วิ ธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด มีสติปัญญา โตมาเป็นคน มีเหตุผล

สิ่งที่พ่อแม่อย ากให้ลูกเป็นเมื่อโตมาคืออย ากให้ลูกเป็นคนฉลาด เก่งรู้จักเอาตัวรอ ดเป็นซึ่งพ่อแม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกรับสิ่งดีๆ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการเลี้ยงลูก อ ย่ างไรดีให้มีความสุข และฉลาดทั้ง ทางด้านสติปัญญา (IntelligenceQuotient,IQ)

และทางด้านอารมณ์ (EmotionalIntelligence,EQ) แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้น มา มีเหตุผล และเป็นคนดีของสังคม วันนี้มีเ ค ล็ ด ลั บที่สำคัญและผ่านการศึกษามา แล้วว่าใช้ได้ผลดี กับเ ด็ กทั่วโลก มาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเ ค ล็ ด ลั บใดกัน บ้างมาดูกันเลย

1.ฝึกให้ลูกรู้สึก ขอบคุณx (Gratitude)

ความรู้สึก สำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึก ขอบคุณ และสุขใจ เมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือ การมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุมบางอ ย่ างในชีวิต มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่ ๆ งานวิจัยพบว่าการหมั่น ให้ลูกรู้สึกขอบคุณ อยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลก ในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึก ขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลง ในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ย ออ กมาสักสอง หรือ สามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณ ประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกิน มื้อเย็นเป็นต้น เ ด็ กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆนั้น เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกต และใฝ่รู้หากลูกถามคำถามบ่อย ๆ

ขอให้คุณอ ย่ าเบื่อ หรือ รำคาญเพราะการถามตอบของเ ด็ ก จะช่วยให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้ที่สำคัญอ ย่ าลืมถามลูกกลับเช่นรู้ ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์ แบบนี้ จะทำอ ย่ างไรเพื่อ กระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

2.เสริมสร้างกิจก ร ร มทางความทรงจำ

กิจก ร ร มทางความทรงจำ ( M e m o r i e s a c t i v it i e s ) ช่วยพัฒนา มิเพียงทักษะ ในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะ ในการใช้เหตุผล และภาษาตลอ ด จนการปะติดปะต่อเหตุการณ์ และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ การให้ลูกเล่นกิจก ร ร มทางความทรงจำ เช่นจิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจก ร ร ม ที่ช่วยเสริมสร้าง I Q และ E Q ให้ลูก ได้อ ย่ างสนุกสนาน และมีประสิทธิ ภาพ

3.ให้ลูกกินน มแม่

ผลการวิจัยจาก A m e r i c a n A c a d e m y o f P e d i a t r i c s (AAP) และ A m e r i c a n C o l l e g e o f Obstetriciansand Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินน มแม่อ ย่ างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเ ค ล็ ด ลั บ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เ ด็ กอ ย่ างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำน ม แม่ช่วยพัฒนาระบบทาง ประสาทของเ ด็ ก และการใกล้ชิดระหว่างแม่ กับ ลูกขณะให้น ม ยังช่วยให้เ ด็ ก รู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่ จากแม่ช่วยเสริม สร้างทักษะ ทางอารมณ์ให้แก่ลูก

4.อ่านหนังสือ กับลูก

แทนที่จะเพียง แค่กระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือ หรือ อ่านหนังสือ ให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าการอ่านพร้อมกัน กับ ลูกและพย าย าม อธิบายจุด ที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่ม มิเพียงทั้ง ความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกอบอุ่น

และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิ ธีการเลี้ยงลูก ให้มีเหตุผล ฉลาดตลอ ดจนรู้สึก ถึงความรักจากพ่อแม่ ในขณะเดียวกันการเล่นกีฬา นอ กจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว ในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอ ย่ างมีเหตุผลของลูก

5.คาดหวังความพย าย าม มิใช่ ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความ พย าย ามจะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับ การเรียน และกิจก ร ร มที่เขากำลังทำ ได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์ แบบงานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ จากลูก มักทำให้ลูกเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล ในตอนโต โดยมิรู้ตัวการเลี้ยงลูกอยู่บนฐาน ของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่า ในตัวเองและสิ่งเขาทำได้ อ ย่ างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุข มากกว่า

6.ให้ความรักความอบอุ่น กับ ลูกเสมอ

เ ด็ กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจ จากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญา และอารมณ์

9.กิน มื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมต า

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่ากิจก ร ร มง่าย ๆ อ ย่ างการกิน มื้อค่ำด้วยกันอ ย่ างพร้อมหน้าพร้อม ต าระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจก ร ร ม ที่งานวิจัยพบว่า เ ด็ กส่วนใหญ่ชื่นชอบ และสามารถช่วยบ่ม เพาะความสุขและการเติบโต ทางอารมณ์ของลูก ได้อ ย่ างอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกิน มื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ ประจำวัน ของกันและกัน ถามสารทุ ก ข์สุกดิบ และแสดงความรักความห่วงใย ต่อ กันและกัน

10.พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอ กเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะ และกิจก ร ร มต่างๆการเรียนรู้ ที่จะมีความสุข ในวัยเ ด็ กยังขึ้น อยู่กับอารมณ์และพฤติก ร ร ม ของพ่อแม่ ด้วยการที่ พ่อแม่อารมณ์เ สี ย ให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก และปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้ นนอ กเหนือจาก การฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดี ก่อน และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าวต่อ ให้ลูกยังนับเป็นอีกวิ ธี เลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

11.ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อย ๆ อ ย่ างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้ สิ่งนั่นต่อไป

12.ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหารเหมาะสม กับเ ด็ กวัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเลต่างๆที่มี DHA ช่วย บำรุงสมอง

13.ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดย ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เ ด็ ก เกิดการเรียนรู้ ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการท ะ เ ล า ะ หรือโดน เพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิ ธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

14.ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหล า ยแห่ง พบว่าการฝึก ให้ลูกเล่นดนตรี หรือ แม้แค่เพียงหลงรัก ในเ สี ยงดนตรี สามารถช่วยพัฒนา ทักษะทาง IQ ของลูกได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพ แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะ การแสดงออ กทางอารมณ์ และปลดปล่อย ความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอ ย่ างสร้างสรรค์

15.เป็นแบบอ ย่ างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆที่สุดก็คือคุณแม่ต้องเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเ ด็ กจะเรียนรู้ได้อ ย่ างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลยไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือให้ลูกบ่อยๆลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปโดยปริย าย วิ ธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดหรือวิ ธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าลองใช้เ ค ล็ ด ลั บง่ายๆที่แนะนำแล้วละก็เชื่อว่าเ ด็ ก ๆ ต้องเติบโตมา อ ย่ างมีความสุข และมีคุณภาพแน่นอน

ที่มา s t a r f i s h l a b z   kaeyim