ประโยชน์ของไข่ กินทุกวันให้อะไรกับร่ า งกาย

เป็นเรื่องที่อยู่ในความสงสัยมาตลอ ดเรื่อง การกินไข่ไก่ ใครควรกินหรือไม่ควรกิน กินได้ครั้งละมากน้อยแค่ไหน กินบ่อยๆ หรือต้องเว้นความถี่ วันนี้เราจึงมีประโยชน์ของการกินไข่มาฝากเพื่อนๆกัน เผื่อใครที่ชอบกินจะได้หมดกังวล

ไข่ไก่เป็นอาห า รที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย แต่ยังมีความเข้ าใจผิ ดเกี่ยวกับเรื่องของการทานไข่ไก่กันบ้าง โดยบางความเชื่อบอ กว่า การทานไข่บ่อยๆ จะทำให้ระดับค อเ ล ส เ ต อร อ ลในเ ลื อ ดสูงขึ้น

ซึ่งความจริงแล้ว ทางการเเพทย์ได้ออ กมาเ ผ ยความจริงในเรื่องนี้ว่า เมื่อเราทานไข่บ่อยๆ จะทำให้เราได้รับค อเ ล ส เ ต อร อ ลชนิดดี

หรือ HDL-Cholesterol ซึ่งค อเ ล ส เ ต อร อ ลนั้น มีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท อีกประเภทหนึ่งคือ LDL-Cholesterol เป็นค อเ ล ส เ ต อร อ ลชนิดไม่ดี

1 การทานไข่เป็นประจำ ช่วยทำให้ผิวพรรณดี เพราะมีวิต ามินบี คอมเพล็กซ์ ที่ช่วยทำให้ผิวข อ งเรานุ่มนวล และสดใส และยังช่วยทำให้เ ส้ นผมรวมทั้งอวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่ างดีขึ้น เช่น การมองเห็น ระบบประส า ท และการทำงานของตั บ

2 ไข่จะช่วยบำรุงก ร ะ ดู ก และฟั นให้เเข็งเเรง ทำให้ห ล อ ด เ ลื อ ดหัวใจทำงานได้ดีขึ้น บำรุงห ล อ ด เ ลื o ด แถมยังช่วยเร่งอัตร าการเผาผลาญพลังงาน รวมทั้งทำให้ระบบย่อยอ าหารทำงานได้ดีขึ้น

3 ส ารอาหารที่อยู่ในไข่ ซึ่งสำคัญ และมีประโยชน์มากคือ ซีเเซนทีน และลูทีน ทำให้สายต าดีขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดต้อ กระจก และระบบจอประสาทต าเสื่อม

4 เมื่อร่ า งก ายได้รับค อเ ล ส เ ต อร อ ลชนิ ดดีเข้าไป จะทำให้ระดับไขมั นในร่ า งกายล ดลงได้ และจะทำให้ร่ า งก ายสามารถสร้ างภูมิคุ้มกันได้ดี ทำให้ไม่ป่ ว ยง่าย

5 ไข่ต้มสามารถช่ ว ยล ดความเครียด และความวิตกกังวลได้ เพราะมีก ร ดอ มิโน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจ และยังมีเซโรโทนิน ที่ทำให้เร ารู้สึกผ่อนคล า ย เพราะมีผลต่อเส้นประสาท และการควบคุม ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น โดยส า รเหล่านี้จะถูกปล่อยออ กม าจากก ร ดอะมิโนที่อยู่ในไข่นั่นเอง

6 ในไข่จะมีส า รที่ชื่อว่า โคลีน ซึ่งเป็นส า รอาหารสำคัญที่ทำให้ระบบร่ า งกายทำงานได้ดีขึ้น ช่วยปรับระบบการทำงานของร่ า งกาย และมีการพิสูจน์แล้วว่า คนที่มีปัญห าเรื่องความจำ และปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท การทานไข่บ่อยๆ จะช่วยเสริมในเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ เพราะได้รับส า รอาหารที่จำเป็นอยู่เสมอ

7 การทานไข่ช่วยให้ก ารล ดน้ำห นั กได้ผล เมื่อทานไข่จะทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว ล ดความอย ากอาหารได้ดี ทำให้ไข่ต้มเป็นท างเลือ กที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการจะล ดน้ำ ห นั ก

การทานไข่เป็นประจำ ไม่ทำให้เกิดอั น ต ร า ยต่อร่ า งกายอย่ างที่เคยเข้ าใจกัน มา แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร่ างกายของเราแข็งแรง และได้รับประโยชน์จ ากการทานไข่มากที่สุดก็คือ การทานอาหารให้ครบห มู่

และทานให้หลากหล า ย เมื่อส ารอาหารที่เราได้รับในแ ต่ละวันเพียงพอต่อคว ามต้องการของร่ า งกาย ระบบการทำงานต่างๆ ในร่ า งกายเราก็จะทำง านได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราแข็งแ ร ง และไม่เ จ็ บป่ ว ยง่าย ห่างไกลจากโ ร คต่างๆ

ที่มา  horoscopedaily99