หล า ยคนไม่เคยรู้ โบราณว่า 15 สิ่งที่ไม่ควรทำจะหากินไม่ขึ้น

คำโบราณได้มีความเ ชื่ อ กันไว้อยู่มากมาย ได้ กล่าวขานกันเอาไว้ว่าทั้ง 15 สิ่งนี้ไม่ควรทำกันเลย หล า ยๆคนอาจจะยังคงไม่รู้และได้ทำอยู่กันเป็นประจำ หากได้ทำแล้วจะทำให้ชีวิตไม่เจริญขึ้น ทำมาหากินไม่ขึ้น มาดู กันว่าสิ่งเหล่านั้นจะสื่อถึงอะไรกัน

1 ใส่เ งิ นในกระเป๋าสต างค์

กระเป๋าเ งิ นใบใหม่ หากซื้ อมาให้ใส่เ งิ นจำนวน 900 9000 ไว้ในกระเป๋าเอาไว้สัก 1 คืนเต็มๆเป็นการเอาฤ ก ษ์เอา ชั ยให้กับกระเป๋าใบนั้น ให้ได้เรียกเ งิ นทองเข้ามา มีเก็บมากกว่ามีออ กไป และในทุกๆครั้งที่ได้รับเ งิ นเดือนเข้ามาหรือได้รับเ งิ นอะไรเข้ามานั้น ให้เก็บใส่ในกระเป๋าเ งิ นก่อน แล้วค่อยนำไปฝากธนาคาร จะเป็นวิธีการเรียก โ ช คเรียกเ งิ นเข้ามา เป็นความเ ชื่ อของคนโบราณ

2 กราบไหว้พระสิวลี

มีเวลาแนะนำกันว่าหาโอกาสที่จะไปกราบไหว้ ไปบูชาพระสีวลีที่วัดใด ก็ได้ในพื้นที่ที่อาศัย กราบไหว้ขอพรจะทำให้มีโชคที่ดี มีโชค ล า ภมีความก้าวหน้าในด้านของอาชีพการงาน การเ งิ น มีเ งิ นทองไหลมาเทมาเพิ่มพูน

3 แมว ห ม า จ ร จัด

หากได้เจอต ามข้างทางหรือเข้ามาในบ้ า นให้อาหารให้เขาได้ กิน ในวันที่ฝนตกก็ให้เข้ามาหลบฝน การทำบุญทำทานกับสั ต ว์นั้นจะทำให้ตัวเราได้รับผลบุญได้รับอานิสงส์มาก

4 หันหัวเตียงนอน

ไม่ให้ตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับตัวผนังห้องน้ำ เพราะมีความเ ชื่ อว่าจะทำให้ อั บในเรื่องของโช ค ล า ภ อ ย่ าตั้งเตียงนอนหันปล า ยเตียงให้ไปตรงกับประตูทางเข้าออ กพอ ดี จะทำให้ฝัน ร้ า ยและทำให้ไม่มี โชคที่ดีเข้ามา

5 ยั ก ษ์และรา หู

ไม่แนะนำรูปปั้น ยั ก ษ์หรือรา หูประดับตกแต่งเอาไว้อยู่ในบ้ า น จะทำให้มีปาก เ สี ยงกัน มีเรื่องที่ร้อน ใ จ ข า ด โ ช ค ลาภ ไม่เอาภาพที่มีความน่า กลัวมาประดับเอาไว้อยู่ในบ้ า น จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็น มง ค ล จะทำให้โชค ล า ภที่เข้ามานั้น ห า ยไปได้ ให้เลือ กเป็นรูปภาพธรรมชาติที่สวยงาม มองแล้วมีความสบายต า

6 กระจก

กระจกที่อยู่ในบ้ า นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งไหนก็ต าม ควรเช็ดทำความส ะ อ า ด ไม่ปล่อยให้กระจกเป็นรอยมีความขุ่น มัว หรือมีรอย ร้ า ว รอยแ ต ก หากมีรอย ร้าวรอย แ ต กให้ทิ้งแล้วซื้ อใหม่ ไม่ควรเก็บเอาไว้

