วิ ธีแก้ปัญหาคนข้างๆ นอนกรน

สำหรับวันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของการนอนกรน มาฝากเพื่อนๆกัน เชื่อว่าหลาคนคงเคยพบกับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งสร้างความรำคาญใจ รบกวนการนอนของเราเอามากๆ โดยเฉพาะนอนกับเพื่อน หรือแฟน ฉนั้นวันนี้เรามารู้วิ ธีแก้การนอนกรนกัน

อาการนอนกรน และภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ เป็นปัญหาและ โ ร ค ในการนอนหลับที่พบบ่อย ในคนอายุ 3O-35 ปี พบในกลุ่มผู้ชายมากถึง 2O-3Oเปอร์เซน ส่วนผู้หญิงพบได้ 1O-15เปอร์เซน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน อาการนอนกรนนั้นเกิดจาก การที่ช่องทางเดินห า ยใจส่วนต้นของเรา เกิดการตี บแคบลง ทำให้ลมห า ยใจที่ผ่านเข้ามาผ่านช่องที่แคบนี้ เกิดการกระพือ และกล า ยเป็นเ สี ยงกรนขึ้น เ สี ยงกรนที่เกิดขึ้นนี้ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ อ วั ยว ะ ที่เกิดการสั่น สร้างความน่ารำคาญให้แก่คนนอนข้างๆ เป็นอ ย่ างมาก

สาเหตุการนอนกรน ที่เจอได้บ่อยๆ มีดังต่อไปนี้

1.น้ ำ ห นั กตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เบื้องต้นดูได้จากค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

2.ไ ข มั นในช่องค อหนา

3.ดื่ มเครื่องดื่ มที่มีแอล ก อ ฮ อ ล์ เป็นประจำ ก็ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนได้

4.อายุมากขึ้น

5.สูบ บุ ห รี่ เป็นประจำ

6.นอนหงายเป็นประจำ

สาเหตุนอนกรนที่เจอได้ไม่บ่อยนัก เช่น

1.ช่องจมูกคด

2.ช่องจมูกตี บตัน อาจเนื่องจากภูมิแพ้

3.การรับประทานย าบางชนิด ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินห า ยใจ

4.สรีระผิ ดปกติ เช่น คางเล็ก ลิ้นไก่ใหญ่กว่าปกติ โคนลิ้นอ้ ว น เป็นต้น

7 เทคนิคแก้ปัญหาการนอนกรน

1 หยุดกินอาหารก่อนนอน 3 ชั่ วโมง

2 งดการสู บ บุ ห รี่ ก่อนนอน

3 อังห น้ ากับชามน้ำร้อน ให้จ มู กอยู่เหนือน้ำประมาณ 15 เซ็นติเมตร ห า ยใจเข้าลึกๆ 5-7 นาที เพื่อให้จมูกโล่ง ห า ยใจสะดวก

4 เปิดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

5 ล ดความอ้ ว น

6 นอนหมอนสูงและสะอาด

7 ฝึกนอนตะแคงข้าง เพราะการนอนหงายทำให้โคนลิ้น และเพดานอ่อนปิดกั้นช่องทางการห า ยใจ

ท่าบริหาร เพื่อให้ห า ยจากการนอนกรน

1 แ ล บ ลิ้ นลงด้านล่าง เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

2 กระด ก ลิ้ นขึ้นด้านบน เกร็งเอาไว้ นับ 1-1O

3 ใช้นิ้วดั น ก ระ พุ้ งแก้มด้านใน นับ 1-1O

4 สลับมาอีกข้างใช้นิ้วดั น ก ระพุ้ ง แก้มด้านใน นับ 1-1O

5 อมลมแล้วกลั้ นหา ยใจนับ 1-1O จากนั้นค่อยๆเป่าลมออ ก

ทำซ้ำไปอย่ างนี้ 3-5 รอบ ก็จะสามารถล ดการนอนกรนได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

วิ ธีแก้การนอนกรนด้วยวิ ธีธรรมชาติ

1 หอมแดง ทุบแล้ววางใกล้ๆ ตัวไว้ ยิ่งแก่ยิ่งดี กลิ่นฉุนของหอมยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในลำค อ และช่วยให้ระ บ บ ห า ยใจทำงานดีขึ้น

2 นำพริกขี้หนูไปประกอบอาหาร เช่น แกง ต้มยำ หรือต้มโคล้ง จะช่วยให้ระบบห า ยใจทำงานสะดวกขึ้น ปัญหาการกรนอาจล ดลงได้

3 ใช้เหง้าขิงแก่สด ขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือประมาณ 5 กรัม ทุบให้แตก โดยต้มเอาน้ำดื่ ม จะช่วยให้สดชื่น ระบบทางเดินห า ยใจทำงานสะดวกขึ้น

4 น้ำมัน มะกอ ก กินสัก 4-5 หยดก่อนนอนทำอย่ างต่อเนื่อง และทำควบคู่ไปกับวิ ธีดูแลสุ ข ภ า พอื่นๆร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการควบคุมน้ำห นั กให้อยู่ในระดับมาตราฐาน จะช่วยแก้ปัญหาการนอนกรนให้หมดไปได้

5 ใบแมงลัก มี ฤ ท ธิ์ แก้หวัด และหลอ ดลมอักเสบ นำใบไปประกอบอาหาร จะช่วยให้ระบบห า ยใจทำงานดีขึ้น

นอนกรน อั น ต ร า ยไหม คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับ ประเภทของการนอนกรน อาการนอนกรนนั้น ทางการแ พ ท ย์สามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ นอนกรนแบบธรรมดา และ การนอนกรนแบบ อั น ต ร า ย หากผู้ที่นอนกรนแบบธรรมดาข้างต้น มีอาการแย่ลง คือ กล้ามเนื้อในช่องค อมีการหย่อนตัวลงมากขึ้น ช่องทางเดินห า ยใจที่ตี บแคบ ก็จะแคบลงมาจนปิดสนิท

และเมื่อช่องทางเดินห า ยใจปิดสนิท ก็จะไม่มีอากาสไหลผ่านเข้าสู่ร่า่งกายเราได้เลย และแน่นอน เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่าน ก็ไม่มีการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ เ สี ยงกรน ก็จะห า ยไปด้วย (ชั่ วคราว) แต่ อั น ต ร า ยได้เริ่มขึ้นแล้ว

เราเรียกภาวะเช่นนี้ว่า ภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับชนิดอุดกั้น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Obstructive Sleep Apnea หรือส่วน มากจะนิยมเรียกกันง่าย ๆ ว่า ภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ หรือ OSA ดังนั้นการนอนกรนแบบ อั น ต ร า ย ก็คือ การนอนกรนแบบที่มีภาวะหยุดห า ยใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ร่วมด้วยนั่นเอง

ที่มา  poobpub