สอนลูกให้เป็นคนเชื่อมั่น ก้าวผ่านสิ่งที่ย ากได้ ด้วย 17 วิ ธี

ในการเลี้ยงดูสอนลูกของแต่ละบ้านจะต่างกัน บางบ้านก็สามารถเลี้ยงให้ลูกเป็นคนเข้มแข็งตั้งแต่ยังเล็กได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการที่ลูกมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าไหร่ เขาจะเติบโตมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถยืนด้วยตัวเองได้เข้ากับสังคมได้โดยไม่กลัวว่าจะต้องเจออะไร

เ ด็ กที่ข า ดความเชื่อมั่น ในตนเอง มักไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือทำสิ่งใด ๆ ที่ท้าทายเพราะกลัว ความล้มเหลว หรือ กลัวทำให้คนอื่นผิ ดหวัง สิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวถ่วงใน การประสบความสำเร็จ ในอนาคตของลูกต่อไป ศั ต รู

ของความเชื่อมั่น คือ ความท้อใจและความกลัว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะคอยช่วยเสริมแร งและให้กำลังใจ ลูกสามารถก้าวผ่านสิ่งที่ย ากๆ ในอนาคตได้ ซึ่งนาต าเรียวอเธอร์ ได้เขียนแนะนำไว้มี 17 วิ ธีดังนี้

1.ให้กำลังใจ ลูกเมื่อลูกเผชิญ ความทุ ก ข์ย ากลำบาก

ในชีวิตนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้เข้าสักวันใด วันหนึ่ง เมื่อเราเผชิญ กับ ความย ากลำบาก คุณพ่อคุณแม่ ควรชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราทนต่อความย ากลำย ากได้

จะช่วยสร้าง ให้เราปรับตัวในการรู้จัก ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้คุณพ่อคุณแม่ ควรอธิบายให้ลูกฟังว่า ทุกถนนสู่ความสำเร็จ จะต้องเผชิญกับขวาก หนามบ้าง อะไรบ้าง

2.ชื่นชม กับความพย าย ามของลูก

ไม่ว่าลูก จะแพ้หรือชนะเมื่อ เราโตมากขึ้นเรา จะพบว่าระหว่าง การเดินทางมี ค่ามากกว่าจุดหมายปล า ยทาง เมื่อลูกตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะชนะ ในการทำกิจก ร ร ม บางอ ย่ าง แต่ต้องสะดุดล้ม หรือ

พลาดพลั้งไม่ไป ถึงเส้นชัยให้เราให้กำลังใจ กับ ความพย าย ามของลูกนั้น อ ย่ าทำให้ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลังพย าย าม ผลดีในระยะย าวคือลูก จะเรียนรู้ว่า ความพย าย ามช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อ ย่ างมากทีเดียว

3.ทำความล้มเหลว ให้เป็นเกาะที่สร้างฐาน การเรียนรู้

การเรียนรู้ จากข้ อผิ ดพลาด ช่วยสร้างความมั่นใจ แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคุณพ่อคุณแม่ ทำข้ อผิ ดพลาด เป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโต และก้าวไป อ ย่ าปกป้อง ลูกมากเกินไป

ยอมให้ลูกล้มเหลวบ้าง บางครั้งบางคราว เพื่อช่วยให้ลูกเกิด ความเข้าใจ และมีการวางแผนที่ดีขึ้น ในครั้งหน้าคุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาสให้ ลูกเรียนรู้ จากข้ อผิ ดพลาด

4. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตนเอง

ถ้าหาก คุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะข า ดทักษะ ในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหา ด้วยตนเอง เมื่อผู้ปกครองคอยช่วย เหลือตลอ ดเวลา ลูกจะข า ด วิ ธีรู้จักคิดแก้ปัญหา และความเชื่อมั่นในตนเอง จะหมดไปนั่น หมายความว่า ยอมให้ลูกได้เกรด B หรือ C บ้างแทน ที่จะได้เกรด A ตลอ ด ในขณะที่ลูกกำลัง เรียนรู้ในการแก้ปัญหา ในการทำงาน

5.หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือ มีข้ อยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษ ทำให้ลูกข า ด ความเชื่อมั่น

6.ชมเชยในความกล้าหาญ เมื่อลูกเริ่มลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาสเกตบอล หรือ การลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต ผู้ปกครองควร ที่จะชมและให้กำลังใจเ มื่อลูกทำสิ่งใหม่ ๆ โดยพูดคำชมง่าย ๆเ ช่นเก่งมากที่ กล้าลองสิ่งใหม่ ๆ ความสบายมาจากการ ที่เราติดยึดกับสิ่งเก่า ๆ แต่ความกล้าหาญ มาจากการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม

7. กระตุ้นความอย ากรู้อย ากเห็น

การตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นอาจทำ ให้ลูกรู้สึกเหนื่อย และเบื่อหน่าย แต่ความจริงแล้วไม่ควรเป็นอ ย่ างนั้น ผู้ปกครองควรตั้งคำถาม เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนา การของเ ด็ ก เพื่อลูกจะเรียนรู้ว่า มีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ าง ที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้ อีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ จะกระตุ้นให้ลูกมี ความอย ากรู้ อย ากเห็น มากขึ้นเ ด็ กที่ มาจากครอบครัว ที่พ่อแม่ตั้งคำถามให้เสมอ ๆ จะเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่า เ ด็ กที่พ่อแม่หา คำตอบให้ตลอ ดเวลา

