รวมผัก 5 อ ย่ างต ามริมรั้ว กินแล้วได้ประโยชน์ ควรมีติดบ้านไว้

ทุกคนคงจะทร าบกันดีว่าผักนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอ ย่ างมาก แต่หล า ยคนอาจจะรู้แค่ผักที่ปลูกในสวนแล้วเก็บมาข า ย

แต่อาจจะยังไม่ทร าบว่าผักที่เกิดต ามริมรั้ว ที่ขึ้นเองต ามธรรมชาตินั้นกผ้มีประโยชน์ไม่แพ้กับผักที่ข า ยต ามท้องตลาดเลย

คนโบร าณนั้นท่าน มีความสามารถในเรื่องการกินผักเพื่อใช้เป็นย า รั ก ษ า โ ร ค และ รั ก ษ า ได้อ ย่ างลงตัว จนหล า ยๆ คนในสมัยปัจจุบันต้องยอมรับกัน

เลยทีเดียว ถ้าพูดถึงผักสวนครัวหรือผักริวรั้วเเล้วคุณนึกถึงผักอะไรกันบ้างค่ะบางบ้านอาจปลูกไว้เป็นผักสวนครัวสำหรับไว้ทำอาหารโดยไม่ต้องเ สี ยเงินซื้ อ

เเต่หล า ยบ้านโดยเฉพาะในชนบทอาจะมีผักริวรั้วที่ึขึ้นเองต ามธรรมชาติอยู่มากมายจะกินตอนไหนก็เเค่ออ กไปเด็ดเเล้วก็นำมากินได้เลย วันนี้เราได้นำเอาผักที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ กับร่างกาย 5 อ ย่ าง มาฝากกัน

1 ใบย่ า นา ง

ใบย่านาง ในตำร าส มุ น ไ พ รจัดว่าเป็นย าอายุวัฒนะ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวน มาก จึงช่วยลดและชะลอ การเกิดริ้วและความแก่ชร าอ ย่ างได้ผล ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน โ ร ค ในร่างกาย ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

ปัจจุบัน มีผู้นิยมนำใบย่านางมาคั้นเป็นเครื่องดื่ ม วิ ธีการโดยการนำใบย่านางมาตำให้ละเอียด คั้นและกรองเป็นน้ำ แช่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่ ม อาจผสมน้ำผึ้งหรือน้ำต าลเพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวของใบย่านางด้วยก็ได้

ใบ ย่ านางนั้น มีคลอโรฟิลจากธรรมชาติ และอุดมไปด้วยส า รต้ า นอ นุ มู ลอิสระมาก ช่วยทำให้ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัย ช่วยให้เซ ลล์ในร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ ช่วยล ดปัญหารอยคล้ำบนผิวหน้า และยังช่วยแก้อ าการ หน้ ามืด อ่อนเพลีย เป็นลมได้ด้วย

2 ใบชะพลู

ชะพลู เป็นพืชพื้นบ้านที่แพร่หล า ย พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสืบต่อได้หล า ยปี ชอบพื้นที่ลุ่มต่ำ ชื้นแฉะ ที่ที่มีน้ำดี ดินดี จะเจริญเติบโตได้ดีมาก ใบจะโต ยอ ดจะอวบอ้วน

เป็นพรรณไม้ที่มีต้นตั้ง บางครั้งจะพบต้นแบบเถาเลื้อย ระบบร ากหากินผิวดิน ถ้าเถาเลื้อยไปพบที่เหมาะ ก็จะออ กร ากต ามข้ อ และแตกต้นขึ้นใหม่ แพร่ขย ายต้นไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการจะย้ายที่ปลูก ก็สามารถถอนดึงต้นติดร ากไปปลูกได้เลย

ชะพลูจัดเป็นพืชส มุ น ไ พ ร และผักพื้นบ้าน สามารถทุกส่วนของลำต้น ทั้งใบ ร าก ผล โดยนำใบ ลำต้น หรือ ร าก มาต้มกับน้ำเดือ ดเพื่อนำมาดื่ ม

