ายกัน เพื่อใช้ก รรมให้แก่กัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก รรมที่เคยได้ก่อไว้ บางคน จะเจอคู่เว ร คู่ก รรม เป็นระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือน หรือเป็นปี หรือไม่ก็จน ต ๅ ย จากกัน

และเมื่อเจอกัน จะรู้สึกรักและหลงมาก อย่ างถอนตัว ไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง จนไม่ยอมรับรู้ความจริ ง

ที่จะทำให้เจ็ บใจ หรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ า ย ยอมถูกส วมเขา ยอมถูกเหยี ย ดหย าม ยอมถูกกระทำ ให้เจ็ บป วดใจอย่ างหนัก

พอเจอคู่เว ร คู่ก รรม ไม่ว่าจะเจอหนักขนาด เสี ยน้ำต าร้อ งไห้ขนาดไหน จะยังคงยอมรับทนได้เสมอ พร้อมให้อภั ย ทุกอย่ าง

ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไป เพราะไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิต จ ากที่เคยรุ่งเรือง มีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมาจบทุกอย่ าง หมดตัว

นั่นก็เป็นเพราะคู่เว ร คู่ก รรม เกิดจากที่เราได้เคย ทำก รรมสร้างก รรมไว้ ทำให้คนรักต้องเสี ยใจ ต้องร้องไ ห้ ยุยงส่ งเสริมให้คนเลิ กกัน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สมควร

ทำให้ช าตินี้ ต้องมาเป็นฝ่ายรับก รรม บางคนก็หนัก มากบางคนก็แค่ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเว รหมด ก รรมจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลง หัวปักหัวปำ จะค่อยๆ จางไป

เริ่มเห็นความจริง กระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอคู่เว ร คู่ก รรม คือให้ยอมรับว่าเ ราได้เคยสร้างก รรมไว้ จึงต้องมาเจออย่ างนี้ พย าย ามอุทิศส่วนกุศลใ ห้เจ้าก รรมนายเว ร เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก รรมฐา นทำสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก รรมนายเว ร แล้วจะข าดจากกันไปเอง โดยไม่รู้สึกเจ็ บป วด และไม่ต้องเสี ยใจมากนัก

2 เป็นคู่แท้

เมื่อคบกันแล้ว อยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่เลยว่า คือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกสักอย่ างที่ส่ งออ กมาในตอนที่ได้คบกัน บางครั้งเจอก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคย เจอที่ไหน มาก่อน ในฝันหรือในนิมิต พอมีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่ง ยอมอ่อน เงียบลงไปเอง

เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น แบบต่อเนื่องเหมือนมีแร งผลั กดัน หล า ยคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือ เป็นหลังมือได้ เมื่อได้เจอกับคู่แท้ ปรับปรุงตัวเองได้ หรือยอมเปลี่ยนตัวเอง คู่แท้จะคอยเสริม ให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้

คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้ว จะไม่มีความรู้สึกลังเล ในการวางแผนชีวิตคู่ และแม้ฝ่ายช ายหรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ จากกันได้ คู่แท้เกิด อันเกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญ ใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ ที่รักกัน มาก มาแต่ช าติปางก่อน แล้วเคยสาบาน ว่าจะรักกันไปตลอ ด ข้ามภพข้ามช าติ ก็จะไม่ขอจากกันไป โดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อจากกันไป ก็จะได้เจอได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

3 คู่บุญ

เป็นคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ช าติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติมิตรกัน มาก่อน แล้วมีโอ กาสได้ ไปทำบุญร่วมกัน เป็นระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานถึงขนาดคู่แท้

คู่บุญ คือคนที่เคย ได้ร่วมบุญหรือเคยเป็นแฟน คบหากันในระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกนั่นเป็นเพราะก่อนที่เราจะ เกิดมาเป็นเรา เราได้เคยเกิดมาแล้ว หล า ยช าติเคยคบหาดูใจ เคยได้ร่วมบุญ กับคนอื่นๆ

จึงมีโอ กาสได้เจอกัน เมื่อหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเอง หรือห่างด้วย เรื่องการเรียน งาน หรือความไม่ลงตัวกัน จึงทำให้ค่อยๆ เปลี่ยนความสัมพันธ์ จนกล า ย

เป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกันไป เหลือไว้เพียงความทรงจำดีๆ คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศ าสตร์ ดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเก ณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอ กาส ได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่ม กระชวยหัวใจในปีหนึ่งจะมีโอ กาส

ได้เจอคู่บุญ อยู่หล า ยครั้ง บางทีเดินสวนกัน แล้วรู้สึกดี หรือได้คุยกันเพีงไม่นาน รู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญ ต่ อ ย อ ดให้กล า ย เป็นคู่แท้ได้ ด้วยการต่อบุญในช าตินี้อีก เมื่อคบกันแล้ว ถ้าไม่อย ากข าด จากกันให้หมั่นสร้างบุญร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ อย่ าให้เกินสามเดือน ควรหาเวลาทำบุญร่วมกัน ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ คู่กันไปตลอ ดไม่ขา ด จากกันได้

ที่มา tamnanna