7 ห้องครัว

ห้องครัวเปรียบเสมือนเป็นห้องพลังงาน ดูแลทำความส ะ อ า ดปัด กวาดเช็ดถู ไม่ควรปล่อยให้ห้องครัวนั้น มีความเลอะ ความสก ป ร ก เพราะเป็นห้องที่เป็นพลังของบ้ า น หากปล่อยเอาไว้ให้เลอะเทอะส ก ป ร กนั้น เ งิ นทองที่เข้ามาก็จะห า ยไป

9 ของขวัญผ้าเช็ดหน้า

ไม่ให้ของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้ากับคนรักหรือเพื่อนสนิท เพราะถือได้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นของขวัญที่ไม่มีโ ช ค หากได้มอบให้แก่กันและกันแล้วจะต้องมีเรื่องที่ทำให้พัด พรากจากกัน

10 ทำบุญถวาย โ ล ง

การทำบุญถวาย โ ล งให้ไปมูล นิ ธิที่อยู่ใกล้บ้ า น ทำบุญด้วยการบริ จ า คเ งิ นร่วมกันในการซื้ อโลงให้กับศ พ ที่ไร้ ญาติ จะเป็นการช่วยส่งเสริมด ว ง ช ะ ต าให้ดียิ่งขึ้น จะได้รับผลบุญมาก จะทำให้พ้นทุ ก ข์ พ้ น เคราะห์

11 ใส่แหวนเสริม ด ว ง

ให้สวมใส่แหวนที่ถูกโฉลกกับวันเกิด กับเดือนเกิดของตัวเอง ควรใส่แหวนชนิดใด แหวนทอง แหวนเ งิ น แหวนหยก ควรที่จะเลือ กเป็นแหวนสีอะไร ใส่ในนิ้วไหนจะเป็นการเสริมการเ งิ นเสริมบารมี เสริมเสน่ห์และเสริมหน้าที่การงานการเ งิ นความรัก

12 ไข่ และ ส้ม

ในบ้ า นให้มีตะกร้าแล้วใส่ไข่ใส่ผลไม้ส้มเอาไว้ จะเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์เข้ามาใน บ้ า น มีกิน มีใช้มีความสุข ไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และในเรื่องของความโชคดี

13 พระพรหม ศักดิ์ สิทธิ์

หาโอกาสที่จะไปกราบไหว้พระพรหม หากอาศัยอยู่ที่กรุง เทพฯให้ไปไหว้ที่หัวมุมสี่ แยกราช ประ สงค์ โรงแรมเอราวัณ ก็ได้ หรือที่ศาลพระพรหมแห่งใด ก็ได้ทั้งนั้น จะได้สมความปรารถนาเป็นเทพแห่งความสำเร็จ

14 เหรียญนำโชค

หากเจอเหรียญที่ตกอยู่ต ามทางเดิน แม้จะเป็นเหรียญบาทก็ให้เก็บเอาไว้ เหมือนว่าเป็นเหรียญในการนำโ ช ค หากเดินผ่ า นเลยไปเดินข้ามไป คนเฒ่าคนแก่เขาเ ชื่ อ กันว่าจะทำให้คุณไม่มีโ ช คไปทั้งวัน หรือในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน

15 จัดหิ้งพระ

จัดวางหิ้งพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพระพุทธรูปที่เคารพและนับถือ ดูแลทำความส ะ อ า ด เปลี่ยนดอ กไม้ให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ ถวายน้ำส ะ อ า ด อ ย่ าปล่อยให้มีฝุ่น มีสิ่งส ก ป ร กอยู่ จะทำให้โชค ล า ภห า ยไป ย ากที่จะเจริญรุ่งเรือง

ที่มา postsod