วิ ธีสงส์น้ำพระที่บ้าน ทำถูกชีวิตเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข

ในวันขึ้นปีใหม่ไทย หล ายๆ บ้าน มักจะทำบุญสงส์น้ำพระที่บ้านเพื่อความเป็รสิริมงคลให้กับคนในครอบครัว วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอวิธีการสงส์น้ำพระที่ถูกต้อง เพื่ออนิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ กับบทความ วิ ธีสงส์น้ำพระที่บ้าน ทำถูกชีวิตเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข ไปดูกันว่าจะมีขั้นตอนการสงส์น้ำอย่ างไรบ้าง

การสรงน้ำพระ นั่นคือ การทำความสะอ าดหิ้งพระพุทธรูป รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ให้มีความสะอ าดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีที่ทำกัน ม าตั้งแต่ในสมัยก่อน และทำมาจนถึงในปัจจุบันนี้ และต้องทำเป็นประจำในทุกๆ ปี ให้เกิดเป็นสิริมงค ลที่ดีกับตัวผู้ที่ปฏิบัติ และทุกคนที่อ าศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งทางเราได้มีวิธีก ารปฏิบัติอย่ างถูกต้องมาฝากกัน เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใส และมีความศรัทธ าในพระพุทธศาสน าได้นำไปปฏิบัติกัน

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

1 ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำ

2 ผ้าเช็ดทำคว ามสะอาดผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาดๆ

3 ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำคว ามสะอาดทั่วไป

4 โต๊ะที่ประดิษฐาน

5 พานและถาดรองต ามความเหมาะสม

6 เครื่องหอม ( ด อ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง )

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน

1 เริ่มจากก ารที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น ม าทำความสะอาด ด้วยผ้าผืนใหม่ที่สะอาด หรือจะใช้เป็นฟองน้ำใหม่ม าทำการเช็ดที่ละองค์ หากเป็นกรอบรูปก็ใ ห้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆ แล้วนำมาเช็ดฝุ่นต่างๆ ออ กให้หมดดี

2 จากนั้นให้อัญเชิญพระพุ ทธรูปทั้งหมดที่ได้มีไปว างเอาไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะ พร้อมทั้งประดับประด าโต๊ะด้วยด อ กไม้หอม กลีบด อ กไม้ และพวงมาลัยที่ได้จัดเตรียมเอ าไว้ให้สวยงาม

3 ต่อมาจะทำก ารเตรียมในเรื่องข องเครื่องหอม โดยการโรยด อ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุง ใส่เอาไว้ในขันน้ำสะอาด จัดเตรียมเอาไว้สำหรับก ารสรงน้ำพระ

4 หลังจากนั้นก็หัน ม าทำความสะอ าดที่ประดิษฐ์ฐ านองค์พระประจำบ้าน หิ้งพระ โต๊ะห มู่บูช า และสิ่งของที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ฐ านองค์พระให้สะอาดสะอ้ านเรียบร้อยดี

5 ขั้นตอนสุดท้าย ให้ทุกคนในบ้ านตั้งจิตอธิษฐาน และร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆ กัน โดยจะนำขันน้ำที่ไ ด้ใส่เครื่องหอมเตรียมเอ าไว้มาทำการสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พร้อมกับการกล่ าวขอขมาต ามด้านล่างนี้

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำ

– ก่อนอัญเชิญพระพุ ทธรูปไปประดิษฐ านที่สรงน้ำ ให้กล่าวขอขม าเพื่อไม่ให้เกิดโทษ โดยการตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต แล้วจึงอัญเชิ ญพระพุทธรูปไปยั งที่ประดิษฐาน

– ก่อนเริ่มสรงน้ำพระพุทธรูปด้ วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้ วยเครื่องหอมนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง เพื่อ กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพร ะพุทธรูปต่อไป

เป็นสิ่งปฏิบัติขั้นตอนที่ถูกต้อง สำหรับวิธีการสรงน้ำพระที่บ้าน หากท่านไหนที่กำลังมองห าวิธีอยู่แล้วก็นำวิธีนี้ไ ปปฏิบัติต ามกันดูได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้ างจิตใจที่ให้คว ามบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ที่มา kapook, postsod, horoscopedaily99