วิ ธีการสร้างบุญเสริมบารมี ให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

การทำบุญนั้นไม่ว่าจะทำด้วยวิ ธีใดต่างก็ได้บุญทั้งนั้น การทำบุญสามารถทำได้หลากหล า ยรูปแบบ แต่รู้ไหมคะว่าการ ทำบุญ แต่ละรูปแบบนั้นก็ให้คุณ หรือเสริมด ว งชะต าที่แตกต่างกันออ กไป เมื่อเรามีเรื่องไม่สบายใจ หรือ กังวลจนคิดไม่ตก ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ทำบุญ บริจาคสิ่งของ ปล่อยนกปล่อยปลา วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการทำบุญ ที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลในทุก ๆ ด้านอ ย่ างไม่น่าเชื่อ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ทำบุญด้วยการรั ก ษ าศีล

การรั ก ษ าศีล สามารถทำได้ทั้งการรั ก ษ าศีล 5 หรือ การรั ก ษ าศีล 8 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการรั ก ษ าศีล เป็นการฝึกฝนตนเองไม่ให้กระทำชั่ ว กระทำบ า ปทั้งปวง

และไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการฝึกจิตใจให้คุ้นชินกับความดี ซึ่งอานิสงส์จากการทำบุญด้วยการรั ก ษ าศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนั้น จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นภัย เวรก ร ร มที่มีก็ทุเลาเบาบางลง

2. ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสั ต ว์

การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสั ต ว์ ไม่ว่าจะเป็นสั ต ว์เล็กหรือสั ต ว์ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น เช่น การปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น ซึ่งการไถ่ชีวิตสั ต ว์ ควรทำอ ย่ างถูกต้องเหมาะสม

สั ต ว์ที่ปล่อยไปแล้วสามารถมีชีวิตรอ ดปลอ ดภัยต่อไปได้ ซึ่งอานิสงส์จากการไถ่ชีวิตสั ต ว์นั้น จะส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนย าว การงานราบรื่น หากค้ า ข า ยก็จะทำให้การค้ า ข า ยเจริญรุ่งเรือง ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้ก ร ร มให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรอีกด้วย

3. ทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล คือ การที่ได้ทำดีแล้วจึงแบ่งปัน เผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำมานั้นให้กับบุคลอื่น ภูตผี เทวดา หรือเจ้าก ร ร มนายเวร หรืออีกนัยหนึ่งคือ การที่สามารถทำงานการสิ่งใดสำเร็จลุล่วง ก็เผื่อแผ่ความดีความชอบนั้นให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งอานิสงส์จากการอุทิศบุญกุศลนั้น จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ผ่องใส ลดความยึดติดในความดีความชอบต่าง ๆ เหล่านั้น

4. ทำบุญด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต

การนั่งสมาธิเป็นประจำ หมั่นภาวนาจิต เจริญสติอยู่เสมอ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอ ย่ างหนึ่ง ที่ควรทำเป็นประจำทุกวัน อ ย่ างน้อยวันละ 15 นาที ซึ่งอานิสงส์จากการนั่งสมาธิ และภาวนาจิตเป็นประจำ

จะส่งผลให้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีสติปัญญาชาญฉลาด จิตใจบริสุทธิ์ สามารถแก้ไขปัญหาทุกอ ย่ างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อ ย่ างมีสติ นอ กจากนี้ยังทำให้สุ ข ภ า พร่างกายและสุ ข ภ า พจิตแข็งแรง อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญ ยังส่งถึงญาติมิตรที่ล่วงลับและเจ้าก ร ร มนายเวรอีกด้วย

5. ทำบุญด้วยการให้ทาน

การทำบุญด้วยการให้ทาน เป็นการยอมสละซึ่งของที่เป็นของตน เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือ ดร้อน หรือจำเป็นต้องใช้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเงินทอง ก็ได้บุญทั้งสิ้น

ซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการช่วยลดความโลภ และความตระหนี่ในจิตใจให้น้อยลง สำหรับการให้ทานด้วยสิ่งของ ควรเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ จึงจะทำให้ได้อานิสงส์อ ย่ างเต็มที่ ซึ่งอานิสงส์ของการทำทาน จะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมา มีฐานะการงานที่มั่นคง ปลอ ดจากห นี้สิน

6. ทำบุญด้วยการสวดมนต์

การสวดมนต์ด้วยบทสวดต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันก่อนนอน นอ กจากจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้ว อานิสงส์จากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ยังทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หน้าที่การงานก้าวหน้า โชคลาภเข้ามาไม่ข า ดสาย แคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ า ยทั้งปวง เมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ควรแผ่เมตต าทุกครั้ง จะยิ่งได้อานิสงส์ยิ่งนัก

7. ทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา

การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา สามารถทำได้โดยการบริจาคในรูปของเงินทอง การบริจาคหนังสือสื่อ การเรียนการสอนต่าง ๆ หรือ การเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

ซึ่งอานิสงส์จากการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสนั้น จะส่งผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีเลิศ มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูง ๆ และเป็นคนรอบรู้

8. ทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรม

การฟังธรรมเป็นการศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต หรือ การศึกษาสัจธรรมของชีวิต เพื่อยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น และมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่กว้างขึ้น

หากเป็นคนที่มีธรรมะมากแล้ว ก็สามารถแสดงธรรม หรือให้ข้อคิดดี ๆ แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พบหนทางที่ดีในชีวิต หรือหากยังมีธรรมะไม่มากพอ

ก็สามารถจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่สู่บุคคลอื่น ก็ถือเป็นการแสดงธรรมอ ย่ างหนึ่ง ซึ่งอานิสงส์จากการได้แสดงธรรม ให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้น จะทำให้เป็นที่เคารพสรรเสริญจากผู้คน มากมาย

9. ทำบุญด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

หล า ย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เพียงแค่การเป็นคนที่มีกริย าอ่อนน้อมถ่อมตน ก็สามารถได้บุญแล้ว เนื่องจากการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นของตัวเอง

ถือว่าเป็นการฝึกจิตใจด้วยความดีอีกอ ย่ างหนึ่ง ทำให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่มีคุณธรรม หรือแม้กระทั่งการให้เกียติผู้อื่น ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมได้อานิสงส์ด้วยการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้คนให้ความเมตต า นับถืออยู่เสมอ

10. ทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่น

การอนุโมทนาบุญนั้น เป็นการร่วมยินดีกับผู้อื่นที่ทำความดี เมื่อบุคคลอื่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลมา ก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีนั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษย า

เนื่องจากความอิจฉาริษย า จะทำให้จิตใจมัวหมอง ซึ่งอานิสงส์จากการอนุโมทนาบุญนั้น จะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สูงขึ้น จิตใจมีแต่ความสุขสดใส อีกทั้งยังมีมิตรสห า ยมากมาย

11. ทำบุญด้วยการบวชหรือ การบวชชีพราหมณ์

การบวชพระหรือ การบวชชีพราหมณ์ ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อ ย่ างหนึ่ง และเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้าก ร ร มนายเวร ซึ่งอานิสงส์จากการบวชนั้น จะช่วยทำให้เวรก ร ร มที่มีอยู่เบาบางลง มีจิตใจผ่องใสและบริสุทธิ์ และเป็นหนทางมุ่งสู่พระนิพพาน

ขอทิ้งท้ายไว้สักนิด สำหรับคนที่อย ากจะทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อเสริมด ว ง แก้ปีชง หรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วก็ต าม บุญจะเกิดขึ้นได้มิใช่แค่การบริจาค ถวายของต่าง ๆ เพียงคุณทำความดี คิดดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือ ดร้อนเท่านี้ก็ถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มากกว่าการให้สิ่งของใด ๆ ทั้งปวง เชื่อว่าถ้าทุกคนที่อ่ า นบทความนี้แล้วนำไปฝึก นำไปปฏิบัติต าม ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง รับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ที่มา  dhammasawatdee