เป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยขั บลม แ ก้ท้องอื ดได้ดี ช่วยขั บเ ส มหะ ในใบชะพลูจะมีเ บ ต้ าแ คโ รที นสู ง ช่วยบำรุงเรื่องสายต าและการมองเห็น ช่วยให้เห็นชัดขึ้นในตอนกลางคืน ช่วยเรื่องสายต าฝ้าฟาง และยังดูแลระบบขับถ่ า ยได้เพร าะมีเ ส้นใ ยไฟเบอร์จากธรรมชาติเยอะมาก

3 ผักกูด

คนโบร าณนั้นท่าน มีความสามารถในเรื่องการกินผักเพื่อใช้เป็นย า รั ก ษ า โ ร ค และ รั ก ษ า ได้อ ย่ างลงตัว จนหล า ยๆ คนในสมัยปัจจุบันต้องยอมรับกันเลยทีเดียว

โดยท่านสามารถนำเอาผัก ผักกูด ผักพื้นบ้านที่มีส ร ร พ คุ ณมากมายมาใช้ปรุงประกอบอาหาร ได้อาหารส มุ น ไ พ รที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอ ย่ างมากมาย

มีแร่ธาตุที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ มากเป็นอันดับหนึ่ง และยังมีเส้นในจากธรรมชาติที่สูงมาก ช่ ว ยให้ระบบ ขั บถ่ า ยทำงานได้ดี ผั กกู ด มีธาตุเหล็กที่เมื่อทานคู่กับเ นื้ อ สั ต ว์จะช่วยให้ร่างกายดู ดซึ ม แร่ธาตุที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ได้ ดี

4 ผักหวาน

เป็นผักที่มีวิต ามินเอสูงมาก ซึ่งช่วยในการมองเห็น และสา ย ต า ป้องกันไม่ให้ เ ลื อ ดแ ข็งตัว อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของระ บ บต่างๆ

ในร่างกายของเราให้ทำงานได้อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพ ผักหวานเป็นที่นิยมกัน อย่ า งมาก เพร าะรสชาติอร่อยนำไปทำอาหารได้หล า ยอ ย่ า ง

จำได้ว่าสมัยก่อน ผักหวานป่า หากินย ากมาก เพร าะจะมีอยู่แต่ในป่าและได้กินเฉพาะช่วงหน้าร้อน-หน้าฝน เท่านั้น

แต่หล า ยปีมานี้มีการนำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่ามาปลูกกันอ ย่ างแพร่หล า ย ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบผักชนิดนี้มีกินได้ตลอ ดทั้งปี ในร าคาที่จับต้องได้

5 ผักปลัง

ผักปลัง เป็นพืชผักที่หล า ยๆ คนรู้จัก แต่สมัยนี้ไม่แน่ใจนัก ว่าจะรู้จักกัน มากหล า ยคน เป็นผักเก่าแก่ที่มีมาแต่โบร่ำโบร าณ

คนเมื่อก่อนใช้ประโยชน์จากผักปลังหล า ยอ ย่ างหล า ยคนอาจไม่รู้จักผักชนิดนี้ ผักปลังเป็นผักที่มีแ ค ลเ ซี ย มสู ง มีธาตุเ ห ล็ กและวิต ามิน มากมาย เช่น วิต ามินเอ ที่ช่วยในเรื่องการมองเห็นในที่แสง

น้อย วิต ามินบีที่ช่วยบำรุงส ม อ ง วิต ามินซีช่วยดูแลระบบภู มิคุ้ มกันของร่างกาย ไม่ให้เป็นห วั ดได้ง่าย ทั้งยอ ดอ่อนและใบอ่อน

รวมทั้งด อ กอ่อนของผักปลัง มีปริมาณเบต้าแคโรทีนอยู่สูงมาก ทำให้สายต าดีขึ้น และยังเชื่อ กันว่าสามารถป้องกันโ ร คม ะ เ ร็ ง

ได้ด้วย นิยมนำมาลวกทานกับน้ำพริก นอ กจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ กับร่างกายหล า ยอ ย่ า งเลยทีเดียว

ที่มา  poobpub