ปลูกเพิ่มความเฮง เสริมโชคลาภ ด้วยไม้มงคลต ามวันเกิด

ต้นไม้นอ กจากจะปลูกไว้เพื่อประดับและให้ความสดชื่นร่มเงาให้กับบ้านเรือนของเราแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังสามารถเป็นต้นไม้ที่มงคลซึ่งหล า ยๆคนเชื่อปลูกแล้วจะช่วยส่งเสริมความเฮง ความโชคดีให้กับชีวิต ถ้าเราอย ากจะปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด เพื่อเป็นศิริมงคล ช่วยเสริมบารมี ของเราไว้ในบ้านนั้น แต่ละวันควรจะปลูกต้นไม้มงคลใดบ้าง จึงจะดีและเป็นสิริมงคลมากที่สุด เราไปดูกันเลย

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดจันทร์

คนเกิดวันนี้มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีเ ส น่ ห์ พูดจาไพเราะ มนุษย์สัมพันธ์ดี มักมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์เมื่อย ามมีปัญหา ไม้มงคลควรเป็นไม้ที่มีดอ กสีข า วหรือเหลืองจะถูกโฉลกมาก คนเกิดวันจันทร์จะมีต้นไม้มงคลให้เลือ กปลูก ดังนี้

มะลิ เสริมให้คนรอบตัวรักใคร่

วาสนา ให้บุญ แ ล ะ สมปรารถนา

โป๊ยเซียน ให้โชคลาภ

จำปี ให้ชีวิตรุ่งเรืองการงานก้าวหน้า

กวนอิม ให้โชคด้านการเ งิ น

พลูด่าง ให้ชีวิต เ จ ริ ญ งอ กงาม

มะยม ป้องกันสิ่งชั่ วร้ า ย และเสริมให้ผู้คนชอบและรัก

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดอังคาร

คนเกิดวันนี้เป็นคนจิตใจกล้าหาญ จริงใจแต่ชอบพูดไม่เกรงใจใคร ชอบทำงานอิสระ สีไม้มงคลของคนวันอังคาร คือ

เข็ม ให้มีส ม อ งปลอ ดโปร่ง มีความคิดฉลาดหลักแหลม

ชบา เสริให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า พ้นจากปัญหาและอุปสรรค

โป๊ยเซียน ให้ชีวิตเจอแต่ความโชคดี

กุหลาบ เสริมให้มี ค ว า ม รุ่ ง เรืองในชีวิต

พญายอ เสริมให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุข

โกสน เสริมคุณงามความดี สร้างบุญให้ชีวิต

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดพุธ

พุธกลางวันเป็นคน มีเ ส น่ ห์ จิตใจดี มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนพุธกลางคืนเป็นคนหัวรั้น เป็นคนตั้งใจสูง ไม้มงคลเป็นอ ย่ างเดียวกัน คือไม้ที่มีดอ กสีเหลืองเพราะเป็นสีต้องโฉลก ได้แก่

โป๊ยเซียน นำโชคลาภมาให้

ราชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเ สี ยง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

วาสนา ช่วยให้สปรารถนา

กล้วย ช่วยให้บ้านร่มเย็น ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

โกสน ช่วย ส ร้ า ง บุ ญ เพิ่มคุณงามความดี

พลูด่าง ช่วยให้มีความเจริญงอ กงามในชีวิต

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดพฤหัสบดี

คนเกิดวันนี้ จะเป็นคน มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม มีความละเอียดอ่อน มีความมุ่งมั่น และทะเยอทะย าน ชะต าชีวิตต้องคอยค้ำชูผู้อยู่รอบข้างเสมอ ดังนั้นควรปลูกไม้ดอ กสีข า วเพื่อเสริมชะต าและให้ต้องโฉลก ไม้มงคลของคนเกิดวันนี้ก็มี

จำปี เสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

พุด เสริมความ แ ข็ ง แ ร ง สมบูรณ์ และความเจริญมั่นคง

มะลิ เสริมให้คนในบ้าน มีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของคนทั่วไป

กุหลาบ เสริมความสง่าน่านับถือ

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดศุกร์

คนเกิดวันศุกร์มักมีบุคลิกดี มีสเน่ห์ด้านการพูด ปากหวาน เป็นคนรักสวยรักงาม จึงควรปลูกไม้มงคลสีแดงหรือชมพู ได้แก่

กุหลาบ เสริมความสง่าภาคภูมิ

โป๊ยเซียน ให้โชคลาภและมีข่าวดีเกี่ยวกับเ งิ นทอง

เข็ม เสริมให้ชีวิตก้าวหน้าเดินไปในทางที่ดี

โกสน เสริมให้คนในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

อัญชัน เสริมให้มีความประสบ ค ว า ม สำเร็จในชีวิต

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดเสาร์

คนวันเสาร์ต ามตำรากล่าวว่าเป็นคนกล้าแกร่งห้าวหาญ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเ สี ย ชอบงานที่ไม่ต้องเคร่งเ ค รี ย ด สำหรับไม้มงคลของคนเกิดวันนี้ก็มี

วาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจ สมหวัง และสมปรารถนา

จำปี ช่วยให้ ก า ร ง า น ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต

กวนอิม ช่วยให้ผู้ปลูกมีฐานะดี ร่ำร ว ย มีเ งิ นทอง

มะม่วง ช่วยให้ผู้ปลูกร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดอาทิตย์

คนที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคน มุ่งมั่น ทะเยอทะย านสูง เป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า สีถูกโฉลกของวันนี้คือ สีเหลืองหรือสีส้ม ดังนั้นควรเลือ กหาต้นไม้ที่มีสีดังกล่าวเพื่อช่วยเสริมสิริมงคล ไม้มงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ที่น่าสนใจคือ

โป๊ยเซียน ให้โชคลาภ

จำปา นำโชค

กุหลาบ เ ส ริ ม ความสง่างามความภาคภูมิ

ราชพฤกษ์ เสริมเกียรติ

โกสน คุ้มครองบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ที่มา ภาพประกอบจาก google poobpub