สร้างทาน 3 อย่ างนี้ นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรือง

หากวันนี้ชีวิตของเพื่อนๆ กำลังตกต่ำ ทำมาค้าข า ยก็ไม่เจริญรุ่งเรือง เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเพื่อนนั้นค่อยๆ ดีขึ้นในทุกวันด้วยการสร้างทาน กับบทความ สร้างทาน 3 อย่ างนี้ นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าทานที่ต้องสร้างนั้น มีทานชนิดใดบ้าน เพื่อความสงบสุขของชีวิตและพาชีวิตเจริญก้าวหน้าในทุกวัน

เป้าหมายในการใช้ชีวิตของแต่ละคน มีความแตกต่างกันออ กไป การดำเนินชีวิตในทุกวัน เรื่องราวต่างๆที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขในเรื่องของความทุ ก ข์ ทุกคนล้วนต้องเจอ กับเรื่องราวเหล่านี้ ต้องเตรียมตัวและต้องพร้อมสำหรับเรื่องราวต่างๆ

ได้เข้ามาบทเรียนที่สำคัญของชีวิต ในวันนี้สำหรับ 3 ทานที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างผลบุญให้กับตนเอง สร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับตนเอง ในหน้าที่ของการงาน การเงิน ครอบครัว สุ ข ภาพ ด้านความรักการ ทำทานของทั้ง 3 อย่ างนี้ จะหนุนนำการดำเนินชีวิตของคุณดียิ่งขึ้น

บุญ 3 อย่ าง ทำแล้วเจริญ

1 อ ภั ยทาน

อภั ยทาน ในข้อนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องย ากที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่เราเชื่อได้ว่าหากทุกๆคนได้มีความตั้งใจจริง ก็จะสามารถทำได้ การที่ตัวเราไม่โ ท ษไม่โ ก ร ธใครในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดให้เป็น ในเรื่องราวที่ทำให้ตัวเรานั้นเกิดเป็นความทุ ก ข์ใจ

การให้อภั ยทานนั้นเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มด้วยการใช้พรหม วิหาร 4 การเมตต า กรุณา มุทิต า อุเบกขา เป็นการปล่อยวางไม่ถือโ ท ษโ ก ร ธใคร ในวันที่เราทำได้นั้นนั่นคือวันที่มีความสุข เราสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเอง จากคนรอบข้าง เมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะเกิดเป็นความสบายใจที่สุด ที่เราสามารถทำได้และหาความสุขได้อย่ างไม่ย าก

2 วัตถุทาน

วัตถุทาน ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมากมายและไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เดือ ด ร้อน การให้มากหรือ การให้น้อยนั้นผลบุญที่ตัวเราได้รับได้รับเท่ากัน การรินน้ำเปล่าสะอาด 1 แก้วให้กับผู้อื่นด้วยความที่เราทำอย่ างเต็มใจและตั้งใจมีจิตใจที่บริสุทธิ์

การให้อาหาร สั ต ว์การมอบสิ่งของต่างๆที่เรามีมาก เป็นสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือหากเรามีเงิน มีกำลังซื้ อสิ่งของต่างๆ เพื่อมาช่วย เหลือ จากความตั้งใจและความเต็มใจจริงๆ สิ่งเหล่านี้ที่เราได้ทำนั้น เป็นการทำบุญจากวัตถุทาน ตัวเราเองได้รับผลบุญจากสิ่งที่ได้ทำ ทำให้เรามีความสุขใจมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

3 ธรรมทาน

ธรรมทาน จะหมายถึงการมอบความรู้ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและเกิดประโยชน์กับผู้อื่น การอบรมสั่งสอนการมอบความรู้ให้กับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นธรรมทาน

ร่วมทำหนังสือสวดมนต์ การร่วมอบรมให้ความรู้ต่างๆ สิ่งเหล่านี้นั้นถือได้ว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น นอ กจากที่เราจะสร้างผลบุญให้กับตนเองแล้วนั้น เรายังมอบบุญบอ กบุญให้กับผู้อื่น ให้กับคนรอบข้างด้วย จะได้รับผลบุญในครั้งนี้

ปล่อยวางนั้นเมื่อตัวเราได้ปล่อยวางจากเรื่องราวสิ่งต่างๆได้ ตัวเราเองก็จะมีความสุขได้ก่อน และจะเกิดเป็นผลที่ดี กับตนเองด้วย

ที่มา hostingrc