8. อ ย่ าบอ กลูก เมื่อเรามีความกังวลใจกับลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจมักแปลความหมาย ได้ว่าไม่เชื่อมั่นการแสดงความมั่นใจ ของผู้ปกครอง จะส่งผลต่อความมั่นใจ ของเ ด็ กด้วย

9.สอนลูกว่า หากจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่ เป็นฮีโร่ในใจของเ ด็ ก ๆ จนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัย รุ่นใช้โอกาสนั้น สอนลูกให้รู้ จักวิ ธีการคิดการแสดง และการพูดเป็นตัวอ ย่ าง และแบบอ ย่ างที่ดี ให้แก่ลูก การที่ลูกเฝ้าดูความสำเร็จของเราแสดง ให้เห็นว่าเขา สามารถประสบความสำเร็จได้เ ช่นเดียวกัน

10. ฝึกการให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถ

ควรให้กำลังใจ และเสริมแรง ให้ลูกทำในสิ่ง ที่ลูกสนใจ เพราะจะทำให้ลูกไม่ รู้สึกกดดัน มมาก จนเกินไป ฮาโมนีชูนักเปียโนระดับโลก บอ กในรายการทอล์ก โชว์ของ เอลเลนว่า เธอฝึกเล่นเปียโน ตั้งแต่ 3 ขวบ และเล่นได้ดี เพราะได้รับกำลังใจ จากครอบครัว การฝึกความพย าย าม จะสร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนาตนเองต ามมา

11. เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ

ในฐานะ ผู้ปกครองเราควรช่วยเปิดโอกาส ให้ลูกมีประสบการณ์ในโลกกว้าง มากขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ การเปิดประสบ การณ์ให้ลูกจะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ซึ่งน่ากลัวที่เรา ไม่เคยเผชิญมาก่อนเ ราก็จะสามารถฝ่า ฟั น และเอาชนะมันได้

12. ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มต ามวัย

ไม่ควรมีความคาดหวัง ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่ เมื่อลูกรู้สึกว่าต้องแสดงพฤติก ร ร มที่เหมาะสม และถูกต้องต ามที่พ่อแม่ กำหนดเท่านั้น จะทำให้เห็นถึง มาตรฐานที่ เป็นไปไม่ได้ และจะไป ลดความพย าย าม ที่ลูกทำอยู่การตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไป ถึงได้จะลดความเชื่อมั่น ของลูกลง

13. ไม่วิพากษ์ วิจารณ์การ แสดงออ กของลูก

ไม่มีสิ่งไหน ที่ทำให้ลูกท้อใจ เท่ากับการวิพากษ์ วิจารณ์ลูกในความพย าย ามของเขา การให้คำแนะนำหรือข้ อเสนอ แนะสามารถทำได้บ้าง แต่อ ย่ าบอ กว่า ลูกทำกิจก ร ร มนี้ ได้แย่จริง ๆ ถ้าลูกกลัวที่จะล้มเหลว เพราะกังวลว่าจะทำ ให้เราโ ก ร ธหรือผิ ดหวัง ลูกจะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ การที่พ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์ ลูกบ่อย ๆ จะทำให้ลูกรู้สึก หมดคุณค่าในตัวเอง และหมดแรงจูงใจด้วย

14.เป็นผู้ปกครอง แบบเข้าใจลูก

ไม่บังคับหรือเข้มงวดจนเกินไปหากเรา เข็มงวดกับลูกมากเกินไป จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจ และลดความเชื่อมั่น ลงการทำต ามคำสั่งต ลอ ดเวลาจะทำให้ลูก ข า ดความกล้าการสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่น จะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์ และกล้าพูดคำว่า ไม่ได้ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่น กล้าปฏิเสธ ต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่ง เ ส พ ติ ด ต่ าง ๆ ให้ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องยอม ให้ลูกรู้จักลองผิ ดลองถูก เพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดี และคนเก่ง ในอนาคตเป็นกำลังใจ ให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

15. ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

แสดงให้ลูกเห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ ๆ เช่นขี่ จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก ฝึกการช่วย ขี่คุณพ่อคุณแม่สามารถ สร้างความมั่นใจในตัวลูก เพิ่มขึ้นได้จากความรับผิ ด ชอบต ามวัย

16.คุณพ่อคุณแม่เสนอตัว ที่จะเข้าช่วยเหลือ และสนุบสนุน

แต่ต้องไม่มากจนเกินไป การให้ความช่วยเหลือ ที่มากเกินไ ปและเร็วเกินไป จะลดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง ของลูกควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้น

17.ฉลองความตื่นเต้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

เ ด็ กๆ มองดูและเรียนรู้ ว่าพ่อแม่รู้สึกอ ย่ างไร ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเขา ถ้าเราตื่นเต้น กับวิ ธีการว่ายน้ำ หรือ การพูดภาษาใหม่ ๆ เ ด็ กๆ ก็ จะรู้สึกตื่นเต้น ด้วยการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ย าก และหากทำให้ประสบความสำเร็จ จะช่วยสร้างความมั่นใจ ให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการฉลองความสำเร็จ ช่วยให้ลูกโตขึ้น

ที่มา m g r on l i n e .c o m  kaeyim